DIREKTÓRIUM PRE KANTOROV

 

 

 

aktualizované 17. 9. 2012

Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

 

 

 

Úvodné poznámky

 

Direktórium pre kantorov (DPK) je pomôckou pre výber spevov do liturgie. Obsahuje odporúčania spevov v latinskom a slovenskom jazyku pre procesiové časti omše, t. j. úvodný spev, spev na prinášanie obetných darov a spev na prijímanie, výnimočne aj odporúčania pre iné časti liturgie. Je usporiadané chronologicky podľa liturgických slávení cirkevného roka a v rámci nich podľa jednotlivých liturgických úkonov.

 

Názvy spevov sú zoradené abecedne a zároveň podľa spôsobu predvedenia: najprv spevy s možnou účasťou ľudu (zelený text), za nimi zborový repertoár (vrátane gregoriánskeho chorálu). Aj keď je často rovnaký spev odporúčaný pre viaceré časti jedného slávenia, použije sa len raz.

kurzíva = skladba je vybraná iba na základe tzv. všeobecnej adaptácie, nekorešponduje s predpísaným textom

 

Z hľadiska textov sa DPK sústredí na:

1) hlavnú tému konkrétneho slávenia, ktorá sa nachádza v evanjeliu a je vhodná spravidla pre všetky tri procesiové spevy, teda na úvod, obetovanie i prijímanie,

2) antifóny predpísané v liturgických príručkách na jednotlivé procesiové spevy.

Pri každom slávení uvádzame tému evanjelia ako „hlavnú tému omše“ a preklad antifón ako „predpísanú tému spevu“. V poznámke k jednotlivým spevom môže byť uvedený zdroj textu daného spevu, obvykle evanjelium (L, prípadne Ev), príručka Ordo cantus missae (OCM), graduály (GR, GS), misál (RM).

 

Z hľadiska hudobných druhov obsah DPK tvoria najmä:

1) klasické antifóny zo spevníkov gregoriánskeho chorálu,

2) antifóny a kvázi-antifóny v slovenčine z existujúcich spevníkov i doposiaľ nepublikované,

3) strofické piesne a hymny – takisto staré i nové,

4) zborové spevy, aby sa využilo čo najviac z bohatstva posvätnej hudby v úzkom súvise s liturgickým dianím.

 

Antifóny možno použiť aj samostatne, t. j. bez žalmových veršov, ako to umožňujú VSRM. Ak sa použijú aj verše, mali by byť zo zdroja, ktorý uvádzame pri každom procesiovom speve ako odporúčaný (pochádzajú z GR a GS).

 

DPK je otvorený systém. Vo svojej prvej verzii bolo publikované v časopise Adoramus Te (2011), avšak optimálnejšia je elektronická forma, nakoľko sa počíta s jeho úpravami, dopĺňaním a postupným rozširovaním. Prípadné návrhy ďalšieho repertoára môžete posielať e-mailom na spevnik@spevnik.sk. Budú prekonzultované a publikované pri priebežnej aktualizácii DPK.

 

 

 

Vysvetlivky

 

ad lib. = ad libitum (ľubovoľne)

ADP = Antifóny a duchovné piesne (SSV, 2011)

ann. = anonym

ASVNIS = A svetlo večné nech im svieti (Spišská Kapitula, 1996)

AT = časopis Adoramus Te

BEN = Benedikcionál (SSV, 2007)

CC = Cantus Catholici (1655, 1700)

CO = communio, spev na prijímanie

GR = Graduale Romanum (Solesmis, 1979)

GS = Graduale simplex (Lib. Editrice Vaticana, 1975)

IN = introit, úvodný spev

JKS = Jednotný katolícky spevník (SSV, 2006)

L = lekcionár

LC = Liber cantualis (Solesmis, 1983)

LS = Liturgický spevník

MR = Missale Romanum (2002)

OCM = Ordo cantus missae

OF = offertorium, spev na prinášanie obetných darov

OO = Osobitné obrady na Veľký piatok, Bielu sobotu a na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania (Osveta, 1991)

RM = Rímsky misál (2001)

SMT = Spevy a modlitby z Taizé (Lux, 2001)

VSRM = Všeobecné smernice Rímskho misála

ZVNS = Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky (Spišská Kapitula, 1997)

Ž = žalm

 

 

 

Adventné obdobie

 

 

Omše v 1. časti Adventu (do 16. decembra)

 

Úvodný spev

— Odporúčané verše: Ž 25.

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Bonum est confidere (Berthier), SMT, č. 5, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, dostupné v dvoch harmonizáciách, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (Krška), AT 4/2002, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (Podprocký), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (ann.), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Hlboko sa ti klaniame – Buď nám (Egry), JKS, č. 241/4, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

In te confido (Berthier), SMT, č. 33, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Ježišu, Ježišu – Z trónu velebnosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/2, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

K tebe, Pane (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

K tebe, Pane (la-us), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Ó láskavý môj Bože – Ku tebe volám (CC), JKS, č. 513/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I a téma pokánie

Pane, do chrámu – Milostivý Pane (Schneider-Trnavský), JKS, č. 471/5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I

Poďte, obnovme obetu – K tebe sa, Pane, modlíme (Bahéry), JKS, č. 250/6, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I a téma pokánie

Pred oltárom tu kľakáme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I a téma pokánie

Pred trón lásky (Schneider-Trnavský), JKS, č. 252/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I a téma pokánie

Pri tejto slávnosti – Ó Bože jediný (ann.), JKS, č. 223a/7, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I

Príde Kristus – Z rúcha zla (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/6, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ad te Domine (gregorián), GS, s. 53, antifóna so žalmom, 1hl.

Ad te Domine (Fux), satb, podľa GS I

Ad te Domine levavi (Bernardi), 8hl., podľa GS I

Ad te Domine levavi animam meam (A. Scarlatti), satb, podľa GS I

Ad te levavi (Aiblinger), satb, podľa GS I

Ad te levavi animam meam (Palestrina, Witt), podľa GS I

K tebe, Pane (Martin ad.), satb, organ, podľa GS I

Levavi animam meam (Drobisch), satb, orchester, podľa GS I

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Odporúčané verše: Ž 25.

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Bonum est confidere (Berthier), SMT, č. 5, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1, 8-9, pieseň, 1hl., organ, 1. strofa podľa GS I, 8. – 9. strofa téma pokánie a obetovanie

Dušu dvíham k tebe (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, dostupné v dvoch harmonizáciách, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (Krška), AT 4/2002, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (Podprocký), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

Dušu dvíham k tebe (ann.), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

In te confido (Berthier), SMT, č. 33, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Ó láskavý môj Bože – Ku tebe volám (CC), JKS, č. 513/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS I a téma pokánie

Ostende nobis (Berthier), SMT, č. 55, kánon a chorál, kánon 1hl., 2 skupiny, chorál 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS I

Roste, nebesá – Obeta Bohu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/6, pieseň, 1hl., organ, téma obetovanie

Ostende nobis Domine (Perosi), ST, organ, podľa GS I

Qui te expectant (gregorián), GS, s. 56-57, antifóna so žalmom, 1hl.

Universi qui te expectant (Eberlin), satb, organ ad lib., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Odporúčané verše: Ž 85.

Bože, ku tebe – Nech sa vždy (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/3-5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Creator alme siderum (Šurin), ADP, č. 51/1-2, hymnus, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Daruje nám Boh (la-us), AT 3/2002, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS I

Daruje nám Boh (Šurin), ADP, č. 6, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS I

Hľa, Panna je pozdravená – Ó Ježišu (Wick), JKS, č. 12/5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Oblaky z neba – Veríme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/4-6, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Pán dá požehnanie (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa GS I

V spôsobe chleba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/1-4, pieseň, 1hl., organ, téma prijímanie (najmä v 1. a 3. strofe)

V žiare prejasnej – Spasiteľ milý (Vietorisov kódex), JKS, č. 27/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Vznešený Tvorca (Šurin), ADP, č. 45/1-2, hymnus, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Aequalis aeterno patri (Praetorius), saab alebo satb, téma Spasiteľ

Benignitatem fecit (gregorián), GS, s. 57-58, antifóna so žalmom, 1hl.

Conditor alme siderum (Dufay, Palestrina, Pontio, Victoria, ann.), téma Spasiteľ

Dominus dabit benignitatem (Fux), satb, podľa GS I

Qui condolens interitu (Festa), attb, téma Spasiteľ

Creator alme siderum (Hayes, Kowalewski), téma Spasiteľ

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť aj tieto:

Creator alme siderum – Virtus, honor (Šurin), ADP, č. 51/6, hymnus, 1hl., organ

Dnes Panna je pozdravená – Buď chvála (Wick), JKS, č. 7/7, pieseň, 1hl., organ

Hľa, Panna je pozdravená – Buď chvála (Wick), JKS, č. 12/7, pieseň, 1hl., organ

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6-7, pieseň, 1hl., organ

Roste, nebesá – Bohu na nebi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/3 a 7, pieseň, 1hl., organ

Veselo spievajme (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ

Vznešený Tvorca – Moc, sláva (Šurin), ADP, č. 45/6, hymnus, 1hl., organ

 

 

Prvá adventná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Bdejte, aby ste boli pripravení (Mt 24, 37-44)

(B): Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu (Mk 13, 33-37)

(C): Blíži sa vaše vykúpenie (Lk 21, 25-28. 34-36)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Boh ti tento život dal – Pováž pravdu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 509/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Creator alme siderum – Cuius potestas (Šurin), ADP, č. 51/(1,) 4-5, hymnus, 1hl., organ, podľa L

Keď príde Pán (Adamko), pieseň, 1hl, organ, podľa L

Obeť svätú ti dávame – Keď strašný deň (Bahéry), JKS, č. 460/2, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Odpočinutie večné – Dňa hrôzy (Schneider-Trnavský), JKS, č. 469/2, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Príď, Kriste, príď (Adamko), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Príď, Kriste, príď (Podprocký), pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tisíc ráz buď pozdravené – Tebe žiť (Hennig), JKS, č. 233/(3,) 5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

V spôsobe chleba – Baránku Boží (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

V temnosti Otcovia – Prosme ho (Eliáš), JKS, č. 26/(4-)5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vznešený Tvorca – Keď zhrmí (Šurin), ADP, č. 45/(1,) 4-5, hymnus, 1hl., organ, podľa L

Zbav nás večnej smrti (Bahéry), JKS, č. 477/1-3, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Conditor alme siderum (Dufay), saa alebo tbb, podľa L

Conditor alme siderum (Palestrina), satb, podľa L

Conditor alme siderum (Pontio), satb, podľa L

Conditor alme siderum (Victoria), satb, podľa L

Conditor alme siderum (ann.), atb, podľa L

Creator alme siderum (Hayes), satb, podľa L

Creator alme siderum (Kowalewski), ssaattbb, podľa L

Sive vigilem (Mundy), attbb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nezvíťazia nado mnou. Veď nikto, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. (Ž 25, 1-3) Odporúčané verše: Ž 25.

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Bonum est confidere (Berthier), SMT, č. 5, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dušu dvíham k tebe (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, dostupné v dvoch harmonizáciách, podľa OCM, GR, RM

Dušu dvíham k tebe (Krška), AT 4/2002, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dušu dvíham k tebe (Podprocký), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dušu dvíham k tebe (ann.), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

In te confido (Berthier), SMT, č. 33, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

K tebe, Pane (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

K tebe, Pane (la-us), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ó láskavý môj Bože – Ku tebe volám (CC), JKS, č. 513/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pane, do chrámu – Milostivý Pane (Schneider-Trnavský), JKS, č. 471/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Poďte, obnovme obetu – K tebe sa, Pane, modlíme (Bahéry), JKS, č. 250/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pred oltárom tu kľakáme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pred trón lásky (Schneider-Trnavský), JKS, č. 252/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Roztvor nebesia (Jedľa), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ad te levavi (gregorián), GR, s. 15, antifóna so žalmom, 1hl.

Ad te Domine (Fux), satb, podľa OCM, GR, RM

Ad te Domine levavi (Bernardi), 8hl., podľa OCM, GR, RM

Ad te Domine levavi animam meam (A. Scarlatti), satb, podľa OCM, GR, RM

Ad te levavi (Aiblinger), satb, podľa OCM, GR, RM

Ad te levavi animam meam (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR, RM

Ad te levavi animam meam (Witt), satb, podľa OCM, GR, RM

K tebe, Pane (Martin ad.), satb, organ, podľa OCM, GR, RM

Levavi animam meam (Drobisch), satb, orchester, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

ako úvodný spev, k tomu aj:

Ad te Domine (gregorián), GR, s. 17, antifóna, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Pán dá požehnanie a naša zem vydá svoje plody (Ž 85, 13). Odporúčané verše: Ž 85.

Daruje nám Boh (la-us), AT 3/2002, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Daruje nám Boh (Šurin), ADP, č. 6, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pán dá požehnanie (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pán požehná a otvorí XXXX

Rozdávaš sa (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Rozdávaš sa (Lukáčová), AT 3/2001, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Velebme, kresťania – Čo okom nevidíš (Hollý), JKS, č. 291/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Dominus dabit benignitatem (gregorián), GR, s. 17-18, antifóna so žalmom, 1hl.

Dominus dabit benignitatem (Fux), satb, podľa OCM, GR, RM

 

 

Druhá adventná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo (Mt 3, 1-12)

(B): Vyrovnajte chodníky Pánovi (Lk 3, 4. 6)

(C): Každé telo uvidí Božiu spásu (Lk 3, 1-6)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Boh ti tento život dal – Chráň sa hriechu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 509/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Bože, ku tebe – Ukáž nám cestu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Bože, svetov mocný Pane – Ľudská nádej (Matneuer – Mathulay), JKS, č. 238/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Daj nám sväté požehnanie – Pane, naše čuj žiadosti (Valentovič – Sasinek), JKS, č. 266/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hlboko sa ti klaniame – Buď nám (Egry), JKS, č. 241/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ježišu, Ježišu – Z trónu velebnosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Na stretnutie s Kristom (Podprocký), www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ó láskavý môj Bože – Ku tebe volám (CC), JKS, č. 513/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pán Boh náš nebeský – K tebe sa utiekam (CC), JKS, č. 514/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pri tejto slávnosti – Ó Bože jediný (ann.), JKS, č. 223a/7, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Príde  Kristus (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/1 a 6, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pripravte cestu Pánovi (Adamko), AT 3/2002, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Srdce pravde poddávaj – Ó Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

U prorokov dávnych (Jedľa), www.spevnik.sk, 1. – 4. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa L

V temnosti Otcovia – Nuž, my sa pripravme (Eliáš), JKS, č. 26/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, a vaše srdcia sa zaradujú. (Iz 30, 19. 30) Odporúčané verše: Ž 80.

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Creator alme siderum – Qui daemonis (Šurin), ADP, č. 51/(1-)2, 4, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kráčam, Pane (Krška), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kráčam, Pane (ann.), www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ľud Siona (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moje srdce (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moje srdce (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Oblaky z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/1, 3-4, 7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príď, Kriste, príď (Adamko), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príď, Kriste, príď (Podprocký), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príde Kristus (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/1-2, 4-6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Spása prevraví (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vznešený Tvorca – Veď aby nezahynul (Šurin), ADP, č. 45/(1-)2, 4, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma introit

Klaniame sa tebe, Bože – Sláva, vďaka (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma introit

Zmiluj sa, Bože (Bahéry), JKS, č. 254/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma introit

Conditor alme siderum (Dufay), saa alebo tbb, podľa OCM, GR, RM

Conditor alme siderum (Palestrina), satb, podľa OCM, GR, RM

Conditor alme siderum (Pontio), satb, podľa OCM, GR, RM

Conditor alme siderum (Victoria), satb, podľa OCM, GR, RM

Conditor alme siderum (ann.), atb, podľa OCM, GR, RM

Creator alme siderum (Hayes), satb, podľa OCM, GR, RM

Creator alme siderum (Kowalewski), ssaattbb, podľa OCM, GR, RM

Populus Sion (gregorián), GR, s. 18, antifóna so žalmom, 1hl.

Qui condolens interitu (Festa), attb, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85, 7-8)

Kráčam, Pane (Krška), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kráčam, Pane (ann.), www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Moc Božia divná – Pán Boh (Vietorisov kódex), JKS, č. 13/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ostende nobis (Berthier), SMT, č. 55, kánon a chorál, kánon 1hl., 2 skupiny, chorál 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Otec nebeský – Boh sa zľutoval (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Oživ nás (Davidov), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Príde Kristus – Počul ľudu Boh volanie (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Príďže, náš milý Spasiteľ – Ó príďže, príď (ann.), JKS, č. 20/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1 a 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Veselo spievajme (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Bože, ku tebe – Obetu čistú (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/8-9, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Klaniame sa tebe, Bože – Sláva, vďaka (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Pred oltárom tu kľakáme – Obeť túto (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/6, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Deus convertens (Emmerig), satb, podľa OCM, GR

Deus tu convertens (gregorián), GR, s. 20, antifóna, 1hl.

Deus tu convertens (Fux), satb, podľa OCM, GR

Deus tu convertens (Palestrina), attbb alebo saatb, podľa OCM, GR

Ostende nobis Domine (Perosi), ST, organ, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Jeruzalem, postav sa na výšinu a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha. (Bar 5, 5; 4, 36). Odporúčané verše: Ž 147.

Duša moja, celou silou (Wick), JKS, č. 8/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kráčam, Pane (Krška), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kráčam, Pane (ann.), www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Jeruzalem, postav sa na výšinu (Bokes), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Postav zo mňa svoj chrám (Davidov), AT 3/2006, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príde Kristus – Plesajte (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/2 a 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príďže, náš milý Spasiteľ – Ó príďže (ann.), JKS, č. 20/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kdes’, moje spasenie – Nech prijmem (ann.), JKS, č. 118/6, pieseň, 1hl., organ, téma prijímanie

Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo – Prijmi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 275/6, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Radujme sa, ó kresťania – Ó Ježišu (CC), JKS, č. 284/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Slovu nekonečnému – Tuto je opravdivé (Schneider-Trnavský), JKS, č. 285/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Tu skrúšení v prach padáme – Jak smiem ísť (M. Haydn), JKS, č. 256/7, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Velebme, kresťania (Hollý), JKS, č. 291/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Z hlbín srdca skrúšeného (Schneider-Trnavský), JKS, č. 294/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Z neba na zem zozstupujte – Dietky tvoje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 286/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Ierusalem surge (gregorián), GR, s. 20-21, antifóna so žalmom, 1hl.

Jerusalem surge (Isaac), satb, podľa OCM, GR, RM

Jerusalem surge (Martini), satb, podľa OCM, GR, RM

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť aj tento:

Ku tebe, Pane, voláme (CC), JKS, č. 517/1-2, najmä 2. strofa, podľa L, téma vďaka Najsvätešej Trojici

 

 

Tretia adventná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? (Mt 11, 2-11)

(B): Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte (Jn 1, 6-8. 19-28)

(C): Čo máme robiť my? (Lk 3, 10-18)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Na stretnutie s Kristom (Podprocký), www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, v rokoch B a C, podľa L

U prorokov dávnych (Jedľa), www.spevnik.sk, 1. – 4. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! [Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.] Pán je blízko. [O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.] (Flp 4, 4-6) Odporúčané verše: Ž 85.

Blízko je Pán (Berthier), SMT, č. 79, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Blízko je Pán, blízko sŕdc (Davidov), AT 3/2002, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, OCM, GR, RM

Blízko je Pán, blízko sŕdc (Šurin), ADP, č. 3, antifóna so žalmom, 1hl., organ, OCM, GR, RM

Duša moja celou silou (Wick), JKS, č. 8/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moja múdrosť (Berthier), SMT, č. 26, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6-7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príde Kristus – Plesajte (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/2 a 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príďže, náš milý Spasiteľ – Ó príďže (ann.), JKS, č. 20/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujem sa, Pane, stále (Krška), 1. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujem sa, Pane, stále (Podprocký), 1. strofa, AT 4/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujem sa, Pane, stále (ann.), 1. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (Adamko), AT 4/2000, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (Bokes), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (Davidov), AT 4/2000, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (Lukáčová), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujte sa neprestajne (ann.), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Gaudete in Domino (gregorián), GR, s. 21-22, antifóna so žalmom, 1hl.

Gaudete omnes (H. Praetorius), ssattb, organ ad lib., podľa OCM, GR, RM

Gaudete omnes (Sweelinck), ssatb, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby. Svojmu ľudu si odpustil vinu. (Ž 85, 2-3a)

Creator alme siderum – Commune qui mundi (Šurin), ADP, č. 51/(1,) 3, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Dobrý Boh môže len lásku dať (Gelineau), SMT, č. 22, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Hľa, Panna je pozdravená – Ó Ježišu (Wick), JKS, č. 12/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Končí sa temná noc (Bernáth), 1hl., organ, podľa OCM, GR

Moc Božia divná – Pán Boh (Vietorisov kódex), JKS, č. 13/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Otec nebeský – Boh sa zľutoval (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Radujem sa, Pane, stále – Milosť si mal (Krška), 2. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Radujem sa, Pane, stále – Milosť si mal (Podprocký), 2. strofa, AT 4/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Radujem sa, Pane, stále – Milosť si mal (ann.), 2. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Roste, nebesá – Bohu na nebi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

V spôsobe chleba – Príchod tvoj (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vznešený Tvorca – Bys ľudstva vinu (Šurin), ADP, č. 45/(1,) 3, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Benedixisti Domine (gregorián), GR, s. 23, antifóna, 1hl.

Benedixisti Domine (Bernardi), ssat attb, podľa OCM, GR

Benedixisti Domine (Fux), satb, podľa OCM, GR

Benedixisti Domine (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

Conditor alme siderum (Dufay), saa alebo tbb, podľa OCM, GR

Conditor alme siderum (Palestrina), satb, podľa OCM, GR

Conditor alme siderum (Pontio), satb, podľa OCM, GR

Conditor alme siderum (Victoria), satb, podľa OCM, GR

Conditor alme siderum (ann.), atb, podľa OCM, GR

Creator alme siderum (Hayes), satb, podľa OCM, GR

Creator alme siderum (Kowalewski), ssaattbb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu. (Iz 35, 4) Odporúčané verše: Iz 35.

Bože, ku tebe – Tysna div vekom (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dnes Panna je pozdravená – Sám Boh (Wick), JKS, č. 7/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Duša moja, celou silou – Boha Otca (Wick), JKS, č. 8/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moc Božia divná – Pán Boh (Vietorisov kódex), JKS, č. 13/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moja múdrosť (Berthier), SMT, č. 26, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Náš Boh je láska (ann. Taizé), SMT, č. 10, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Otec nebeský – Boh sa zľutoval (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/5-6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Povedzte skleslým (Bokes), AT 4/2000, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Povedzte skleslým (Lukáčová), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príde Kristus – Plesajte (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM

Tys, Panna, plná milosti – Tu chvíľa je (Radlinský), JKS, č. 23/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

V spôsobe chleba – Príchod tvoj z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/2 a 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

V žiare prejasnej – Spasiteľ milý (Vietorisov kódex), JKS, č. 27/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Veselo spievajme (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dicite pusillanimes (gregorián), GR, s. 23-24, antifóna s veršami, 1hl.

Dicite pusillanimes (Fux), satb, podľa OCM, GR, RM

 

 

Omše v 2. časti Adventu (od 17. decembra)

 

Úvodný spev

— Odporúčané verše: Ž 19.

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1, 6 a 11, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II, 6. strofa aj s témou Panna Mária a 11. strofa s témou introit

Dnes Panna je pozdravená – Sám Boh (Wick), JKS, č. 7/5(-6), pieseň, 1hl., organ, podľa GS II a téma Panna Mária a blízkosť Vianoc

Duša moja celou silou – Boha Otca (Wick), JKS, č. 8/3-5, pieseň, 1hl., organ, téma Panna Mária a blízkosť Vianoc

Nebesia, roste (Bokes), AT 4/2000, antifóna, 1hl., organ, podľa GS II

Oblaky z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa GS II

Príďže, náš milý Spasiteľ (ann.), JKS, č. 20/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Roste, nebesá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/1-2 a 5, pieseň, 1hl., organ, 1. – 2. strofa podľa GS II, 5. strofa s témou Panna Mária a introit

Tys’, Panna, plná milosti – Tu chvíľa je (Radlinský), JKS, č. 23/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II a téma blízkosť Vianoc

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1-2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II a téma Panna Mária a blízkosť Vianoc

Canite tuba (Gallus/Handl), tttbb, téma blízkosť Vianoc

Canite tuba (Guerrero), satb, téma blízkosť Vianoc

Canite tuba (Palestrina), ssatb, téma blízkosť Vianoc

Domine praestolamur (Byrd), attbb, téma blízkosť Vianoc

Montes et omnes colles (Guerrieri), satb, téma blízkosť Vianoc

Rorate caeli (gregorián), GS, s. 59, antifóna so žalmom, 1hl.

Rorate caeli (Guerrero), atbb, podľa GS

Rorate caeli (Palestrina), ssatb, podľa GS

Rorate caeli (Reiner), atttb, podľa GS

Rorate caeli (tradicionál), http://www.pucpr.edu/diocesis/cantoral/RorateCaeli.pdf, satb, podľa GS

Rorate caeli desuper (Byrd), sattb alebo attbb, podľa GS

Rorate caeli desuper (Rossi), ssatb, podľa GS

Rorate coeli (Gallus/Handl), ssatbb, podľa GS

Rorate coeli (Rheinberger), satb, podľa GS

Rorate coeli (Titsek), sab, podľa GS

Rorate coeli (Ugoletti), satb, sláčikové kvarteto, podľa GS

Rorate, rorate coeli (Schütz), SSB sólisti, basso continuo, podľa GS

Tollite portas (Byrd), sattb, téma blízkosť Vianoc

Tollite portas (Martini), satb, téma blízkosť Vianoc

Veni Domine (Esquivel), ssatb, téma blízkosť Vianoc

Veni Domine (Mendelssohn), ssa, organ, téma blízkosť Vianoc

Veni Domine (Morales), ssaatb, téma blízkosť Vianoc

Veni Domine et noli tardare (Guerrero), ssatb, téma blízkosť Vianoc

Veni Emanuel (Dalitz), satb, ssa a ttb, podľa GS II

Veni redemptor gentium (Paminger), satb, podľa GS II

Veni redemptor gentium (ann.), atbb, podľa GS II

Veni, o Sapientia (tradicionál), satb, podľa GS II

Veni, veni, Emmanuel (Giffen), satb, podľa GS II

Zodvihnite, brány, svoje hlavice (Frisina), satb, sólo hlas, organ, téma blízkosť Vianoc

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Odporúčané verše: Ž 25.

Anjel Gabriel – Zdravas, Mária (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Buď, Mária, pozdravená (Bajan), JKS, č. 5/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Duša moja, celou silou – Ajhľa, z neba (Wick), JKS, č. 8/2, 4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa GS II, 5. strofa téma obetovanie

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Zdravas, Mária (Ozym), JKS, č. 15/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Pán Boh všemohúci – Zdravas buď (CC), JKS, č. 18/4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Poslaný je anjel – Zdravas buď (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 9/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS II

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa GS II

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Roste, nebesá – Keď sa počal (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/5-6, pieseň, 1hl., organ, téma obetovanie

Tys, Panna, plná milosti (Radlinský), JKS, č. 23/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Už z neba posol schádza – Tys Mária (Bajan), JKS, č. 22/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Zdravas, krásna Pani anjelská (Bajan), JKS, č. 30/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa GS II

Zdravas, Mária (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 31/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Zdravas, Mária krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1 a 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Zdravas, zdravas, ó Mária (CC), JKS, č. 32/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Ave Maria (gregorián), GS, s. 62-63, antifóna so žalmom, 1hl.

Ave Maria (Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa GS II

Missus est Gabriel (Morales), attb, podľa GS II

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa GS II

 

Spev na prijímanie

— Odporúčané verše: Ž 85.

Bože, ku tebe – Nech sa vždy vzdáva (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/3-5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Creator alme siderum (Šurin), ADP, č. 51/1-3, hymnus, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Dnes Panna je pozdravená – Dar Otca (Wick), JKS, č. 7/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Duša moja, celou silou – Boha Otca (Wick), JKS, č. 8/3, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Hľa, Panna je pozdravená – Ó Ježišu (Wick), JKS, č. 12/5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Oblaky z neba – Veríme v teba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/4-6, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Požehnaj nás z vysokosti (CC), JKS, č. 325, pieseň, 1hl., organ, podľa GS II

Príďže, náš milý Spasiteľ – Ó príďže, Dieťa (ann.), JKS, č. 20/3-4, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Radosťou oplývam – Ježišu, pred tebou (Lendacký spevník), JKS, č. 283/2-4, pieseň, 1hl., organ, téma prijímanie

V spôsobe chleba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/1-4, pieseň, 1hl., organ, téma prijímanie (najmä v 1. a 3. strofe)

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1-3, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

V žiare prejasnej – Spasiteľ milý (Vietorisov kódex), JKS, č. 27/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Vitaj, najsvätejšie Božie telo – Požehnaj nás (Schneider-Trnavský), JKS, č. 296/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma prijímanie

Vznešený Tvorca (Šurin), ADP, č. 45/1-3, hymnus, 1hl., organ, téma Spasiteľ

Benedixisti Domine (gregorián), GS, s. 63, antifóna so žalmom, 1hl.

Benedixisti Domine (Bernardi), ssat attb, podľa GS II

Benedixisti Domine (Fux), satb, podľa GS II

Benedixisti Domine (Palestrina), sattb, podľa GS II

Conditor alme siderum (Dufay), saa alebo tbb, téma Spasiteľ

Conditor alme siderum (Palestrina), satb, téma Spasiteľ

Conditor alme siderum (Pontio), satb, téma Spasiteľ

Conditor alme siderum (Victoria), satb, téma Spasiteľ

Conditor alme siderum (ann.), atb, téma Spasiteľ

Creator alme siderum (Hayes), satb, téma Spasiteľ

Creator alme siderum (Kowalewski), ssaattbb, téma Spasiteľ

Qui condolens interitu (Festa), attb, téma Spasiteľ

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť aj tieto:

Creator alme siderum – Virtus, honor (Šurin), ADP, č. 51/6, hymnus, 1hl., organ

Dnes Panna je pozdravená – Buď chvála (Wick), JKS, č. 7/7, pieseň, 1hl., organ

Hľa, Panna je pozdravená – Buď chvála (Wick), JKS, č. 12/7, pieseň, 1hl., organ

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6-7, pieseň, 1hl., organ

Roste, nebesá – Bohu na nebi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/3 a 7, pieseň, 1hl., organ

Veselo spievajme (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ

Vznešený Tvorca – Moc, sláva (Šurin), ADP, č. 45/6, hymnus, 1hl., organ

Deo Patri sit gloria (Praetorius), ssattbb

 

 

Štvrtá adventná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Ježiš sa narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, synom Dávidovým (Mt 1, 18-24)

(B): Počneš a porodíš syna (Lk 1, 26-38)

(C): Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? (Lk 1, 39-45)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Anjel Gabriel (Egry), JKS, č. 10/1-5 a 7, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Anjel Gabriel – Nad matky iné (Egry), JKS, č. 10/4, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1-5, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Anjel z neba – Počneš Syna (Furdanič), JKS, č. 3/(4-)5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Bože, ku tebe – Teba čakali (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/4-6, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Buď, Mária, pozdravená (Bajan), JKS, č. 5/1, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Dnes Panna je pozdravená (Wick), JKS, č. 7/1-2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Dnes Panna je pozdravená – Dar Otca (Wick), JKS, č. 7/4-5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Duša moja, celou silou (Wick), JKS, č. 8/1 a 3, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Duša moja, celou silou – Ajhľa, z neba (Wick), JKS, č. 8/2 a 4, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Hľa, anjel Pána vznešený (Wick), JKS, č. 11/1-3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/2-3, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/2, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Hľa, Panna je pozdravená (Wick), JKS, č. 12/1-4, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Hľa, Panna je pozdravená – Požehnaný (Wick), JKS, č. 12/4-5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Hľa, Panna počne (Bokes), AT 4/2000, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, v rokoch A a B, podľa L

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, v rokoch A a B, podľa L

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, v rokoch A a B, podľa L

Nes, Gabrielu, pozdravenie (Ozym), JKS, č. 15, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Radostnú tú zvesť (Ozym), JKS, č. 15/4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/(1 a) 3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/1 a 4, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Ó prekrásna Hviezda ranná – Počneš Syna (Egry), JKS, č. 1/(1 a) 3, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Oblaky z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/1, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Otec nebeský – Boh sa zľutoval (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/5-7, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Pán Boh všemohúci (CC), JKS, č. 18, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Po zlom páde (CC), JKS, č. 19/1-5 a 7, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Poslaný je anjel (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 9/1-3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, v rokoch B a C, podľa L

Príde Kristus (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/1-2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Príde Kristus – Hľa, prijala Panna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 28/3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Príďže, náš milý Spasiteľ (ann.), JKS, č. 20/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2-3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Roste, nebesá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/1, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Tys, Panna, plná milosti (Radlinský), JKS, č. 23/1-2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Tys, Panna, plná milosti – Tu chvíľa je (Radlinský), JKS, č. 23/3, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Už z neba posol schádza (Bajan), JKS, č. 22, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

V spôsobe chleba – Príchod tvoj z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 25/2, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

V temnosti Otcovia (Eliáš), JKS, č. 26/1-2, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

V žiare prejasnej (Vietorisov kódex), JKS, č. 27/1-3, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

V žiare prejasnej – Spasiteľ milý (Vietorisov kódex), JKS, č. 27/4-5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Veselo spievajme (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Veselo spievajme – Z nebeskej výsosti (Vietorisov kódex), JKS, č. 24/2-4, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Zdravas, krásna Pani anjelská (Bajan), JKS, č. 30/1-2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, Mária (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 31/1-5, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Zdravas, zdravas, ó Mária (CC), JKS, č. 32/1-4, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Zdravas, Mária krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1, 3-5, 7, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Znovu ti dávam svoje áno (Davidov), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa L

Ave Maria (gregorián, Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), v rokoch B a C, podľa L

Cum esset desponsata (Isaac), satb, v roku A, podľa L

Dixit Maria (Hassler), satb, v roku B, podľa L

Dixit Maria (Simon), satb, v roku B, podľa L

Missus est Gabriel (Morales), attb, v roku B, podľa L

Ne timeas Maria (Victoria), satb, v roku B, podľa L

Veni Emanuel (Dalitz), satb, ssa a ttb, v roku A, podľa L

Veni, o Sapientia (tradicionál), satb, v roku A, podľa L

Veni, veni, Emmanuel (Giffen), satb, v roku A, podľa L

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Nebesia, roste z výsosti, a z oblakov nech k nám zostúpi Spravodlivý. Otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa! (Iz 45,8) Odporúčané verše: Ž 19.

Bože, ku tebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 4/1 a 11, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Nebesia, roste (Bokes), AT 4/2000, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Oblaky z neba (Schneider-Trnavský), JKS, č. 16/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pane, príď (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Príďže, náš milý Spasiteľ – Ó príďže, Dieťa (ann.), JKS, č. 20/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Roste, nebesá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Roste, roste (Krška), AT 4/2002, www.spevnik.sk, 1. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Canite tuba (Palestrina), ssatb, podľa OCM, GR, RM a téma blízkosť Vianoc

Rorate caeli (gregorián), GR, s. 34-35, antifóna so žalmom, 1hl.

Rorate caeli (Guerrero), atbb, podľa OCM, GR, RM

Rorate caeli (Palestrina), ssatb, podľa OCM, GR, RM

Rorate caeli (Reiner), atttb, podľa OCM, GR, RM

Rorate caeli (tradicionál), http://www.pucpr.edu/diocesis/cantoral/RorateCaeli.pdf, satb, podľa OCM, GR, RM

Rorate caeli desuper (Byrd), sattb alebo attbb, podľa OCM, GR, RM

Rorate caeli desuper (Rossi), ssatb, podľa OCM, GR, RM

Rorate coeli (Gallus/Handl), ssatbb, podľa OCM, GR, RM

Rorate coeli (Rheinberger), satb, podľa OCM, GR, RM

Rorate coeli (Titsek), sab, podľa OCM, GR, RM

Rorate coeli (Ugoletti), satb, sláčikové kvarteto, podľa OCM, GR, RM

Rorate, rorate coeli (Schütz), SSB sólisti, basso continuo, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1, 28. 42)

Anjel Gabriel – Zdravas, Mária (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Buď, Mária, pozdravená (Bajan), JKS, č. 5/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Duša moja, celou silou – Ajhľa, z neba (Wick), JKS, č. 8/2, 4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, 5. strofa téma obetovanie

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Zdravas, Mária (Ozym), JKS, č. 15/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pán Boh všemohúci – Zdravas buď (CC), JKS, č. 18/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Poslaný je anjel – Zdravas buď (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 9/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tys, Panna, plná milosti (Radlinský), JKS, č. 23/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Už z neba posol schádza – Tys Mária (Bajan), JKS, č. 22/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, krásna Pani anjelská (Bajan), JKS, č. 30/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 31/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1 a 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, zdravas, ó Mária (CC), JKS, č. 32/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ave Maria (gregorián), GR, s. 36-37, antifóna, 1hl.

Ave Maria (Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa OCM, GR

Missus est Gabriel (Morales), attb, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Hľa, Panna počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel, to značí Pán s nami. (Iz 7, 14) Odporúčané verše: Ž 19.

Anjel z neba – Pán Boh s tebou (Furdanič), JKS, č. 3/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Hľa, Panna počne (Bokes), AT 4/2000, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Moja múdrosť (Berthier), SMT, č. 26, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Zdravas, Mária (Ozym), JKS, č. 15/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pán Boh všemohúci – Anjel ju pozdravil (CC), JKS, č. 18/(5-)6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Roste, roste – Vyspievam (Krška), AT 4/2002, www.spevnik.sk, 3. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Už z neba posol schádza – Tys’, Mária (Bajan), JKS, č. 22/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Zdravas, zdravas, ó Mária – Syna počneš (CC), JKS, č. 32/(1 a) 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ecce virgo concipiet (gregorián), GR, s. 37, antifóna so žalmom, 1hl.

Ecce virgo concipiet (Byrd), sattb, podľa OCM, GR, RM

Ecce virgo concipiet (Fux), satb, podľa OCM, GR, RM

Ecce virgo concipiet (Isaac), satb, podľa OCM, GR, RM

Ecce virgo concipiet (Morales), satb, podľa OCM, GR, RM

Ecce virgo concipiet (ann.), stb, podľa OCM, GR, RM

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť aj tieto:

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

 

Vianočné obdobie

 

Úvodný spev

— Odporúčané verše: Ž 2.

Aký je to svit (ann.), JKS, č. 45/1, 5-6 (iba všetky tri strofy spolu), pieseň, 1hl., organ

Boh sa nám teraz narodil – Pospešme (CC), JKS, č. 38/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1, 13, pieseň, 1hl., organ

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1, 5 (iba obidve strofy spolu), pieseň, 1hl., organ

Hľa, aká to hviezda krásna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/1, pieseň, 1hl., organ

Láska volá ma (Janovcsik – Horváth), 61/1, pieseň, 1hl., organ

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ

Nesiem vám noviny (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/1, 5, pieseň, 1hl., organ

Od nás dávno túžený (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/1-2, 8, pieseň, 1hl., organ

Pastieri, pastieri – Buď od nás (tradicionál), JKS, č. 68/3, pieseň, 1hl., organ

Plesajte, kresťania – Všetci ho vítajme (tradicionál), JKS, č. 71/(1,) 4, pieseň, 1hl., organ

Počujte radosť utešenú – Nuž k nemu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 72/(2,) 5, pieseň, 1hl., organ

Tebe sa tu klaniame – To zázračné zjavenie (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/(1-)2, pieseň, 1hl., organ

Vitaj, ó Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/1, 5, pieseň, 1hl., organ

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1, 4, pieseň, 1hl., organ

Vstávajte, pastieri, berte sa hor – Vitaj (tradicionál), JKS, č. 95/5, pieseň, 1hl., organ

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Vitaj, položené (Eliáš), JKS, č. 94/4, 6, pieseň, 1hl., organ

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Odporúčané verše: Ž 96.

Aké to svetlo – Prijmi tie skromné (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/(8-)9, pieseň, 1hl., organ

Boh sa nám teraz narodil – Dary (CC), JKS, č. 38/(1,) 4, pieseň, 1hl., organ

Dnes sa stalo – Prijmi od nás (Schneider-Trnavský), JKS, č. 47/(4-)5, pieseň, 1hl., organ

Kyrie – Pána Krista – Ráč prijať dary (ann.), JKS, č. 58/6-8, pieseň, 1hl., organ

Nesiem vám noviny – Ježiško, zrodený (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/6, pieseň, 1hl., organ

Od nás dávno túžený – Dnes s pastiermi (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/6-7, pieseň, 1hl., organ

Pásli ovce valasi – Prijmi dary (tradicionál), JKS, č. 65/3, pieseň, 1hl., organ

Plesá svet – I my dnes (Schneider-Trnavský), JKS, č. 70/(3-)4, pieseň, 1hl., organ

Počujte radosť utešenú – Nuž k nemu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 72/(4-)5, pieseň, 1hl., organ

Ponáhľajme, pastuškovia – Vezmime (tradicionál), JKS, č. 74/3, pieseň, 1hl., organ

Pred tebou sa klaniame – Celý si sa daroval (tradicionál), JKS, č. 79/(4-)5, pieseň, 1hl., organ

Tebe sa tu klaniame – Nad Betlémom (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/7, pieseň, 1hl., organ

Vitaj, ó Ježišku narodený – Poďme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/5, pieseň, 1hl., organ

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1, 4, pieseň, 1hl., organ

Vstávajte, pastieri, berte sa hor – Bratkovia (tradicionál), JKS, č. 95/4, pieseň, 1hl., organ

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie

 

Spev na prijímanie

— Odporúčané verše: Ž 98.

Aký je to svit (ann.), JKS, č. 45/1, 5-6 (iba všetky tri strofy spolu), pieseň, 1hl., organ

Boh sa nám teraz narodil – Pospešme (CC), JKS, č. 38/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1, 13, pieseň, 1hl., organ

Dieťatko sa nám dnes zrodilo – Do vína a chleba (CC), JKS, č. 41/(3,) 4-5, pieseň, 1hl., organ

Dieťatko spanilé (ann.), JKS, č. 46, pieseň, 1hl., organ

Do mesta Betléma (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 52, pieseň, 1hl., organ

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1, 5 (iba obidve strofy spolu), pieseň, 1hl., organ

Hľa, aká to hviezda krásna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/1, pieseň, 1hl., organ

Láska volá ma (Janovcsik – Horváth), 61/1, pieseň, 1hl., organ

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ

Nesiem vám noviny (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/1, 5, pieseň, 1hl., organ

Ó chýr preblahý (tradicionál), JKS, č. 66, pieseň, 1hl., organ

Od nás dávno túžený (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/1-2, 8, pieseň, 1hl., organ

Pastieri, pastieri – Buď od nás (tradicionál), JKS, č. 68/3, pieseň, 1hl., organ

Plesajte, kresťania – Všetci ho vítajme (tradicionál), JKS, č. 71/(1,) 4, pieseň, 1hl., organ

Počujte radosť utešenú – Nuž k nemu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 72/(2,) 5, pieseň, 1hl., organ

Pred tebou sa klaniame (tradicionál), JKS, č. 79, pieseň, 1hl., organ

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, hymnus, 1hl., organ

Slovo sa stalo telom (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ

Slovo sa telom stalo (Šurin), ADP, č. 36, antifóna so žalmom, 1hl., organ

Svetlo svetu dnes nastalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/1-2, pieseň, 1hl., organ

Tichá noc – Anjeli (Gruber), JKS, č. 88/2, 4-5, pieseň, 1hl., organ

Vitaj, ó Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/1, 5, pieseň, 1hl., organ

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1, 4, pieseň, 1hl., organ

Vstávajte, pastieri, berte sa hor – Vitaj (tradicionál), JKS, č. 95/5, pieseň, 1hl., organ

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Vitaj, položené (Eliáš), JKS, č. 94/4, 6, pieseň, 1hl., organ

A solis ortus (Binchois), atb alebo ttb

A solis ortus (Binchois), iné zhudobnenie, satb

A solis ortus (Coclico), sttt

A solis ortus (Garcia), satb

A solis ortus (Palestrina/gregorián), satb a 1hl. striedavo

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“, „Pro nobis“ a „Ergo qui natus“, hymnus, rôzne obsadenie

Dies est laetitiae (Messaus), satb

Fit porta Christi pervia (traditional), satb

Christe Redemptor omnium (Gorczycki), satb

Christe Redemptor omnium (Palestrina), ssattb

Christe Redemptor omnium (Victoria), satb

Jesu Redemptor omnium (Ett), satb

Jesu Redemptor omnium (Gorczycki), satb

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť aj tieto:

Čas radosti – Aké veci (Hollý), JKS, č. 40/2, pieseň, 1hl., organ

Do mesta Betléma – V nebeskom (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 52/6, pieseň, 1hl., organ

Herodes, kráľu ukrutný – Nech ti je sláva, Ježišu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/5, pieseň, 1hl., organ

Hľa, zástup zboru anjelského – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 54/4, pieseň, 1hl., organ

Kyrie – Vitaj – Svätý Pán (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/5, pieseň, 1hl., organ

Nový rok beží – Už sa radujme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 106/4, pieseň, 1hl., organ

Spasiteľ sveta zrodil sa (CC), JKS, č. 86/1-4, pieseň, 1hl., organ

Benedicamus Domino (Warlock), satb

Gloria, gloria – kánon (Berthier), SMT, č. 27, kánon, 1hl., 2 skupiny

 

 

Narodenie Pána, omša v noci, 25. decembra

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Dnes sa vám narodil Spasiteľ (Lk 2, 1-14)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Aké to svetlo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/1-6, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Aký je to svit (ann.), JKS, č. 45/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Anjel Pána pastierom (tradicionál), JKS, č. 35/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Boh sa nám teraz narodil (CC), JKS, č. 38/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1-10, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1-2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Dnes sa Kristus narodil – Dnes sveta Vykupiteľ (Hollý), JKS, č. 43/2-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Dnes sa stalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 47/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Dnešný deň sa radujme – Krásna Panna (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 48/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Do hory, do lesa (tradicionál), JKS, č. 51/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hľa, zástup zboru anjelského (ann.), JKS, č. 54/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Jak veľká to milosť – Sláva Bohu (ann.), JKS, č. 55/4-6, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Kde si, náš Mesiáš (ann.), JKS, č. 56/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Narodil sa Kristus v Betléme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 63, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Narodil sa Spasiteľ (tradicionál), JKS, č. 62/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Nesiem vám noviny (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ó divadlo krásne (CC), JKS, č. 60/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ó chýr preblahý (tradicionál), JKS, č. 66/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Od nás dávno túžený – Počuli sme (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/3, 7, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pastieri, pastieri (tradicionál), JKS, č. 68/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Plesá svet (Schneider-Trnavský), JKS, č. 70/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Plesajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 71/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Počujte radosť utešenú (Schneider-Trnavský), JKS, č. 72/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Počúvajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 73/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pospešte sem (tradicionál), JKS, č. 75/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Povedzte nám (tradicionál), JKS, č. 76/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Povstaňte v rýchlosti (tradicionál), JKS, č. 78/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, hymnus, 1hl., organ, podľa L

Prišiel ten čas veselý – Panna (CC), JKS, č. 77/2-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Sem pospešte, nemeškajte (tradicionál), JKS, č. 81/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Svetlo svetu dnes nastalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tichá noc – Anjeli (Gruber), JKS, č. 88/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vitaj, ó, Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vstávajte, pastieri, berte sa hor (tradicionál), JKS, č. 95/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Z Panny Pán Ježiš je narodený (tradicionál), JKS, č. 97/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

A solis ortus (Binchois), atb alebo ttb, podľa L

A solis ortus (Binchois), iné zhudobnenie, satb, podľa L

A solis ortus (Coclico), sttt, podľa L

A solis ortus (Garcia), satb, podľa L

A solis ortus (Palestrina/gregorián), satb a 1hl. striedavo, podľa L

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“, „Deum“, „Aeterni“ a „Cantet“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa L

Angelus ad pastores ait (Castro), ssa, podľa L

Angelus ad pastores ait (A. Gabrieli), satb, podľa L

Angelus ad pastores ait (Hassler), satb, podľa L

Angelus ad pastores ait (Lasso), sattb alebo attbb, podľa L

Angelus ad pastores ait (Monteverdi), ssa alebo ttb, podľa L

Angelus ad pastores ait (Praetorius), ssaattbb, podľa L

Genuit puerpera regem (Prenner), ssatb, podľa L

Gloria in excelsis Deo (Bird), satb, podľa L

Gloria, gloria – kánon (Berthier), SMT, č. 27, kánon, 1hl., 2 skupiny, podľa L

Gloria... et in terra pax – kánon (Berthier), SMT, č. 28, kánon, 1hl., 4 skupiny, podľa L

Hodie Christus natus est (Byrd), aatb, podľa L

Hodie Christus natus est (Cima), satb, podľa L

Hodie Christus natus est (G. Gabrieli), satb satb, podľa L

Hodie Christus natus est (G. Gabrieli), iné zhudobnenie, ssatb atbbb, podľa L

Hodie Christus natus est (Gorzelniawski), satb, podľa L

Hodie Christus natus est (Gumpelzhaimer), satb, podľa L

Hodie Christus natus est (Marenzio), satb, podľa L

Hodie Christus natus est (Monteverdi), ssa, podľa L

Hodie Christus natus est (Nanino), satb, podľa L

Hodie Christus natus est (Palestrina), satb alebo ttbb, podľa L

Hodie Christus natus est (Palestrina), iné zhudobnenie, ssab attb, podľa L

Hodie Christus natus est (Schütz), ST duet, basso continuo, podľa L

Hodie Christus natus est (Stephens), satb, klavír, organ, flauta a zvončeky, podľa L

Hodie Christus natus est (Sweelinck), ssatb, podľa L

Hodie Christus natus est (Visioli), satb, podľa L

In natali Domini (Chaloupský), sat, podľa L

O beatum et sacrosanctum diem (Philips), ssatb alebo aatbb, podľa L

Personent hodie (tradicionál, arr. Holst), 1., 2. a 4. strofa, 1hl., organ, podľa L

Puer natus est (Morales), sab, podľa L

Puer natus est nobis (Macchi), satb, podľa L

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 6. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9. – 14. strofu, satb, podľa L

Quem pastores (Hößl), ttbb, podľa L

Quem pastores (Loewe), satb, podľa L

Quem pastores (Praetorius), 1., 3. a 4. strofa, satb, organ ad lib., podľa L

Quem pastores (tradicionál), 1., 3. a 4. strofa, satb, podľa L

Quem vidistis (Chapman), satb, podľa L

Quem vidistis (Morago), satb, podľa L

Quem vidistis pastores (Asola), ttbb, podľa L

Quem vidistis pastores (G. Gabrieli), attttb, trúbky, pozauny, podľa L

Quem vidistis pastores (Garcia), satb, 2 huslí, violončelo, basso continuo, podľa L

Quem vidistis pastores (Vecchi), sattb, podľa L

Quem vidistis pastores (Victoria), ssattb, podľa L

Regem natum (Gallus/Handl), satb, podľa L

Rutilante in nocte (Monteverdi), ssttb, podľa L

Transeamus usque Bethlehem (Schnabel), satb a orchester alebo organ alebo klavír, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM II, GS: Pán mi povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil. (Ž 2, 7) Podľa RM I: Radujme sa všetci v Pánovi, veď prišiel na svet náš Spasiteľ. Dnes k nám z neba zostúpil pravý pokoj. Odporúčané verše: Ž 2.

Boh sa nám teraz narodil (CC), JKS, č. 38/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1-3, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Dieťatko sa nám dnes zrodilo (CC), JKS, č. 41/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Dnes sa Kristus narodil (Hollý), JKS, č. 43/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Dobrý Pastier sa narodil (tradicionál), JKS, č. 50/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Hľa, zástup zboru anjelského – Sláva buď (ann.), JKS, č. 54/2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Kyrie – Pána Krista – Svätý (ann.), JKS, č. 58/9-10, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Narodil sa Kristus Pán (Hollý), JKS, č. 44/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Nesiem vám noviny – Kresťania premilí (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/5, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Od nás dávno túžený – K ježiškovi (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/7, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Plesajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 71/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Počúvajte, kresťania – Narodil sa (tradicionál), JKS, č. 73/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Povstaňte v rýchlosti (tradicionál), JKS, č. 78/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Radujme sa všetci (Šurin), ADP, č. 33, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM I

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Veselým hlasom spievajme (CC), JKS, č. 93/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Kresťania (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1, 3, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Zaspievajme si veselo (Bajan), JKS, č. 99/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Zvestujem vám radosť (tradicionál), JKS, č. 98/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Deum“, možno pridať aj strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa OCM, GR, RM II, GS

Dominus dixit ad me (gregorián), GR, s. 41-42, antifóna so žalmom, 1hl.

Dominus dixit ad me (gregorián), GS, s. 64, antifóna so žalmom, 1hl.

Dominus dixit ad me (ann.), stt, podľa OCM, GR, RM II, GS

Gaudete, gaudete (stredoveká koleda), rôzne obsadenie, podľa RM I

Hodie nobis de coelo pax vera descendit (Grandi), ssa, podľa RM I

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 11. – 12. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9., 10., 13. – 14. strofu, satb, podľa RM I

Rex pacificus (Palestrina), attbbb, podľa RM I

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Tešte sa nebesia a plesaj zem pred tvárou Pána, lebo prišiel. (Ž 96, 11) Odporúčané verše: Ž 96.

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Čas radosti – Od začiatku (Hollý), JKS, č. 40/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Dieťatko sa nám dnes zrodilo (CC), JKS, č. 41/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Dnes sa Kristus narodil (Hollý), JKS, č. 43/1, 3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Dobrý Pastier sa narodil (tradicionál), JKS, č. 50/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Kyrie – Pána Krista – Svätý (ann.), JKS, č. 58/10, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Ó divadlo krásne (CC), JKS, č. 60/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Plesajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 71/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 4. – 5. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Prišiel ten čas veselý (CC), JKS, č. 77/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Tešte sa, nebesia (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Veseľte sa, nebesia (Eben), AT 3/2001, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Tebe sa tu klaniame – Nad Betlémom (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/7, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Gaudete, gaudete (stredoveká koleda), rôzne obsadenie, podľa OCM, GR, GS

Laetentur caeli (gregorián), GR, s. 44, antifóna, 1hl.

Laetentur caeli (gregorián), GS, s. 67, antifóna so žalmom, 1hl.

Laetentur caeli (Hassler), aatb, podľa OCM, GR, GS

O beatum et sacrosanctum diem (Philips), ssatb alebo aatbb, podľa OCM, GR, GS

Tollite hostias (Saint-Saëns), satb, sláčiky, organ a harfa, podľa OCM, GR, GS a téma obetovanie

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice v posvätnej nádhere. (Ž 110, 3) Podľa RM: Slovo sa telom stalo a my sme uvideli jeho slávu. (Jn 1, 14) Podľa GS: Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. (Ž 98, 3) Odporúčané verše: Ž 98.

Dobrá novina – Počuli sme (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Hľa, zástup zboru anjelského – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 54/4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, 1. a 4. strofa podľa GS, 3. strofa podľa RM

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Slovo sa telom stalo (Šurin), ADP, č. 36, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Slovo sa stalo telom (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, (4,) pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, hymnus, 1hl., organ, podľa L a téma prijímanie

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Deum“ a „Ergo“, možno pridať aj strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Deum“ podľa OCM, GR, „Ergo“ podľa RM, „Adeste“ a Pro nobis“ téma prijímanie

In splendoribus sanctorum (gregorián), GR, s. 44, antifóna so žalmom, 1hl.

Puer natus est (Morales), sab, podľa RM

Puer natus est nobis (Macchi), satb, podľa RM

Verbum caro (Sheppard), sattbb, podľa RM

Verbum caro factum est (Furmanik), satb, podľa RM

Viderunt omnes (gregorián), GS, s. 68, antifóna so žalmom, 1hl.

O magnum mysterium (Bivi), satb

O magnum mysterium (Brooks-Davies), satb

O magnum mysterium (Byrd), attb alebo satb

O magnum mysterium (Cristo), satb

O magnum mysterium (Esperança), satb, organ

O magnum mysterium (G. Gabrieli), ssab attb

O magnum mysterium (Gallus/Handl), satb satb

O magnum mysterium (Garau), sab

O magnum mysterium (Garcia), satb, orchester

O magnum mysterium (Giffen), ssatb satb atbb

O magnum mysterium (Igualador), satb

O magnum mysterium (Lange), satb

O magnum mysterium (Lourenço), saattbb

O magnum mysterium (Morales), ssaa

O magnum mysterium (Moreira), satb

O magnum mysterium (Nasco), satb

O magnum mysterium (Palestrina), ssaatb

O magnum mysterium (Raffi), ssatb

O magnum mysterium (Stadlmayr), satb

O magnum mysterium (Victoria), satb

O magnum mysterium (Vilarroig), satb, orchester

O magnum mysterium (Willaert), satb

Quem vidistis pastores (G. Gabrieli), attttb, trúbky, pozauny

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Sem, pastieri, pospiechajte – Spievajme (Bajan), JKS, č. 80/5, pieseň, 1hl., organ

 

 

Narodenie Pána, omša na úsvite, 25. decembra

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Pastieri našli Máriu a Jozefa i dieťa (Lk 2, 15-20)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Aké to svetlo – Hľa, tu blesk (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/(5,) 6-8, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Buďme všetci potešení – U jasieľ (ann.), JKS, č. 37/(1,) 10, 13-14, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Čas radosti – S nábožnými (Hollý), JKS, č. 40/(1,) 5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Dnes sa stalo – Náhlili sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 47/(1,) 4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Do hory, do lesa – Zrodila (tradicionál), JKS, č. 51/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hľa, zástup zboru anjelského – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 54/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Nesiem vám noviny – Kresťania premilí (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Plesá svet – Pastieri (Schneider-Trnavský), JKS, č. 70/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Počujte radosť utešenú – Pastieri (Schneider-Trnavský), JKS, č. 72/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pospešte sem (tradicionál), JKS, č. 75/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Povedzte nám (tradicionál), JKS, č. 76/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Sem, pastieri, pospiechajte – Pospiechajme teda (Bajan), JKS, č. 80/(1,) 3-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vitaj, náš Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 92/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vstávajte, pastieri, berte sa hor– Bratkovia (tradicionál), JKS, č. 95/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Čujúc v nočnej chvíli (Eliáš), JKS, č. 94/3-4, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tebe sa tu klaniame – Nad Betlémom (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/7, pieseň, 1hl., organ, podľa L a téma obetovanie

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“, „En grege“ a „Aeterni“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa L

Pastores dicite (Morales), satb, podľa L

Pastores loquebantur (Brixi), satb, sláčiky, continuo, podľa L

Pastores loquebantur (Guerrero), ssatbb, podľa L

Quaeramus cum pastoribus (Cristo), atbb, podľa L

Quaeramus cum pastoribus (Croce), satb attb, podľa L

Quaeramus cum pastoribus (Mouton), satb, podľa L

Quem pastores (Hößl), ttbb, podľa L

Quem pastores (Loewe), satb, podľa L

Quem pastores (Praetorius), 1., 3. a 4. strofa, satb, organ ad lib., podľa L

Quem pastores (tradicionál), 1., 3. a 4. strofa, satb, podľa L

Transeamus usque Bethlehem (Schnabel), satb a orchester alebo organ alebo klavír, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Dnes zažiarilo nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. Bude sa volať: Mocný Boh, Knieža pokoja, Otec budúceho veku. Jeho kráľovstvo sa nikdy neskončí. (Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33) Podľa GS: Pán mi povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil. (Ž 2, 7) Odporúčané verše: Ž 93 alebo Ž 2.

Aké to svetlo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/1, 5, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Do tmy našich dní (Berthier), SMT, č. 20, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Jak veľká to milosť – Veľký prorok (ann.), JKS, č. 55/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Keď Mária plačúcemu – Tys všetkých (CC), JKS, č. 57/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kyrie – Vitaj – Prichádza k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Počúvajte, kresťania – Ó Synáčku (tradicionál), JKS, č. 73/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pospešte sem (tradicionál), JKS, č. 75/1, 3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 1. a 3. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Radujme sa všetci (Šurin), ADP, č. 33, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Sem, pastieri, pospiechajte (Bajan), JKS, č. 80/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Svetlo dnes žiari (Bokes), AT 4/2000, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Svetlo svetu dnes nastalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Syn Boží sa nám narodil – Prišiel si (CC), JKS, č. 34/(1-2), 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Tebe sa tu klaniame – Glória (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Tichá noc – Spásy liek (Gruber), JKS, č. 88/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a téma prijímanie

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Kresťania (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vstávajte, pastieri, berte sa hor (tradicionál), JKS, č. 95/1-3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1-2, (4), 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Zvestujem vám radosť (tradicionál), JKS, č. 98/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Deum“, možno pridať strofu „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Adeste“ podľa OCM, GR, RM, „Deum“ podľa OCM, GR, RM, GS, „Pro nobis“ téma introit

Dies sanctificatus (Eybler), satb, orchester alebo organ, podľa OCM, GR, RM

Dies sanctificatus (Moreira), satb, podľa OCM, GR, RM

Dies sanctificatus (Porta), ttbb, podľa OCM, GR, RM

Dominus dixit ad me (gregorián), GS, s. 64, antifóna so žalmom, 1hl.

Genuit puerpera regem (Prenner), ssatb, podľa OCM, GR, RM

Lux fulgebit (gregorián), GR, s. 44-45, antifóna so žalmom, 1hl.

Natus est nobis (Gallus/Handl), satb alebo ttbb, podľa OCM, GR, RM

Nobis est natus (ann.), atb alebo tbb, podľa OCM, GR, RM

O Regem caeli – Natus est nobis (Victoria), ssat alebo ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Drexler), 1., 2., 4. a 5. strofa, sab, organ a zvončeky, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, možno pridať 3., 4., 9. – 14. strofu, satb, podľa OCM, GR, RM

Rex pacificus (Palestrina), attbbb, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Boh upevnil zemekruh tak, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. (Ž 93, 1-2) Podľa GS: Tešte sa nebesia a plesaj zem pred tvárou Pána, lebo prišiel. (Ž 96, 11) Odporúčané verše: Ž 96.

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1-2, 6, pieseň, 1hl., organ, 1. – 2. strofa podľa GS, 6. strofa podľa OCM, GR

Čas radosti – Od začiatku (Hollý), JKS, č. 40/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Dieťatko sa nám dnes zrodilo (CC), JKS, č. 41/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Dnes sa Kristus narodil (Hollý), JKS, č. 43/1, 3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Dobrý Pastier sa narodil (tradicionál), JKS, č. 50/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Hľa, zástup zboru anjelského – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 54/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Hlboko sa ti klaniame – Moc a múdrosť (ann.), JKS, č. 241/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kráľom je Hospodin (Šurin), ADP, č. 16, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kyrie – Pána Krista – Svätý (ann.), JKS, č. 58/10, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ó divadlo krásne (CC), JKS, č. 60/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Plesajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 71/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 4. – 5. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa GS

Prišiel ten čas veselý (CC), JKS, č. 77/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Sem, pastieri, pospiechajte – Tak je všetko (Bajan), JKS, č. 80/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tešte sa, nebesia (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS

Veseľte sa, nebesia (Eben), AT 3/2001, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Kresťania (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Vitaj, Pane (Eliáš), JKS, č. 94/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Začína sa konať – Svätý (Knapp), JKS, č. 259/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Deus enim firmavit (gregorián), GR, s. 46-47, antifóna, 1hl.

Gaudete, gaudete (stredoveká koleda), rôzne obsadenie, podľa GS

Laetentur caeli (gregorián), GS, s. 67, antifóna so žalmom, 1hl.

O beatum et sacrosanctum diem (Philips), ssatb alebo aatbb, podľa GS

Tollite hostias (Saint-Saëns), satb, sláčiky, organ a harfa, podľa GS a téma obetovanie

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Plesaj, dcéra sionská, jasaj, dcéra jeruzalemská, hľa, prichádza tvoj Kráľ, Svätý, Spasiteľ sveta. (Zach 9, 9) Podľa GS: Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. (Ž 98, 3) Odporúčané verše: Ž 34 alebo Ž 98.

Aké to svetlo – Dnes (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/5, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Anjel Pána pastierom – Aj ty, drahý (tradicionál), JKS, č. 35/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Boh sa nám teraz narodil (CC), JKS, č. 38, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Buďme všetci potešení – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 37/8, (13-14,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dieťatko spanilé (ann.), JKS, č. 46/1(-2), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Dnes sa Kristus narodil – Dnes sveta Vykupiteľ (Hollý), JKS, č. 43/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Do mesta Betléma – V jasliach (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 52/3-4, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Hľa, zástup zboru anjelského – Sláva buď (ann.), JKS, č. 54/2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, 4. strofa aj podľa GS

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, 4, 5-6, pieseň, 1hl., organ, 1. a 4. strofa podľa GS, 5. – 6. strofa podľa OCM, GR, RM

Kyrie – Pána Krista – Svätý (ann.), JKS, č. 58/9-10, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kyrie – Vitaj – Prichádza k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Nesiem vám noviny – Kresťania (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/5, (8,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Od nás dávno túžený – K Ježiškovi (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/(1,) 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a téma prijímanie

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Plesaj hlasno (Šurin), ADP, č. 27, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pospešte sem – Spasiteľu (tradicionál), JKS, č. 75/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Sem, pastieri, pospiechajte – Pospiechajme teda (Bajan), JKS, č. 80/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Spasiteľ sveta zrodil sa (CC), JKS, č. 86/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, (4)-5, pieseň, 1hl., organ, 1. strofa podľa GS, 2. strofa podľa OCM, GR, RM, GS, 5. strofa podľa OCM, GR, RM

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Tichá noc – Anjeli (Gruber), JKS, č. 88/2, (4,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Veselým hlasom spievajme (CC), JKS, č. 93/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vstávajte, pastieri, berte sa hor (tradicionál), JKS, č. 95/3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Zvestujem vám radosť (tradicionál), JKS, č. 98/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“, možno pridať strofu „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Adeste“ podľa OCM, GR, RM, „Pro nobis“ téma prijímanie

Exsulta filia Sion (gregorián), GR, s. 47, antifóna so žalmom, 1hl.

Puer natus in Bethlehem (Beginiker), satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Drexler), 1., 4. a 5. strofa, sab, organ a zvončeky, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Esterhazy), satb, organ, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 11. – 12. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9., 10., 13. – 14. strofu, satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Stenberg), 1. strofa, možno pridať 3., 5. a 6. strofu, satb, 4 nástroje ad lib., podľa OCM, GR, RM, GS

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Visioli), satb, podľa OCM, GR, RM

Pueri concinite (Gallus/Handl), ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR, RM

Resonet in laudibus (Eccard), sattb, podľa OCM, GR, RM

Resonet in laudibus (Gallus/Handl), satb, podľa OCM, GR, RM

Resonet in laudibus (Geist), sab, 2 huslí, 2 flauty, continuo, podľa OCM, GR, RM

Resonet in laudibus (Lasso), sattb, podľa OCM, GR, RM

Resonet in laudibus (Schubiger), satb, podľa OCM, GR, RM

Viderunt omnes (gregorián), GS, s. 68, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Sem, pastieri, pospiechajte – Spievajme (Bajan), JKS, č. 80/5, pieseň, 1hl., organ

 

 

Narodenie Pána, omša vo dne, 25. decembra

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1, 1-18)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Jak veľká to milosť – Veľký prorok (ann.), JKS, č. 55/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Slovo sa stalo telom (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Slovo sa telom stalo (Šurin), ADP, č. 36, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa L

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Ergo qui natus“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa L

Puer natus est (Morales), sab, podľa L

Puer natus est nobis (Macchi), satb, podľa L

Verbum caro (Sheppard), sattbb, podľa L

Verbum caro factum est (Furmanik), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn. Na jeho pleciach spočíva vláda. (Iz 9, 6) Podľa GS: Pán mi povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil. (Ž 2, 7) Odporúčané verše: Ž 98 alebo Ž 2.

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ó chýr preblahý – V kraji (tradicionál), JKS, č. 66/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Počúvajte, kresťania – Narodil sa (tradicionál), JKS, č. 73/2-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Pospešte sem – Bez poškvrny (tradicionál), JKS, č. 75/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1, 3-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Deum de Deo“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Deum de Deo“ podľa GS, „Adeste“ a „Pro nobis“ téma introit

Dominus dixit ad me (gregorián), GS, s. 64, antifóna so žalmom, 1hl.

Et Filius datus est nobis (Senfl), satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus est (Morales), sab, podľa OCM, GR, RM

Puer natus est (Torchio), satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus est nobis (gregorián), GR, s. 47-48, antifóna so žalmom, 1hl.

Puer natus est nobis (Byrd), satb alebo aatb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus est nobis (Igualador), ssaatbb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus est nobis (ann.), www.cpdl.org/wiki/images/6/6e/Anonymous-Puer_natus.pdf, att, OCM, GR, RM

Puer natus est nobis (Macchi), satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9. – 14. strofu, satb, podľa OCM, GR, RM

Quem vidistis pastores (Asola), ttbb, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty založil. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. (Ž 89, 12. 15a) Podľa GS: Tešte sa nebesia a plesaj zem pred tvárou Pána, lebo prišiel. (Ž 96, 11) Odporúčané verše: Ž 96.

Buďme všetci potešení (ann.), JKS, č. 37/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, 4-5, pieseň, 1hl., organ, 1. strofa podľa OCM, GR, 4. – 5. strofa podľa GS

Dieťatko sa nám dnes zrodilo (CC), JKS, č. 41/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I, 1. strofa aj podľa GS

Dnes sa Kristus narodil (Hollý), JKS, č. 43/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I, 1., 3. a 5. strofa aj podľa GS

Dobrý Pastier sa narodil (tradicionál), JKS, č. 50/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kyrie – Pána Krista – Vítame teba (ann.), JKS, č. 58/10, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Kyrie – Vitaj – Veríme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó divadlo krásne (CC), JKS, č. 60/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Plesajte, kresťania (tradicionál), JKS, č. 71/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Počúvajte, kresťania – Narodil sa (tradicionál), JKS, č. 73/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Predrahý Kriste – V jasličkách ležíš (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 3. – 5. strofa, hymnus, 1hl., organ, 3. strofa podľa OCM, GR, 4. – 5. strofa podľa GS

Prišiel ten čas veselý (CC), JKS, č. 77/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Syn Boží sa nám narodil – Prišiel si (CC), JKS, č. 34/1-2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS, 5. strofa aj podľa OCM, GR

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tešte sa, nebesia (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS

Veseľte sa, nebesia (Eben), AT 3/2001, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, podľa GS

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Vitaj (Eliáš), JKS, č. 94/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Gaudete, gaudete (stredoveká koleda), rôzne obsadenie, podľa GS

Laetentur caeli (gregorián), GS, s. 67, antifóna so žalmom, 1hl.

Tollite hostias (Saint-Saëns), satb, sláčiky, organ a harfa, podľa GS a téma obetovanie

Tui sunt caeli (gregorián), GR, s. 49-50, antifóna, 1hl.

Tui sunt coeli (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

Tui sunt coeli (Cainer), satb, podľa OCM, GR

Tui sunt coeli (Eybler), satb, podľa OCM, GR

Tui sunt coeli (Byrd), aatb, podľa OCM, GR

Tui sunt coeli (Haller), sattb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM, GS: Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. (Ž 98, 3) Odporúčané verše: Ž 98.

Hľa, zástup zboru anjelského – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 54/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Jak veľká to milosť (ann.), JKS, č. 55/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Syn Boží sa nám narodil (CC), JKS, č. 34/1-2, (4,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Viderunt omnes (gregorián), GR, s. 50, antifóna so žalmom, 1hl.

Viderunt omnes (gregorián), GS, s. 68, antifóna so žalmom, 1hl.

Viderunt omnes (Byrd), aatb, podľa OCM, GR, RM, GS

Viderunt omnes (Fresi), saatb, podľa OCM, GR, RM, GS

Viderunt omnes (Vierendeels), satb, podľa OCM, GR, RM, GS

Viderunt omnes (Zielenski), satb, podľa OCM, GR, RM, GS

 

 

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – nedeľa v oktáve Narodenia Pána, alebo (ak jej niet) 30. decembra

 

Hlavná téma omše (A): Vezmi dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta (Mt 2, 13-15. 19-23)

(B): Chlapec rástol, plný múdrosti (Lk 2, 22-40)

(C): Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi (Lk 2, 41-52)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Často ja spomínam – Herodes (ann.), JKS, č. 401/3-4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Keď sa Boh nevládnym (Šurin), ADP, č. 12, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ó Mária, Prímluvnica naša – Krutý kráľ (ann.), JKS, č. 359/3, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ježiš, Mária i Jozef (Pyšný), JKS, č. 501/1-2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Rodina

Pozdravená buď úctivo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 502, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Rodina

Rodina je nádej (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, téma sv. Rodina

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Boh vo svojom svätom príbytku, on je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. (Ž 68, 6-7. 36) Podľa RM: Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i Nemluvňa uložené v jasliach. (Lk 2, 16) Podľa GS: Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. (Mt 1, 16) Odporúčané verše: Ž 68 alebo Ž 128.

Boh býva (la-us), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Dnešný deň sa radujme – Krásna Panna (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 48/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Do mesta Betléma – Predrahý Spasiteľ (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 52/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Keď sa Boh nevládnym (Šurin), ADP, č. 12, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Narodil sa Spasiteľ – Svätý Jozef (tradicionál), JKS, č. 62/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Pán je Boh (Adamko), www.spevnik.sk, 1. – 2. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pán je Boh (Hochel), AT 4/2003, www.spevnik.sk, 1. – 2. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pán je Boh (Kopec), 1. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vitaj, ó, Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „En grege“ a „Aeterni“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „En grege“ a „Aeterni“ podľa RM, „Adeste“ a „Pro nobis“ téma introit

Deus in loco (gregorián), GR, s. 310, antifóna so žalmom, 1hl.

Iacob autem genuit Ioseph (gregorián), GS, s. 70, antifóna so žalmom, 1hl.

Pastores dicite (Morales), satb, podľa RM

Pastores loquebantur (Brixi), satb, sláčiky, continuo, podľa RM

Pastores loquebantur (Guerrero), ssatbb, podľa RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9. – 14. strofu, satb, podľa RM

Transeamus usque Bethlehem (Schnabel), satb a orchester alebo organ alebo klavír, podľa RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Spolieham sa na teba, Pane, a hovorím: Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud. (Ž 31, 15-16) Podľa GS: Našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. (Lk 2, 16-17) Odporúčané verše: Ž 40.

Dnešný deň sa radujme – Krásna Panna (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 48/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

In te confido (Berthier), SMT, č. 33, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Keď sa Boh nevládnym (Šurin), ADP, č. 12, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Mocný je Boh náš (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 103/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Narodil sa Spasiteľ – Svätý Jozef (tradicionál), JKS, č. 62/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ó Ježišu, môj priateľu – Ó Ježišu, ty jediné (Schneider-Trnavský), JKS, č. 120/5, podľa OCM, GR

Pán je Boh (Adamko), www.spevnik.sk, 3. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Priniesli Ježiša (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tebe sa tu klaniame – Nad Betlémom (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/7, pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma obetovanie

Vitaj, ó, Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Erant parentes Iesu (gregorián), GS, s. 73-74, antifóna so žalmom, 1hl.

In te speravi (gregorián), GR, s. 322, antifóna, 1hl.

Pastores dicite (Morales), satb, podľa GS

Pastores loquebantur (Brixi), satb, sláčiky, continuo, podľa GS

Pastores loquebantur (Guerrero), ssatbb, podľa GS

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, možno pridať aj 3., 4., 9. – 14. strofu, satb, podľa GS

Transeamus usque Bethlehem (Schnabel), satb a orchester alebo organ alebo klavír, podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR I: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali! Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? (Lk 2, 48-49) Alebo v roku A, podľa OCM, GR II: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. (Mt 2, 20) Podľa RM: Náš Boh sa zjavil na zemi a prebýval medzi nami. (Bar 3, 38) Podľa GS: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. (Lk 2, 19) Odporúčané verše: Ž 27 alebo Ž 78, v roku A Ž 93 alebo Ž 128.

Boh prebýval (Adamko), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Často ja spomínam – V Egypte (ann.), JKS, č. 401/4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa OCM, GR II

Dieťatko spanilé (ann.), JKS, č. 46/1-2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Kyrie – Vitaj – Veríme, že v Betleheme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Nesiem vám noviny – Z neba (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/7-8, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Pán je Boh (Adamko), www.spevnik.sk, 4. – 6. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pán je Boh (Hochel), AT 4/2003, www.spevnik.sk, 3. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I

Veselým hlasom spievajme – Nám narodil sa (CC), JKS, č. 93/3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Deum de Deo“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Deum de Deo“ podľa RM, „Adeste“ a „Pro nobis“ téma prijímanie

Fili quid fecisti (gregorián), GR, s. 51, antifóna so žalmom, 1hl.

Maria autem conservabat (gregorián), GS, s. 74-75, antifóna so žalmom, 1hl.

Pastores dicite (Morales), satb, podľa GS

Pastores loquebantur (Brixi), satb, sláčiky, continuo, podľa GS

Pastores loquebantur (Guerrero), ssatbb, podľa GS

Puer natus in Bethlehem (Beginiker), satb, podľa RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. – 2. strofa, možno pridať aj 3. – 5., 9. – 14. strofu, satb, podľa RM

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Stenberg), 1. – 2. strofa, možno pridať 3. – 6. strofu, satb, 4 nástroje ad lib., podľa RM

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Visioli), satb, podľa RM

Tolle puerum (gregorián), GR, s. 51-52, antifóna so žalmom, 1hl., v roku A

 

 

Panny Márie Bohorodičky, 1. januára

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš (Lk 2, 16-21)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Buďme všetci potešení – U jasieľ (ann.), JKS, č. 37/(1,) 10-11, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Do hory, do lesa – Zrodila Panenka (tradicionál), JKS, č. 51/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Plesá svet – Pastieri (Schneider-Trnavský), JKS, č. 70/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pospešte sem (tradicionál), JKS, č. 75/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Povedzte nám (tradicionál), JKS, č. 76/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Sem, pastieri, pospiechajte – Pospiechajme teda (Bajan), JKS, č. 80/(1,) 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vitaj, náš Ježiško narodený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 92/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Čujúc v nočnej chvíli (Eliáš), JKS, č. 94/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Mária, buď pochválená (Matzenauer), JKS, č. 342/1, pieseň, 1hl., organ, téma Bohorodička

Pozdravená buď, Matička (CC), JKS, č. 361/1, pieseň, 1hl., organ, téma Bohorodička

Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme – Radosťou plesala (ann.), JKS, č. 404/6, pieseň, 1hl., organ, téma Bohorodička

Vitaj, tisíc ráz vitaj (ann.), JKS, č. 407/1, pieseň, 1hl., organ, téma Bohorodička

Pastores dicite (Morales), satb, podľa L

Pastores loquebantur (Brixi), satb, sláčiky, continuo, podľa L

Pastores loquebantur (Guerrero), ssatbb, podľa L

Quem pastores (Hößl), ttbb, podľa L

Quem pastores (Loewe), satb, podľa L

Quem pastores (Praetorius), 1., 3. a 4. strofa, satb, organ ad lib., podľa L

Quem pastores (tradicionál), 1., 3. a 4. strofa, satb, podľa L

Transeamus usque Bethlehem (Schnabel), satb a orchester alebo organ alebo klavír, podľa L

Beata Dei genitrix (Philips), satb satb, téma Bohorodička

Beata viscera (Aichinger), satb, téma Bohorodička

Beata viscera (Byrd), sattb alebo attbb, téma Bohorodička

Beata viscera (Garcia), satb, fl cl fg hn tr str bc, téma Bohorodička

Post partum Virgo (Byrd), sattb, téma Bohorodička

Videte miraculum (Tallis), ssaatb alebo sattbb, téma Bohorodička

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR I, RM I: Zdravas, svätá Matka. Ty si porodila Kráľa, ktorý večne riadi nebo i zem. (Sedulius) Podľa OCM, GR II, RM II: Dnes zažiarilo nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. Bude sa volať: Mocný Boh, Knieža pokoja, Otec budúceho veku. Jeho kráľovstvo sa nikdy neskončí. (Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33) Odporúčané verše: Ž 45 alebo Ž 93.

Aké to svetlo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/1, 5, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Do tmy našich dní (Berthier), SMT, č. 20, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR II, RM II

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Jak veľká to milosť – Veľký prorok (ann.), JKS, č. 55/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Kyrie – Vitaj – Prichádza k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Ó Mária, Prímluvnica naša – Panna, keď si porodila (ann.), JKS, č. 359/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I

Pospešte sem (tradicionál), JKS, č. 75/1, 3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Pozdravená buď, Mária (Schneider-Trnavský), JKS, č. 366/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I

Pozdravujeme ťa (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 1. a 3. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Radujme sa všetci (Šurin), ADP, č. 33, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Sem, pastieri, pospiechajte (Bajan), JKS, č. 80/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme – Radosťou plesala (ann.), JKS, č. 404/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I

Svetlo dnes žiari (Bokes), AT 4/2000, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Svetlo svetu dnes nastalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Tebe sa tu klaniame – Glória (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Vec predivná, neslýchaná (CC), JKS, č. 87/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I

Vitaj, ó Ježiško narodený – Kresťania (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Vstávajte, pastieri, berte sa hor(tradicionál), JKS, č. 95/1-3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1-2, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Zdravas, svätá Matka (Davidov), www.spevnik.sk/doc/nt-zdravassvatamatka.pdf, antifóna so žalmom, 1-4hl., organ

Zvestujem vám radosť (tradicionál), JKS, č. 98/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Deum de Deo“, možno pridať strofu „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Adeste“ a „Deum de Deo“ podľa OCM, GR II, RM II, „Pro nobis“ téma introit

Dies sanctificatus (Eybler), satb, orchester alebo organ, podľa OCM, GR II, RM II

Dies sanctificatus (Moreira), satb, podľa OCM, GR II, RM II

Dies sanctificatus (Porta), ttbb, podľa OCM, GR II, RM II

Genuit puerpera regem (Prenner), ssatb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Lux fulgebit (gregorián), GR, s. 44-45, antifóna so žalmom, 1hl.

Natus est nobis (Gallus/Handl), satb alebo ttbb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Nobis est natus (ann.), atb alebo tbb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

O Regem caeli – Natus est nobis (Victoria), ssat alebo ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, možno pridať aj 3., 4. a 9. strofu, satb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Pueri concinite (Gallus/Handl), ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Resonet in laudibus (Eccard), sattb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Resonet in laudibus (Gallus/Handl), satb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Resonet in laudibus (Geist), sab, 2 huslí, 2 flauty, continuo, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Resonet in laudibus (Lasso), sattb, podľa OCM, GR I-II, RM I-II

Rex pacificus (Palestrina), attbbb, podľa OCM, GR II, RM II

Salve sancta Parens (gregorián), GR, s. 403, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vzišlo Slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Dennica už vyšla – Keď si, ó Matička (Bajan), JKS, č. 6/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

K tebe sa utiekame (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Svetlo svetu dnes nastalo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tisíc ráz pozdravujeme teba (ann.), JKS, č. 383/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Už Slnko z hviezdy vyšlo (CC), JKS, č. 89/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Felix namque es (gregorián), GR, s. 422, antifóna, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Plesaj, dcéra sionská, jasaj, dcéra jeruzalemská, hľa, prichádza tvoj Kráľ, Svätý, Spasiteľ sveta. (Zach 9, 9) Podľa RM: Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky. (Hebr 13, 8) Odporúčané verše: Ž 45 alebo Magnifikat (Lk 1).

Aké to svetlo – Dnes (Schneider-Trnavský), JKS, č. 42/5, 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Aký je to svit – Dávno mal stúpiť (ann.), JKS, č. 45/4-5, (6-7,) 8, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Anjel Pána pastierom – Aj ty, drahý (tradicionál), JKS, č. 35/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Boh sa nám teraz narodil (CC), JKS, č. 38, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Buďme všetci potešení – Spasiteľ (ann.), JKS, č. 37/8, (13-14,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Čas radosti (Hollý), JKS, č. 40/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Dieťatko spanilé (ann.), JKS, č. 46/1(-2), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Dnes sa Kristus narodil – Dnes sveta Vykupiteľ (Hollý), JKS, č. 43/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Do mesta Betléma – V jasliach (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 52/3-4, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Hľa, zástup zboru anjelského – Sláva buď (ann.), JKS, č. 54/2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Jak veľká to milosť – V maštali (ann.), JKS, č. 55/5-6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kyrie – Pána Krista – Svätý (ann.), JKS, č. 58/9-10, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kyrie – Vitaj – Prichádza k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Láska je vždy tá istá (Adamko), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Láska je vždy tá istá (Lukáčová), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Nesiem vám noviny – Kresťania (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 53/5, (8,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Od nás dávno túžený – K Ježiškovi (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 64/(1,) 8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a téma prijímanie

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Plesaj hlasno (Šurin), ADP, č. 27, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pospešte sem – Spasiteľu (tradicionál), JKS, č. 75/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Sem, pastieri, pospiechajte – Pospiechajme teda (Bajan), JKS, č. 80/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Spasiteľ sveta zrodil sa (CC), JKS, č. 86/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Spievaj a jasaj, zem celá (CC), JKS, č. 84/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Syn Boží sa nám narodil – Privítaj (CC), JKS, č. 34/2, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tebe sa tu klaniame – Svätý (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tichá noc – Anjeli (Gruber), JKS, č. 88/2, (4,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Velebme, kresťania – Nebeský Pelikán (Hollý), JKS, č. 291/3, (4-6,) pieseň, 1hl., organ, podľa RM a téma prijímanie

Veselým hlasom spievajme (CC), JKS, č. 93/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vítame ťa, sväté Dieťa (tradicionál), JKS, č. 96/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vstávajte, pastieri, berte sa hor (tradicionál), JKS, č. 95/3, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť (Eliáš), JKS, č. 94/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zvestujem vám radosť (tradicionál), JKS, č. 98/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Z neba prišiel k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 108/1-2, pieseň, 1hl., organ, téma radosť a prijímanie

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“, možno pridať strofu „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Adeste“ podľa OCM, GR a téma prijímanie, „Pro nobis“ téma prijímanie

Exsulta filia Sion (gregorián), GR, s. 47, antifóna s veršami, 1hl.

Puer natus in Bethlehem (Beginiker), satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Esterhazy), satb, organ, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 5., 11. – 12. strofa, možno pridať aj 3., 4. a 9. strofu, satb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Stenberg), 1. a 4. strofa, možno pridať 5. – 6. strofu, satb, 4 nástroje ad lib., podľa OCM, GR

Puer natus in Bethlehem (ann., arr. Visioli), satb, podľa OCM, GR

Pueri concinite (Gallus/Handl), ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR

Resonet in laudibus (Eccard), sattb, podľa OCM, GR

Resonet in laudibus (Gallus/Handl), satb, podľa OCM, GR

Resonet in laudibus (Geist), sab, 2 huslí, 2 flauty, continuo, podľa OCM, GR

Resonet in laudibus (Lasso), sattb, podľa OCM, GR

Resonet in laudibus (Schubiger), satb, podľa OCM, GR

Vultum tuum (J. des Prez), satb, podľa OCM, GR

 

 

Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1, 1-18)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Dobrá novina (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Jak veľká to milosť – Veľký prorok (ann.), JKS, č. 55/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Panna čistá – Čo prorokmi (Hollý), JKS, č. 67/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Slovo sa stalo telom (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Slovo sa telom stalo (Šurin), ADP, č. 36, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Vitaj, ó Ježiško narodený – Slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa L

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Ergo qui natus“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa L

Puer natus est (Morales), sab, podľa L

Puer natus est nobis (Macchi), satb, podľa L

Verbum caro (Sheppard), sattbb, podľa L

Verbum caro factum est (Furmanik), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Keď sa všetko pohrúžilo do hlbokého mlčania a noc došla do polovice svojej cesty, tvoje všemohúce slovo, Pane, zostúpilo z neba, z kráľovského trónu. (Múd 18, 14-15) Odporúčané verše: Ž 93.

Dobrá novina – Počuli sme (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Keď sa všetko pohrúžilo (Adamko), www.spevnik.sk, 1. – 2. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Keď sa všetko pohrúžilo (Šurin), ADP, č. 13, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Tichá noc – V dnešnú noc (Gruber), JKS, č. 88/(1,) 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Vitaj, ó Ježiško narodený – Slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Z neba prišiel k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 108/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Ergo qui natus“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Ergo“ podľa OCM, GR, RM, strofa „Adeste“ a „Pro nobis“ téma introit

Dum medium silentium (gregorián), GR, s. 53-54, antifóna so žalmom, 1hl.

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1. a 5. strofa, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. On ti mladosť obnovuje ako orlovi. (Ž 103, 2. 5b)

Bože, svetov mocný Pane – Z prachu zeme (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 238/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Confitemini Domino (Berthier), SMT, č. 16, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Kriste, zo srdca celého – Nech ti je milá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 272/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a téma obetovanie

Ku tebe, Pane, voláme – Sláva buď (CC), JKS, č. 517/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Najsvätejšia Trojica (Schneider-Trnavský), JKS, č. 221/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó Trojica najsvätejšia – Zrána (ann.), JKS, č. 220/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó trojjediný Bože – Na nebi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 248/2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a téma obetovanie

Pán časov – Nesmierne dobrodenia (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 104/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Svetlo svetu dnes nastalo – Anjel volá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 85/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vitaj, ó, Ježiško narodený – Slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 83/4(-5), pieseň, 1hl., organ, 4. strofa podľa OCM, GR, 5. strofa téma obetovanie

Začína sa konať – Svätý (Knapp), JKS, č. 259/8, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zvestujem vám radosť – Božieho Baránka (tradicionál), JKS, č. 98/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Benedic anima mea (gregorián), GR, s. 362, antifóna, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! (Ž 8, 2ab) Podľa RM: Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. (Jn 1, 12) Odporúčané verše: Ž 8.

Anjel Pána pastierom – Aj ty, drahý (tradicionál), JKS, č. 35/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Buďme všetci potešení – Sláva Bohu (ann.), JKS, č. 37/6, (9, 13-14,) pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a téma prijímanie

Jeruzalem, kraj nebeský – Zaznej Bohu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ježišu, Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Keď sa všetko pohrúžilo – Pane mocný (Adamko), www.spevnik.sk, 3. strofa, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 1. a 4. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa RM

Radosťou oplývam (Lendacký spevník), JKS, č. 283/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tu skrúšení v prach padáme – Buď Bohu (M. Haydn), JKS, č. 256/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Vitaj, náš Ježiško narodený – Ó vitaj (Schneider-Trnavský), JKS, č. 92/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Z neba na zem zostupujte (Schneider-Trnavský), JKS, č. 286/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Z neba prišiel k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 108/1-2, pieseň, 1hl., organ, téma radosť a prijímanie

Domine Dominus noster (gregorián), GR, s. 357, antifóna so žalmom, 1hl.

Magnum nomen Domini (Praetorius), satb, podľa OCM, GR

Pane, náš Vládca (Kopec), S sólo, organ, podľa OCM, GR

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 11. – 12. strofa, podľa RM

 

 

Zjavenie Pána, 6. januára

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Prišli sme z východu pokloniť sa kráľovi (Mt 2, 1-12)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Herodes, kráľu ukrutný (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/1-2, (5,) pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hľa, aká to hviezda krásna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/1-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hviezdou oznámil (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Jeho hviezda (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Narodil sa nám – Dnes na Východe (ann.), JKS, č. 101/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Spievaj a jasaj, zem celá – Prišli aj králi (CC), JKS, č. 84/(1,) 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Traja slávni králi (CC), JKS, č. 112, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tri zázraky sa dnes stali – Dnes šli mudrci (Knapp), JKS, č. 113/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Videli sme jeho hviezdu (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Stella duce“, možno pridať strofu „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, podľa L

Personent hodie (tradicionál, arr. Holst), (1. a) 3. strofa, 1hl., organ, podľa L

Puer natus in Bethlehem (Drexler), 1., 3., 4. a 5. strofa, sab, organ a zvončeky, podľa L

Puer natus in Bethlehem (Rheinberger), sa, organ, podľa L

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 7. – 8. strofa, podľa L

Quem pastores (Fresi), satb, podľa L

Quem pastores (Praetorius), satb, organ ad lib., podľa L

Quem pastores (tradicionál), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Hľa, prichádza Pán, náš Kráľ; v jeho rukách je kráľovstvo, moc a sláva. (Mal 3, 1; 1Krn 29, 12) Podľa GS: Poďte, klaňajme sa mu, lebo on je Pán, náš Boh. (Ž 95, 6a. 7a) Odporúčané verše: Ž 72 alebo Ž 95.

Anjel Pána pastierom – Aj ty, drahý (tradicionál), JKS, č. 35/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Dobrá novina – Bratia, spiechajme (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 49/5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Hľa, aká to hviezda krásna – Pred Dieťatkom (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Keď Mária plačúcemu – Tys všetkých (CC), JKS, č. 57/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Kyrie – Vitaj – Veríme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 59/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Narodil sa nám (ann.), JKS, č. 101/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Počúvajte, kresťania – Ó Synáčku (tradicionál), JKS, č. 73/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Predrahý Kriste (Katarína vl.), AT 2/1995, www.spevnik.sk, 1. a 3. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Spievaj a jasaj, zem celá – Prišli aj králi (CC), JKS, č. 84/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Syn Boží sa nám narodil – Prišiel si (CC), JKS, č. 34/(1,) 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Tebe sa tu klaniame – Glória (Matzenauer-Mathulay), JKS, č. 90/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Tichá noc – Spásy liek (Gruber), JKS, č. 88/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Traja králi uzreli – Klaňali sa (CC), JKS, č. 111/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť – Iďte (Eliáš), JKS, č. 94/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Adeste“ a „Deum de Deo“, možno pridať strofu „Stella“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Adeste“ podľa OCM, GR, RM, GS, „Deum“ podľa GS, „Stella“ podľa L, „Pro nobis“ téma introit

Ecce advenit dominator (gregorián), GR, s. 56-57, antifóna so žalmom, 1hl.

Natus est nobis (Gallus/Handl), satb alebo ttbb, podľa OCM, GR, RM

Nobis est natus (ann.), atb alebo tbb, podľa OCM, GR, RM

O Regem caeli – Natus est nobis (Victoria), ssat alebo ssaa alebo ttbb, podľa OCM, GR, RM

Puer natus in Bethlehem (Rheinberger), sa, organ, podľa OCM, GR, RM

Venite adoremus (gregorián), GS, s. 76, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Králi Taršišu a ostrovov mu prinesú dary, [oddajú mu dane králi arabov aj zo Sáby. Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.] (Ž 72, 10-11) Odporúčané verše: Ž 72.

Hľa, aká to hviezda krásna – Pred Dieťatkom (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, 5. strofa téma obetovanie

Spievaj a jasaj, zem celá – Prišli aj králi (CC), JKS, č. 84/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Traja králi uzreli (CC), JKS, č. 111/1, (2,) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Všetci králi zeme (Šurin), ADP, č. 44, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Stella duce“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Stella“ podľa OCM, GR, GS, „Adeste“ a „Pro nobis“ téma offertorium

Personent hodie (tradicionál, arr. Holst), (1. a) 3. strofa, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Puer natus in Bethlehem (Drexler), 1., 3., 4. a 5. strofa, sab, organ a zvončeky, podľa OCM, GR, GS

Puer natus in Bethlehem (Rheinberger), sa, organ, podľa OCM, GR, GS

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 7. – 8. strofa, podľa OCM, GR, GS

Quem pastores (Fresi), satb, podľa OCM, GR, GS

Quem pastores (Praetorius), satb, organ ad lib., podľa OCM, GR, GS

Quem pastores (tradicionál), satb, podľa OCM, GR, GS

Reges Tharsis (gregorián), GR, s. 58, antifóna, 1hl.

Reges Tharsis (gregorián), GS, s. 79-80, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM, GS: Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme s darmi klaňať sa Pánovi. (Mt 2, 2) Odporúčané verše: Ž 72 a Ž 96.

Herodes, kráľu ukrutný – Traja králi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Hľa, aká to hviezda krásna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 109/1-2, 4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Hviezdou oznámil (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Jeho hviezda (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Narodil sa nám – Dnes na Východe (ann.), JKS, č. 101/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Traja králi uzreli (CC), JKS, č. 111, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Traja slávni králi (CC), JKS, č. 112/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Tri zázraky sa dnes stali – Dnes šli mudrci (Knapp), JKS, č. 113/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Videli sme jeho hviezdu (ann.), AT 4/2003, www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Veseľ sa, ľudské stvorenie (Knapp), JKS, č. 107/1-2, 10, pieseň, 1hl., organ, téma radosť, prijímanie a zjavenie Pána

Z neba prišiel k nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 108/1-2, pieseň, 1hl., organ, téma radosť a prijímanie

Adeste fideles (rôzne zhudobnenia), strofa „Stella duce“, možno pridať strofu „Adeste“ a „Pro nobis“, hymnus, rôzne obsadenie, strofa „Stella“ podľa OCM, GR, RM, GS, „Adeste“ a „Pro nobis“ téma prijímanie

Personent hodie (tradicionál, arr. Holst), (1. a) 3. strofa, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Puer natus in Bethlehem (Drexler), 1., 3., 4. a 5. strofa, sab, organ a zvončeky, podľa OCM, GR, RM, GS

Puer natus in Bethlehem (Reid), 1., 7. – 8. strofa, podľa OCM, GR, RM, GS

Puer natus in Bethlehem (Rheinberger), sa, organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Vidimus stellam (gregorián), GR, s. 59, antifóna so žalmom, 1hl.

Vidimus stellam (gregorián), GS, s. 80-81, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Herodes, kráľu ukrutný – Nech ti je sláva, Ježišu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/5, pieseň, 1hl., organ

Tri zázraky sa dnes stali – Kriste, svetu dnes zjavený (Knapp), JKS, č. 113/5, pieseň, 1hl., organ

 

 

Krst Krista Pána – nedeľa po 6. januári

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Keď bol Ježiš pokrstený, videl Božieho Ducha, ako zostupoval nad neho (Mt 3, 13-17)

(Alebo B): Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie (Mk 1, 7-11)

(Alebo C): Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo. (Lk 3, 15-16. 21-22)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Herodes, kráľu ukrutný – Do kúpeľa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Toto je môj milovaný Syn (ann.), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Tri zázraky sa dnes stali – Vo vode (Knapp), JKS, č. 113/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa L

V Duchu Svätom (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. (Ž 45, 8) Podľa RM: Keď bol Ježiš pokrstený, otvorili sa nebesia; Duch Svätý sa vznášal nad ním v podobe holubice a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3, 16-17) Podľa GS: Pánov duch naplňuje zemekruh, aleluja. (Múd 1, 7) Odporúčané verše: Ž 45 alebo Ž 19.

Toto je môj milovaný Syn (ann.), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Tri zázraky sa dnes stali – Vo vode (Knapp), JKS, č. 113/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Dilexisti iustitiam (gregorián), GR, s. 498, antifóna so žalmom, 1hl.

Spiritus Domini (gregorián), GS, s. 395, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho. Boh, Pán, je naším svetlom. (Ž 118, 26-27a) Odporúčané verše: Ž 47.

Do tmy našich dní (Berthier), SMT, č. 20, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Ó Pôvodca nášho blaha (Schneider-Trnavský), JKS, č. 225/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó trojjediný Bože – Vždy Svätý (Schneider-Trnavský), JKS, č. 248/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Srdce pravde poddávaj – Ó Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Benedictus – kánon (Berthier), SMT, č. 4, 1hl., 2 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Benedictus (rôzne zhudobnenia, samostatné skladby alebo druhé časti Sanctus-u z figurálnych omší), zbor, príp. nástroje, podľa OCM, GR

Benedictus qui venit (gregorián), GR, s. 60, antifóna, 1hl., podľa OCM

Ecce dedi te (gregorián), GS, s. 254, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli, aleluja. (Gal 3, 27) Podľa RM: Toto je ten, o ktorom Ján povedal: Videl som a dosvedčujem, že on je Syn Boží. (Jn 1, 32. 34) Podľa GS: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti. (Ž 45, 8) Odporúčané verše: Ž 29 alebo Ž 45.

Herodes, kráľu ukrutný – Do kúpeľa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Dilexisti iustitiam (gregorián), GS, s. 128-129, antifóna so žalmom, 1hl.

Omnes qui in Christo (gregorián), GR, s. 61, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Herodes, kráľu ukrutný – Nech ti je sláva, Ježišu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 110/5, pieseň, 1hl., organ

Tri zázraky sa dnes stali – Kriste, svetu dnes zjavený (Knapp), JKS, č. 113/5, pieseň, 1hl., organ

 

 

 

Pôstne obdobie

 

Omše od Popolcovej stredy do soboty 4. pôstneho týždňa

 

Procesiové spevy všeobecne (najmä IN a OF)

Ach, čo som to len urobil – Daj duši (Bajan), JKS, č. 126/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Attende Domine (gregorián), www.spevnik.sk/doc/nt-obozesklonsaknam.pdf, antifóna s vešami, 1hl., organ ad lib., téma pokánie

Audi, benigne Conditor (Šurin), ADP, č. 50, hymnus, 1hl., organ, téma pokánie

Boh ti tento život dal – Chráň sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 509/3, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Bože, verím – sám chceš (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 492/5, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Božie kráľovstvo (Pawlak), www.spevnik.sk/doc/nt-boziekralovstvo.pdf, antifóna s veršami, 1hl., organ, téma pokánie, Božie slovo

Dobrý Boh môže len lásku dať (Gelineau), SMT, č. 22, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Boh je láska, odpustenie

Hlboko sa ti klaniame – Buď nám (Egry), JKS, č. 241/4, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ježišu, Ježišu – z trónu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/2, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ježišu, vznešená (Schneider-Trnavský), JKS, č. 116, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Kajajme sa (Tomáš op.), LS III, s. 8, responzórium s veršom, 1hl., organ, téma pokánie

Láskavý Otče (la-us), 1-3hl., so sólami, organ, téma pokánie

Ľútostivý Bože (CC), JKS, č. 516/1, 3, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Mizerere (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 151/1-4, 6, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ó Bože milosti (CC), JKS, č. 512/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ó Bože, skloň sa k nám (gregorián), www.spevnik.sk/doc/nt-obozesklonsaknam.pdf, antifóna s vešami, 1hl., organ ad lib., téma pokánie

Ó láskavý môj Bože (CC), JKS, č. 513, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ó srdce kamenné – Tys, Kriste (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 168/4, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Pane, zmy zo mňa (la-us), LS III, s. 7, antifóna s veršami, 1hl., organ; verše: LS II, s. 31; téma pokánie

Peruťami svojimi (Šurin), ADP, č. 26, antifóna so žalmom, 1hl., organ, téma Boh ochranca spravodlivých

S pobožnosťou oslavujme – Ľutujeme (Žaškovský), JKS, č. 173/2, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Stvoriteľ dobrý (Šurin), ADP, č. 40, hymnus, 1hl., organ, téma pokánie

Už som dosť pracoval – V tento čas (ann.), JKS, č. 177/7, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Voláme dnes (Jef), www.spevnik.sk/doc/nt-volamednes.pdf, 1hl., organ, téma pokánie

Všemohúci večný Bože (CC), JKS, č. 494/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie

Ad te levavi (Quick), satb, téma pokánie

Attende Domine (gregorián), 1hl., téma pokánie

Attende Domine (gregorián/Rusco), atb alebo stb, téma pokánie

Emendemus in melius (gregorián), GR, s. 66-67, responzórium, 1hl., tento spev obsahuje aj text Attende Domine, téma pokánie

Emendemus in melius (Byrd), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattb, téma pokánie

Emendemus in melius (Donato), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattb, téma pokánie

Emendemus in melius (Morales), skladba obsahuje aj text Attende Domine, attbb alebo saatb, téma pokánie

Emendemus in melius (Trombetti), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattt, téma pokánie

Infelix ego – Quid igitur faciam? – Ad te igitur (Byrd), sattbb, téma pokánie

Miserere (Gumpelzhaimer), satb, téma pokánie

Miserere (Hasse), skladba obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssaa, sláčiky, basso continuo, téma pokánie

Miserere (Lotti), satb, téma pokánie

Miserere (Stuurman), satb, perkusie, organ, sláčiky, téma pokánie

Miserere (Vogler), satb, organ, sláčiky, téma pokánie

Miserere mei (Gumpelzhaimer), AT 1/2008, ????, téma pokánie

Miserere mei (Pozniak), AT 1/2008, ????, téma pokánie

Miserere mei (Allegri), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssatb, téma pokánie

Miserere mei (Garcia), satb, organ, basso continuo, téma pokánie

Miserere mei (Victoria), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, téma pokánie

Miserere mei Deus (Byrd), sattb, satbb alebo atbbb, téma pokánie

Miserere mei Deus – kánon (Callcott), satb, téma pokánie

Miserere mei Deus (Franco), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, téma pokánie

Miserere mei Deus (Lange), satb, sláčiky, 3 lesné rohy, tympany, téma pokánie

Miserere mei Deus (Mozart), atb, organ ad lib., téma pokánie

Miserere mei Deus (J. des Préz), stttb, téma pokánie

Miserere mei Deus (White), atttb, téma pokánie

Miserere mei Domine (Lasso), satb, téma pokánie

Tibi soli peccavi (Bauer), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, B, organ, orchester, téma pokánie

Tibi soli peccavi (Lasso), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, satb, téma pokánie

Tibi soli peccavi (Valls), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, ssa+ssa alebo sst+sst, téma pokánie

Všemohúci večný Bože (CC), ssa, téma pokánie

 

Úvodný spev

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Klaniame sa tebe, Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Ó Bože na výsosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 246/1-2, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Poďte, duše, s radosťou (Knapp), JKS, č. 249/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Pred oltárom tu kľakáme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Ráč nás, Pane, zbaviť (Eliáš), JKS, č. 253/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a introit

 

Spev na prinášanie obetných darov

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, 6, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a obetovanie

Klaniame sa tebe, Bože – Prijmi, Pane (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/4, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a obetovanie

Ó Ježišu náš najmilší – Otče milý (Egry), JKS, č. 247/4, pieseň, 1hl., organ, téma obetovanie, Kristova obeta zotiera hriechy

Ráč nás, Pane, zbaviť – Prijmi ju (Eliáš), JKS, č. 253/(4-)5, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie a obetovanie

 

Spev na prijímanie

Ach, čo som to len urobil – Daj duši (Bajan), JKS, č. 126/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Daruj, ó Ježiš, srdce mne – Ó Ježiš môj (ann.), JKS, č. 227/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Chvála tebe, ó Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 268, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Jesu dulcis memoria (Šurin), ADP, č. 52, hymnus, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Ježiš sladký – Ježiš, nádej (Schneider-Trnavský), JKS, č. 114/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Ježišu, buď uctený – Ježišu náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 140/3-5, pieseň, 1hl., organ, téma Kristova krv zbavuje hriechov

Ježišu, Ježišu – z trónu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Ježišu, vznešená (Schneider-Trnavský), JKS, č. 116, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Kdes’, moje spasenie – Stratiac (ann.), JKS, č. 118/ 2, 5, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Keď, Ježiš sladký (Šurin), ADP, č. 14, hymnus, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Kriste, zo srdca celého – Baránku čistý (Schneider-Trnavský), JKS, č. 272/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Kristus, príklad pokory (CC), JKS, č. 143, pieseň, 1hl., organ, téma Kristova obeta za hriešnikov, prijímanie

Lásky plní serafíni (Schneider-Trnavský), JKS, č. 273/2(-3), pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Nebo i zem, vyhlasujte – Ó Ježiš, skrz lásku (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 228/7-8, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo – Prijmi (Schneider-Trnavský), JKS, č. 275/6, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Ó láska, nádej, spása – Tys’ všemohúci (Schneider-Trnavský), JKS, č. 278/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus oslobodzuje od hriechov, pokánie

Ó srdce kamenné – Tys, Kriste (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 168/4, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Ó vitaj, Ježišu (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 280/1, 3, 4, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Oslavujme najsvätejšie – Sedmorým (Egry), JKS, č. 229/2, 4, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Pokľakni na kolená – Baránku (Žaškovský), JKS, č. 260/6, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Prebývaš v nás (Berthier), SMT, č. 35, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Kristus ochranca, nádej, prijímanie

Pred trón tvoj – Anjeli (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/5, 7, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

S pobožnosťou oslavujme – Ľutujeme (Žaškovský), JKS, č. 173/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Slovu nekonečnému – Tuto je opravdivé (Schneider-Trnavský), JKS, č. 285/3, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Tisíc ráz buď pozdravené (Hennig), JKS, č. 233, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Tmou kráčame (Berthier), SMT, č. 21, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma smäd po živej vode

Velebíme, Kriste, teba – Baránka (Fischer), JKS, č. 292/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Vitaj, najvätejšie Božie telo – Baránku (Schneider-Trnavský), JKS, č. 296/2-4, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, Oltárna sviatosť

Vitaj, spása duší – Baránku (Fischer), JKS, č. 298/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie

Z trónu slávy zostupuje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 289/1, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Brito), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Embil), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Fresi), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Gallus/Handl), sattbb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Gebhardt), ssaattbb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (gregorián), LC, č. 84, 1hl., téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Iribarren), ssab, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Müller), ss, orchester alebo organ, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Palestrina), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (C. Rossini), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Victoria), satb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (Vogler), ttbb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, dulcis memoria (ann.), http://www1.cpdl.org/wiki/images/1/1b/Jesu_dulcis_memoria.pdf, bb, téma Kristus, pokánie, prijímanie

Jesu, Rex admirabilis (Palestrina), sab alebo ssa, téma Kristus, pokánie

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Chvála tebe, ó Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 268/1, 3, pieseň, 1hl., organ

Oslavovať budem teba (Krška), www.spevnik.sk/doc/nt-oslavovatbudemteba.pdf, antifóna, 1hl., organ

Yzopom ma pokrop – Nech je Bohu (Knapp), JKS, č. 484/2, pieseň, 1hl., organ

 

Na záver

Neopúšťaj nás (Schneider-Trnavský), JKS, č. 352, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie, Panna Mária

Ó Mária, pozri na mňa (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 357, pieseň, 1hl., organ, téma pokánie, Panna Mária

 

 

 

Popolcová streda

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti (Mt 6, 1-6. 16-18)

 

Procesiové spevy všeobecne (najmä IN a OF)

Otče, ty vieš (Adamko), www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Svätý pôst sa započína (Schneider-Trnavský), JKS, č. 123/1-3 a 6, pieseň, 1hl., organ, téma začiatok Pôstu

Cum jejunatis (Vivanco), saatb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si stvoril; zatváraš oči nad hriechmi ľudí, aby sa kajali a si k nim láskavý lebo si Boh a náš Pán. (Múd 11, 24-25. 27) Podľa GS: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Odporúčané verše: Ž 57.

Klaniame sa tebe, Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a téma introit

Mizerere (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 151/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ó Bože na výsosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 246/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma introit

Obnovme sa v duchu (la-us), LS III, s. 7, antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Obnovme sa v duchu (Šurin), ADP, č. 22, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Pane, zmilúvaš sa (Krška), antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Pane, zmilúvaš sa (Tomáš op.), LS III, s. 6, antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Poďte, duše, s radosťou (Knapp), JKS, č. 249/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma introit

Pred oltárom (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR a téma introit

Ad te levavi (Quick), satb, podľa GS

Miserere (Gumpelzhaimer), satb, podľa GS

Miserere (Hasse), skladba obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssaa, sláčiky, basso continuo, podľa GS

Miserere (Lotti), satb, podľa GS

Miserere (Stuurman), satb, perkusie, organ, sláčiky, podľa GS

Miserere (Vogler), satb, organ, sláčiky, podľa GS

Miserere mei (Allegri), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssatb, podľa GS

Miserere mei (Garcia), satb, organ, basso continuo, podľa GS

Miserere mei (Victoria), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, podľa GS

Miserere mei Deus (gregorián), GS, s. 82-83, antifóna so žalmom, 1hl.

Miserere mei Deus (Byrd), sattb, satbb alebo atbbb, podľa GS

Miserere mei Deus – kánon (Callcott), satb, podľa GS

Miserere mei Deus (Franco), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, podľa GS

Miserere mei Deus (Lange), satb, sláčiky, 3 lesné rohy, timpany, podľa GS

Miserere mei Deus (Mozart), atb, organ ad lib., podľa GS

Miserere mei Deus (J. des Préz), stttb, podľa GS

Miserere mei Deus (White), atttb, podľa GS

Miserere mei Domine (Lasso), satb, podľa GS

Misereris omnium (gregorián), GR, s. 62-63, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM

Tibi soli peccavi (Bauer), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, B, organ, orchester, podľa GS

Tibi soli peccavi (Lasso), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, satb, podľa GS

Tibi soli peccavi (Valls), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, ssa+ssa alebo sst+sst, podľa GS

Všemohúci večný Bože (CC), ssa, podľa OCM, GR, RM, GS

 

Počas značenia popolom

Attende Domine (gregorián), www.spevnik.sk/doc/nt-obozesklonsaknam.pdf, antifóna s vešami, 1hl., organ ad lib., podľa OCM, GR

Kajajme sa (Tomáš op.), LS III, s. 8, responzórium s veršom, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Medzi presieňou a oltárom (la-us), LS III, s. 7, antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Mizerere (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 151/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ó Bože, skloň sa k nám (gregorián), www.spevnik.sk/doc/nt-obozesklonsaknam.pdf, antifóna s vešami, 1hl., organ ad lib., podľa OCM, GR

Obnovme sa v duchu (la-us), LS III, s. 7, antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Obnovme sa v duchu (Šurin), ADP, č. 22, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Pane, zmy zo mňa (la-us), LS III, s. 7, antifóna s veršami, 1hl., organ; verše: LS II, s. 31; podľa RM

Svätý pôst sa započína (Schneider-Trnavský), JKS, č. 123/1-3 a 6, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Yzopom ma pokrop (Knapp), JKS, č. 484/1, pieseň, text je aj súčasťou spevu Delle Domine, 1hl., organ, podľa GS

Asperges me Domine (Victoria), text je aj súčasťou spevu Delle Domine, satb, podľa GS

Attende Domine (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR

Attende Domine (gregorián/Rusco), atb alebo stb, podľa OCM, GR

Delle, Domine (gregorián), GS, s. 86-87, antifóna so žalmom, súčasťou je aj text Asperges me, 1hl.

Emendemus in melius (gregorián), GR, s. 66-67, responzórium, 1hl., tento spev obsahuje aj text Attende Domine, podľa OCM

Emendemus in melius (Byrd), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattb, podľa OCM, GR

Emendemus in melius (Donato), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattb, podľa OCM, GR

Emendemus in melius (Morales), skladba obsahuje aj text Attende Domine, attbb alebo saatb, podľa OCM, GR

Emendemus in melius (Trombetti), skladba obsahuje aj text Attende Domine, sattt, podľa OCM, GR

Immutemur habitu (gregorián), GR, s. 65, antifóna, 1hl., podľa OCM

Immutemur habitu (Garcia), skladba obsahuje aj text Iuxta vestibulum, satb, podľa OCM, GR

Immutemur habitu (Morales), skladba obsahuje aj text Iuxta vestibulum, attb alebo aatb, podľa OCM, GR

Inter vestibulum (Morales), satb, podľa OCM, GR

Iuxta vestibulum (gregorián), GR, s. 65-66, antifóna, 1hl., podľa OCM

Memento homo (Byrd), attbbb, podľa obradu značenia popolom

Miserere (Gumpelzhaimer), satb, podľa GS

Miserere (Hasse), skladba obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssaa, sláčiky, basso continuo, podľa GS

Miserere (Lotti), satb, podľa GS

Miserere (Stuurman), satb, perkusie, organ, sláčiky, podľa GS

Miserere (Vogler), satb, organ, sláčiky, podľa GS

Miserere mei (Allegri), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, ssatb, podľa GS

Miserere mei (Garcia), satb, organ, basso continuo, podľa GS

Miserere mei (Victoria), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, podľa GS

Miserere mei Deus (Byrd), sattb, satbb alebo atbbb, podľa GS

Miserere mei Deus – kánon (Callcott), satb, podľa GS

Miserere mei Deus (Franco), obsahuje aj text Tibi soli peccavi, satb, podľa GS

Miserere mei Deus (Lange), satb, sláčiky, 3 lesné rohy, timpany, podľa GS

Miserere mei Deus (Mozart), atb, organ ad lib., podľa GS

Miserere mei Deus (J. des Préz), stttb, podľa GS

Miserere mei Deus (White), atttb, podľa GS

Miserere mei Domine (Lasso), satb, podľa GS

Parce Domine (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR

Parce Domine (Barber), skladba obsahuje aj 1. strofu z Audi benigne Conditor, 2hl., organ, podľa OCM, GR

Parce Domine (Morales), satb, podľa OCM, GR

Parce Domine (Obrecht), satb, podľa OCM, GR

Parce Domine (Olivieri), satb, podľa OCM, GR

Tibi soli peccavi (Bauer), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, B, organ, orchester, podľa GS

Tibi soli peccavi (Lasso), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, satb, podľa GS

Tibi soli peccavi (Valls), text je súčasťou Žalmu 51 Miserere, ssa+ssa alebo sst+sst, podľa GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, k tebe som volal a ty si ma uzdravil. (Ž 30, 2-3) Podľa GS: Boh sa stal mojím ochrancom. Odporúčané verše: Ž 30.

Daruj, ó Ježiš, srdce mne – Ty, Otca odblesk (ann.), JKS, č. 227/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Oslavovať budem teba (Krška), www.spevnik.sk/doc/nt-oslavovatbudemteba.pdf, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

S pobožnosťou oslavujme – Nech znie srdce (Žaškovský), JKS, č. 173/(1, 5,) 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Exaltabo te (gregorián), GR, s. 313, antifóna, 1hl., podľa OCM

Exaltabo te (Casali), satb, podľa OCM, GR

Exaltabo te (Croce), satb, podľa OCM, GR

Exaltabo te (Lasso), satb, podľa OCM, GR

Exaltabo te (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

Exaltabo te Domine (A. Scarlatti), satb, podľa OCM, GR

Factus est adiutor (gregorián), GS, s. 88, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Kto o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou, prináša ovocie v pravý čas. (Ž 2, 2-3) Podľa GS: Pomôž nám, Pane, v súžení. Odporúčané verše: Ž 1 a Ž 60.

Daruj, ó Ježiš, srdce mne – Ó Ježiš (ann.), JKS, č. 227/6, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ježišu, Ježišu – ty darca milosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Kdes’, moje spasenie (ann.), JKS, č. 118, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Kto o zákone (Šurin), ADP, č. 18, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Kto o zákone (Tomáš op.), LS III, s. 8, antifóna, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Pomoc príde od Pána – kánon (ann. Taizé), SMT, č. 40, 1hl., 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., podľa GS

Pred trón tvoj – Z úst tvojich (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

S pobožnosťou oslavujme – Z podaných (Žaškovský), JKS, č. 173/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, OCM, GR

Da nobis, Domine (gregorián), GS, s. 88-89, antifóna so žalmom, 1hl.

Qui meditabitur (gregorián), GR, s. 67, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

 

 

 

Prvá pôstna nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Ježiš sa štyridsať dní postí a je pokúšaný (Mt 4, 1-11)

(B): Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali (Mk 1, 12-15)

(C): Duch ho vodí po púšti a diabol ho pokúšal (Lk 4, 1-13)

 

Procesiové spevy všeobecne (najmä IN a OF)

Božie kráľovstvo (Pawlak), www.spevnik.sk/doc/nt-boziekralovstvo.pdf, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Dietky srdca nevinného – Tvoje slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 240/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Chlebom pre dušu (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-chlebompredusu.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Ježišu, Ježišu – Skrz Ducha (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ľútostivý Bože (CC), JKS, č. 516/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pán Boh náš nebeský (CC), JKS, č. 514, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Z krutej púšte (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-zkrutejpuste.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Svätý pôst sa započína (Schneider-Trnavský), JKS, č. 123/1-3 a 6, pieseň, 1hl., organ, téma začiatok Pôstneho obdobia

Ad preces nostras deitatis aures (Victoria), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho, oslávim a obdarím dlhým životom. (Ž 91, 15-16. 1) Podľa GS: Budú vzývať Pána a on ich vypočuje, budú volať a on povie: Tu som. Odporúčané verše: Ž 91.

Bože, neskrývaj svoju tvár (Martin ad.), LS III, s. 14, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Bože, neskrývaj svoju tvár (Zagar), LS III, s. 15, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Z krutej púšte (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-zkrutejpuste.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Invocabit me (gregorián), GR, s. 71-72, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

K tebe volám, Pane (la-us), AT 4/1998, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, RM, GS

Tunc invocabis (gregorián), GS, s. 90-91, antifóna so žalmom, 1hl.

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Svojimi krídlami ťa Pán zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom. (Ž 91, 4) Podľa GS: Keď dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. (Mt 6, 3) Odporúčané verše: Ž 51.

Bože, ty si večná pravda (S. M. Kristiána), www.spevnik.sk/doc/nt-bozetysivecnapravda.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Kde je Ježiš – On odstráni strach (Schneider-Trnavský), JKS, č. 117/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Peruťami svojimi (Šurin), ADP, č. 26, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Cum facis eleemo-synam (gregorián), GS, s. 94, antifóna so žalmom, 1hl.

Scapulis suis (gregorián), GR, s. 76-77, antifóna, 1hl., podľa OCM

Scapulis suis (Aiblinger), satb, podľa OCM, GR

Scapulis suis (Palestrina), saatb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM II: Svojimi krídlami ťa Pán zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. [Jeho pravda je štítom a pancierom.] (Ž 91, 4) Podľa RM I: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Mt 4, 4) Podľa GS: Všimni si moju hlasitú prosbu, Pane. Odporúčané verše: Ž 91 alebo Ž 5.

Bože, ty si večná pravda (S. M. Kristiána), www.spevnik.sk/doc/nt-bozetysivecnapravda.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Daj nám lásku k svojmu slovu (CC), JKS, č. 481/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I a téma Kristus

Daj nám sväté požehnanie – Ó Ježišu (Valentovič – Sasinek), JKS, č. 266/2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I a téma Kristus, prijímanie

Dietky srdca nevinného – Tvoje slovo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 240/3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Chlebom pre dušu (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-chlebompredusu.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM I

Kde je Ježiš – On odstráni strach (Schneider-Trnavský), JKS, č. 117/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM II

Peruťami svojimi (Šurin), ADP, č. 26, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM II

Zachovať nás v každej dobe (CC), JKS, č. 483, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I a téma Kristus

Hospodin mojím Pastierom (CC), JKS, č. 511, pieseň, 1hl., organ, téma pokušenie, prijímanie

K večeri sa zbližujte – Moc hodného prijímania (Schneider-Trnavský), JKS, č. 185/4(-6), pieseň, 1hl., organ, téma diabol, ľudská slabosť, prijímanie

Intellege clamorem (gregorián), GS, s. 95-96, antifóna so žalmom, 1hl.

Scapulis suis (gregorián), GR, s. 77, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM

Scapulis suis (Aiblinger), satb, podľa OCM, GR, RM II

Scapulis suis (Palestrina), saatb, podľa OCM, GR, RM II

 

Na záver

Ó Mária, Mať premilá (CC), JKS, č. 360, pieseň, 1hl., organ, téma satan, Panna Mária

Ó Mária, pozri na mňa – Ó Mária, spomni (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 357/5, pieseň, 1hl., organ, téma satan, Panna Mária

Pozdravená buď, Matička – Ó Panna (CC), JKS, č. 361/2, pieseň, 1hl., organ, téma satan, Panna Mária

 

 

 

Druhá pôstna nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Tvár mu zažiarila sťa slnko (Mt 17, 1-9)

(B): Toto je môj milovaný Syn (Mk 9, 2-10)

(C): Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre (Lk 9, 28b-36)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Hľaď na Pána (ann. Taizé), SMT, č. 57, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Ježišu, Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Toto je môj milovaný Syn (ann.), www.spevnik.sk/doc/nt-totojemojmilovanysyn.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

In illo tempore (Guerrero, Morales, Soriano), v roku A, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR I, RM I: V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. (Ž 27, 8-9a) Podľa OCM II, GR II, RM II: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení. (Ž 25, 6. 3. 22) Podľa GS: Ježiš vzal so sebou učeníkov, vyviedol ich na vysoký vrch a tam sa pred nimi premenil. (Mt 17, 1-2) Odporúčané verše: Ž 27 alebo Ž 25 alebo Ž 84.

Bože, neskrývaj svoju tvár (Martin ad.), LS III, s. 14, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM I-II, GR I-II, RM I-II

Bože, neskrývaj svoju tvár (Zagar), LS III, s. 15, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM I-II, GR I-II, RM I-II

Hľaď na Pána (ann. aizé), SMT, č. 57, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, RM I

In te confido (Berthier), SMT, č. 33, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM II, GR II, RM II

Ježišu, Ježišu – ty darca (Matzenauer – Mathulay), JKS 115/(2-)3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Ježišu, vznešená (Schneider-Trnavský), JKS, č. 116/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM II, GR II, RM II

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM II, GR II, RM II

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, RM I

V srdci mi znejú (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-vsrdcimizneju.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, RM I

Assumpsit Iesus (gregorián), GS, s. 288-289, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

In illo tempore (Guerrero, Morales, Soriano), podľa GS

Reminiscere (gregorián), GR, s. 81, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II, RM II

Tibi dixit (gregorián), GR, s. 88, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I, RM I

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Budem sa tešiť z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil. (Ž 119, 47-48a) Podľa GS: Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. (Mk 9, 5) Odporúčané verše: Ž 133.

Poteším sa (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-potesimsa.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pôvod blaha – Svätého nám Ducha (Schneider-Trnavský), JKS 215/7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Faciamus hic tria tabernacula (gregorián), GS, s. 291-292, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Meditabor (gregorián), GR, s. 356, antifóna, 1hl., podľa OCM

Meditabor (Aiblinger), satb, podľa OCM, GR

Meditabor in mandatis (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

Meditabor (Witt), satb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. (Mt 17, 9) Podľa RM: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. (Mt 17, 5) Odporúčané verše: Ž 45 alebo Ž 97.

Toto je môj milovaný Syn (ann.), www.spevnik.sk/doc/nt-totojemojmilovanysyn.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Visionem (gregorián), GR, s. 90, tiež GS, s. 292-293, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GS

 

 

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Hlavná téma omše (A, aj B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke): Prameň vody prúdiacej do večného života (Jn 4, 5-42)

(B, ak sa číta evanjelium o chráme): Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím (Jn 2, 13-25)

(C, ak sa číta evanjelium o figovníku): Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne (Lk 13, 1-9)

 

Procesiové spevy všeobecne (najmä IN a OF)

Hlboko sa ti klaniame – Buď nám (Egry), JKS, č. 241/4, pieseň, 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o figovníku, podľa L

Hospodin mojím Pastierom (CC), JKS, č. 511, pieseň, 1hl., organ, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa L

Náš prameň (ann. Taizé), SMT, č. 68, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa L

Tmou kráčame (Berthier), SMT, č. 21, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa L

Už som dosť pracoval – V tento čas (ann.), JKS, č. 177/7, pieseň, 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o figovníku, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR I, GS, RM I: Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, [veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý]. (Ž 25, 15-16) Podľa OCM II, GR II, RM II: Posvätím svoje veľké meno a zhromaždím vás zo všetkých krajín. Budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; a vložím do vás nového ducha. (Ezech. 36, 23-26) Odporúčané verše: Ž 25 alebo Ž 34.

Daruj, ó Ježiš, srdce mne – Ó Ježiš môj (ann.), JKS, č. 227/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Hľaď na Pána (ann. Taizé), SMT, č. 57, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, GS, RM I

Hysopom ma pokrop (Knapp), JKS, č. 484/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Oculi nostri (Berthier), SMT, č. 54, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, GS, RM I

Poďte, duše, s radosťou – Svätý, svätý (Knapp), JKS, č. 249/7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Sanctum nomen Domini (Berthier), SMT, č. 59, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, GS, RM I

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, GS, RM I

Vylejem na vás čistú vodu (Adamko), BEN, s. 624, tiež AT 2/2008, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Zhromaždi nás (Adamko), AT 1/2006, www.spevnik.sk/doc/nt-zhromazdinas.pdf, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II, GR II, RM II

Ad te levavi (Quick), satb, podľa OCM I, GR I, RM I

Dum sanctificatus fuero (gregorián), GR, s. 249, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II, RM II

Oculi mei (gregorián), GR, s. 96, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I, RM I

Oculi mei (gregorián), GS, s. 96-97, antifóna so žalmom, 1hl., OCM I, RM I

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Tvoj služobník ich zachováva. (Ž 19, 9a. 11b. 12) Podľa GS: Lám hladnému svoj chlieb a bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. (Iz 58,7) Odporúčané verše: Ž 51.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať aj repertoár vhodný všeobecne na offertorium.

Frange esurienti (gregorián), GS, s. 100-101, antifóna so žalmom, 1hl.

Iustitiae Domini rectae (gregorián), GR, s. 309, antifóna, 1hl., podľa OCM

Justitiae Domini (A. Scarlatti), satb, podľa OCM, GR

Justitiae Domini (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR II, RM II, v rokoch B a C, ak sa nečíta evanjelium o Samaritánke: Vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. (Ž 84, 4-5) Podľa OCM II, GR I, RM I, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke: Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. (Jn 4, 13-14) Podľa GS: Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27, 1) Odporúčané verše v rokoch B a C: Ž 84, v roku A: Iz 12; alebo Ž 27.

Bože, ty si večná pravda (S. M. Kristána), www.spevnik.sk/doc/nt-bozetysivecnapravda.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Hospodin mojím Pastierom (CC), JKS, č. 511, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, GR I, RM I

Kde si, môj premilý (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 119/1, (2, 6), pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma Kristus, prijímanie

Len Boh je moja spása (Berthier), SMT, č. 47, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS

Ó môj Bože láskavý – Prevládal (Schneider-Trnavský), JKS, č. 157/4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma Kristus, prijímanie

Ó Pôvodca nášho blaha (Schneider-Trnavský), JKS, č. 225/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Oslavujme najsvätejšie Srdce (Egry), JKS, č. 229/1, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, GR I, RM I

Pôvod blaha (Schneider-Trnavský), JKS, č. 215/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Salutis humanae (Schneider-Trnavský), JKS, č. 225/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tmou kráčame (Berthier), SMT, č. 21, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, GR I, RM I

Z tvojho boku (Pawlak), AT 2/2006, www.spevnik.sk/doc/nt-ztvojhoboku.pdf, antifóna s veršami, najmä 1., 2. a 5. verš, 1hl., organ, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, GS I, RM I, L a téma Kristus, prijímanie

Beati qui habitant (Cima, Führer), podľa OCM I, GR II, RM II

Illuminatio mea (gregorián), GS, s. 101-102, antifóna so žalmom, 1hl.

O quam amabilis (Celminskis), satb, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, GR I, RM I a téma Kristus

Passer invenit (gregorián), GR, s. 306-307, antifóna so žalmom, 1hl., v rokoch B a C, ak sa nečíta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM I, RM II

Quam dilecta (Röder, Saint-Saëns), podľa OCM I, GR II, RM II

Qui biberit aquam (gregorián), GR, s. 99, antifóna s veršami, 1hl., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Samaritánke, podľa OCM II, RM I

 

 

 

Štvrtá pôstna nedeľa

 

Hlavná téma omše (A, aj B a C, ak sa číta evanjelium o slepom od narodenia): Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci (Jn 9, 1-41)

(B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“): Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil (Jn 3, 14-21)

(C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi): Tvoj brat bol mŕtvy, a ožil (Lk 15, 1-3. 11-32)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ani márnotratných (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-animarnotratnych.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa L

Ani márnotratných (Šurin), ADP, č. 1, antifóna so žalmom, 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa L

Boh vlastného Syna neušetril (Martin ad.), LS III, s. 16, antifóna, 1hl., organ, v roku B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“, podľa L

Ľútostivý Bože – Z hlbín (CC), JKS, č. 516/3, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o slepom od narodenia, podľa L

My klaniame sa tebe – Veríme (M. Haydn), JKS, č. 245/4, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“, podľa L

Ó Ježišu náš najmilší – Tak je (Egry), JKS, č. 247/2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“, podľa L

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“, podľa L

Veselo spievajme (ann.), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak sa číta evanjelium „Boh poslal Syna“, podľa L

Vstanem a pôjdem k Otcovi (Lukáčová), 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa L

Pater peccavi (Lobo), ssatb alebo aatbb, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa L

Quanti mercenarii / Pater peccavi (Morales), saattb, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. (Iz 66, 10-11) Podľa GS: V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. (Ž 118, 5) Odporúčané verše: Ž 122 alebo Ž 118.

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Ó preveľká milosť – Chvála tebe (CC), JKS, č. 159/(1,) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Raduj sa, Jeruzalem (Šurin), ADP, č. 32, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Ad Dominum dum tribularer (A. Scarlatti), satb, podľa GS

In tribulatione (gregorián), GS, s. 102-103, antifóna so žalmom, 1hl.

Laetare Ierusalem (gregorián), GR, s. 108-109, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR, RM

Laetatus sum (A. Scarlatti), satb, podľa OCM, GR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi. (Ž 135, 3. 6) Podľa OCM II, GR II, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi: Daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho.“ (Ž 13, 5) Podľa GS: Dobre je oslavovať Pána, nášho Boha. (Ž 92, 2) Odporúčané verše: Ž 92.

Bonum est confidere (Berthier), SMT, č. 5, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GS

Budem oslavovať teba (S. M. Kristiána), www.spevnik.sk/doc/nt-budemoslavovatteba.pdf, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa GS

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Chváľme vždy Pána (CC), JKS, č. 515/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Jeruzalem, kraj nebeský – Zazni Bohu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Laudate omnes gentes (Berthier), SMT, č. 43, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Ó Bože na výsosti – Hlas vrúcne pozdvihujme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 246/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Ó Bože na výsosti – Ráč prijať (Schneider-Trnavský), JKS, č. 246/4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma obetovanie

Ó Ježišu náš najmilší – Svätý, svätý (Egry), JKS, č. 247/6, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Pane mocný (CC), JKS, č. 197/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Poďte, obnovme obetu – Stvoriteľa oslavujme (Bahery), JKS, č. 250/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS a téma obetovanie

Pred oltárom tu kľakáme – Mocný Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/2, (7), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Pred trón lásky – Sláva večná (Schneider-Trnavský), JKS, č. 252/2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tu skrúšení v prach padáme – Buď Bohu na výsosti (M. Haydn), JKS, č. 256/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi

Bonum est confiteri (gregorián), GS, s. 106-107, antifóna so žalmom, 1hl.

Illumina oculos meos (gregorián), GR, s. 290, antifóna, 1hl., v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa OCM II

Laudate Dominum (gregorián), GR, s. 110, antifóna, 1hl., v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa OCM I

Laudate Dominum (Palestrina), sattb, v rokoch A a B, aj v roku C, ak sa nečíta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa OCM I, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR I, RM III, v rokoch B a C, ak sa nečíta evanjelium o slepom od narodenia: Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby velebili tvoje meno, Pane. (Ž 122, 3-4) Podľa OCM II, GR II, RM I, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o slepom od narodenia: Pán mi potrel oči, išiel som, umyl som sa, otvorili sa mi oči a uveril som v Boha. (Jn 9, 6. 11. 38) Podľa OCM III, GR III, RM II, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi: Syn môj, treba sa radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. (Lk 15, 32) Podľa GS: Pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním. (Ž 43, 4) Odporúčané verše: Ž 122, v roku A: Ž 27, v roku C: Ž 31; alebo Ž 43.

Ach, vitaj, vitaj nám (Žaškovský), JKS, č. 262, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Syn môj (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-synmoj.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa OCM III, GR III, RM II

Tu skrúšení v prach padáme – Jak smiem ísť (M. Haydn), JKS, č. 256/7, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Veľkú milosť udeľuješ – Zanechávam (Wick), JKS, č. 293/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ierusalem quae aedificatur (gregorián), GR, s. 370, antifóna so žalmom, 1hl., v rokoch B a C, ak sa nečíta evanjelium o slepom od narodenia, podľa OCM I, RM III

Introibo ad altare Dei (gregorián), GS, s. 107-108, antifóna so žalmom, 1hl.

Lutum fecit (gregorián), GR, s. 111, antifóna so žalmom, 1hl., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o slepom od narodenia, podľa OCM II, RM I

Oportet te (gregorián), GR, s. 95-96, antifóna, 1hl., v roku C, ak sa číta evanjelium o márnotratnom synovi, podľa OCM III, RM II

 

 

 

Omše od Piatej pôstnej nedele do stredy Veľkého týždňa

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

— téma utrpenie Pána, kríž

Ach, kríž svätý (Hollý), JKS, č. 129/1, 5-7, pieseň, 1hl., organ

Ach, poďte, kresťania (trad.), JKS, č. 131/1-2, 5-6, pieseň, 1hl., organ

Ach, prečo si, zlosť (Potocký), JKS, č. 132, pieseň, 1hl., organ

Často drahé rany sväté (Bajan), JKS, č. 135/1-2, pieseň, 1hl., organ

Čo trpieť má Spasiteľ náš (CC), JKS, č. 121, pieseň, 1hl., organ

Čuj hlas môj (Schneider-Trnavský), JKS, č. 136, pieseň, 1hl., organ

Čuj, svet (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 137, pieseň, 1hl., organ

Jezu Kriste, Pane milý (Hollý), JKS, č. 133/1, 8, pieseň, 1hl., organ

Každá rana (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 141/1-2, pieseň, 1hl., organ

Kristus trpel za vás (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-kristustrpelzavas.pdf, antifóna s veršami, 1hl., organ

Ktorýs‘ za nás trpel (Hollý), JKS, č. 144/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ

Ku krížu svätému (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 146/1-3, pieseň, 1hl., organ

Môj milý Ježišu (Knapp), JKS, č. 152/1-2, (3-8), pieseň, 1hl., organ

Na Hore olivovej (Jasenecký), AT 1/1999, pieseň, 1hl., organ

Nevinnosť premilá (Hollý), JKS, č. 149/1-3, pieseň, 1hl., organ

Ó hlava ubolená (Hasler), JKS, č. 180, pieseň, 1hl., organ

Ó Ježišu môj zranený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 155/1-3, pieseň, 1hl., organ

Ó môj Bože láskavý – Ó velebný (Schneider-Trnavský), JKS, č. 157/3, pieseň, 1hl., organ

Ó nesmierna milosť (CC/Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-onesmiernamilost.pdf, pieseň, 1hl., organ

Ó preveľká milosť (CC), JKS, č. 159/1, 4, pieseň, 1hl., organ

Ó srdce kamenné (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 168, pieseň, 1hl., organ

Prápor Kráľa slávne veje – Stalo sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 186/3-4, 6-7, pieseň, 1hl., organ

Pred trón tvoj, ó Kriste (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/1-2, pieseň, 1hl., organ

Presväté znamenie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 166, pieseň, 1hl., organ

S pobožnosťou oslavujme (Žaškovský), JKS, č. 173/1-5, pieseň, 1hl., organ

Srdce puká od žalosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 174, pieseň, 1hl., organ

Tvoje muky ospevujem (Schneider-Trnavský), JKS, č. 175, pieseň, 1hl., organ

Umučenie drahého Pána – Ježiš Kristus (CC), JKS, č. 176a/2, 6, 8, pieseň, 1hl., organ

Ústa vyprahnuté (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-ustavyprahnute.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ

Útulný kríž (Kopec), antifóna a hymnus, zbor 1-3hl. ad lib., verše 1hl.

Vexilla Regis – Impleta sunt (Šurin), ADP, č. 57/3-4, 6-7, hymnus, 1hl., organ

Vzdajme chválu, česť i slávu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 234/1, 3, pieseň, 1hl., organ

Zástavy Kráľa – Strom vzácny (Šurin), ADP, č. 46/3-4, 6-7, hymnus, 1hl., organ

O crux ave (Morales), sattb

O crux ave (Nystedt), ????

O crux ave (Palestrina), satb

O crux benedicta (Guerrero), satb

O crux benedicta (Merulo), sattb

O crux benedicta (Rore), tttb

Umučenie drahého Pána – Ježiš Kristus (CC), JKS, č. 176b/2, 6, 8, pieseň, 4hl. zbor

 

Spev na prinášanie obetných darov

— téma utrpenie Pána, kríž, obetovanie

Pred trón tvoj, ó Kriste – Pristúpme (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/4, pieseň, 1hl., organ

 

Spev na prijímanie

— téma utrpenie Pána, kríž, Oltárna sviatosť

Ach, vitaj, vitaj nám – presväté telo (Žaškovský), JKS, č. 262/2-3, 5, pieseň, 1hl., organ

Buď vždy pozdravené (Žaškovský), JKS, č. 264/1, 8, pieseň, 1hl., organ

Duša Kristova (Schneider-Trnavský), JKS, č. 303, pieseň, 1hl., organ

Ježiš, Ježiš, príď ku mne – Pre mňa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 300/(1,) 4, pieseň, 1hl., organ

Kdes’, moje spasenie – Nech prijmem (trad.), JKS, č. 118/6, pieseň, 1hl., organ

Klaniam sa ti vrúcne (Schneider-Trnavský), JKS, č. 270/3-5, pieseň, 1hl., organ

Ó láska, nádej, spása (Schneider-Trnavský), JKS, č. 278, pieseň, 1hl., organ

Ó môj Bože láskavý – Ó vytrhni z pút (Schneider-Trnavský), JKS, č. 157/(3,) 5, pieseň, 1hl., organ

Pred trón tvoj, ó Kriste – Vitaj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/6-7, pieseň, 1hl., organ

Veľkú milosť udeľuješ – Pod spôsobom (Wick), JKS, č. 293/2, možno pridať aj 1. a 3. strofu, pieseň, 1hl., organ

Vitaj, milý Jezu Kriste (Hollý), JKS, č. 295, pieseň, 1hl., organ

Ave verum corpus (gregorián), 1hl.

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb

Ave verum corpus (Castro), st

Ave verum corpus (Gontijo), ????

Ave verum corpus (Gounod), satb

Ave verum corpus (Kopec), ssatb

Ave verum corpus (Kopec), s, organ

Ave verum corpus (Lasso), ssattb

Ave verum corpus (Liszt), satb

Ave verum corpus (Maia), satb

Ave verum corpus (Mozart), satb

Ave verum corpus (Peeters), ????

Ave verum corpus (Poulenc), ????

Ave verum corpus (J. des Prez), sat

Ave verum corpus (Robison), satb

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb

Ave verum corpus (Viadana), ttbb

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., organ

Zdrav buď, pravé telo (Kopec), 1hl., organ

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Chvála tebe, ó Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 268/1, 3, pieseň, 1hl., organ

Yzopom ma pokrop – Nech je Bohu (Knapp), JKS, č. 484/2, pieseň, 1hl., organ

 

Na záver

Neopúšťaj nás (Schneider-Trnavský), JKS, č. 352/1, 4-8, 10, pieseň, 1hl., organ, téma utrpenie Pána, Panna Mária

 

 

 

Piata pôstna nedeľa

 

Hlavná téma omše (A, aj B a C, ak sa číta evanjelium o Lazárovi): Ja som vzkriesenie a život (Jn 11, 1-45)

(B, ak číta evanjelium o zrne): Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, prinesie veľkú úrodu (Jn 12, 20-33)

(C, ak číta evanjelium o cudzoložnej žene): Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň (Jn 8, 1-11)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ježiš Kristus, buď pochválen– Zošli, Bože (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 482/2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak číta evanjelium o zrne, podľa L

Zachovať nás v každej dobe (CC), JKS, č. 483, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak číta evanjelium o zrne, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM : Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty si môj Boh a moje útočište. (Ž 43 1-2a) Podľa GS: Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika (Ž 71, 4) Odporúčané verše: Ž 43 alebo Ž 71.

Bože, vymôž mi právo (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-bozevymozmipravo.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Bože, vymôž mi právo (Šurin), ADP, č. 4, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Deus meus, eripe me (gregorián), GS, s. 108-109, antifóna so žalmom, 1hl.

Iudica me Deus (gregorián), GR, s. 120, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, Pane. Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť a tvoje slová zachovám. Oživ ma podľa svojho slova, Pane. (Ž 119, 7a. 17. 25b) Podľa GS: Vymôž mi právo a ujmi sa môjho sporu, lebo si mocný, Pane. (Ž 43 1-2a) Odporúčané verše: Ž 22.

Bože, vymôž mi právo (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-bozevymozmipravo.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Bože, vymôž mi právo (Šurin), ADP, č. 4, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Budem oslavovať teba (S. M. Kristiána), www.spevnik.sk/doc/nt-budemoslavovatteba.pdf, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Confitemini Domino (Berthier), SMT, č. 16, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Confitebor tibi (gregorián), GR, s. 123, antifóna, 1hl., podľa OCM

Confitebor tibi (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR

Iudica causam meam (gregorián), GS, s. 112-113, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I, GR I, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Lazárovi: Keď Pán videl, ako Lazárove sestry pri hrobe plačú, zaslzil. Potom zvolal: Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel; nohy a ruky mal ovinuté plátnom. (Jn 11, 33. 35. 43-44) Podľa RM I, v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Lazárovi: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, nezomrie naveky. (Jn 11, 26) Podľa OCM II, GR II, RM II v roku C, ak sa číta evanjelium o cudzoložnej žene: Žena, nik ťa neodsúdil? Nik, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem: choď a odteraz už nehreš. (Jn 8, 10-11) Podľa RM III, v roku B, ak sa číta evanjelium o zrne: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo; ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24-25) Podľa OCM III, GR III, v roku B, ak sa číta evanjelium o zrne: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. (Jn 12, 26) Podľa GS: Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich bez toho, že by som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa. (Mt 26, 42) Odporúčané verše v roku A: Ž 130, v roku C: Ž 32, v roku B: Ž 17; alebo Ž 116.

Ježiš Kristus, buď pochválen – Zošli, Bože (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 482/2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak číta evanjelium o zrne, podľa RM III

Keď si prijal (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Pán Ježiš sa modlil (Katarína vl.), LS III, s. 13, antifóna, 1hl., organ, podľa GS

Zachovať nás v každej dobe – Nech moc (CC), JKS, č. 483/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, ak číta evanjelium o zrne, podľa RM III

In monte Oliveti (Bruckner, Croce, Garcia, Ingegneri, Lasso, Martini, Naujalis, Pacchioni, Paminger, Quick, Schubert, Zielenski, ann.), podľa GS

Na hore Olivovej (la-us), AT 1/1999, hymnus, 1hl., organ, podľa GS

Nemo te condemnavit (gregorián), GR, s. 124, antifóna so žalmom, 1hl., v roku C, ak sa číta evanjelium o cudzoložnej žene, podľa OCM II, RM II

Pater mi (Soriano), ttbb, podľa GS

Pater, si non potest (gregorián), GS, s. 113-114, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Qui mihi ministrat (gregorián), GR, s. 124, antifóna so žalmom, 1hl., v roku B, ak sa číta evanjelium o zrne, podľa OCM III

Videns Dominus (gregorián), GR, s. 124, antifóna so žalmom, 1hl., v roku A, aj v rokoch B a C, ak sa číta evanjelium o Lazárovi, podľa OCM I

 

 

 

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

 

Hlavná téma omše (A): umučenie Ježiša Krista (Mt 26, 14 – Mt 27, 66)

(B): umučenie Ježiša Krista (Mk 14, 1-15. 47)

(C): umučenie Ježiša Krista (Lk 22, 14-23. 56)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

— Na OF a CO možno použiť všetok repertoár na tému utrpenie Pána.

In manus tuas (Sheppard),

 

Počas príchodu kňaza na určené miesto

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS, RM: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom: Kráľ Izraela. Hosanna na výsostiach! (Mt 21, 9) Odporúčané verše: Ž 118.

Ježiš Kristus slávne vchádza (Schneider-Trnavský), JKS, č. 182, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

Kráľ neba (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 183, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

Umučenie drahého – Ježiš Kristus (ann.), JKS, č. 176a/(2), 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

Hosanna Synovi Dávidovmu (la-us), LS III, s. 9, antifóna, 1-3hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

Hosanna filio David (gregorián), GR, s. 137-138, tiež GS, s. 115-116, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

Hosanna filio David (Schubert, Victoria), podľa OCM, GR, GS, RM

Umučenie drahého – Ježiš Kristus (ann.), JKS, č. 176b/(2), 3-4, pieseň, 4hl. zbor, podľa OCM, GR, GS, RM

 

Procesia do kostola a k oltáru

— Predpísaná téma spevu podľa OCM I-II, GR I-II, GS I-II, RM I-II: Jeruzalemské deti s olivovými ratolesťami v rukách išli v ústrety Ježišovi, [prestierali na cestu rúcha] a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Podľa OCM III, GR III, GS III, RM III: Hymnus Krista Kráľa (text pozri v GR, GS, RM). Podľa GS: Hosanna na výsostiach; požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Podľa OCM IV, GR IV, RM IV: Keď Pán vchádzal do Svätého mesta (celý text pozri v GR, RM). Odporúčané verše: Ž 24 alebo Ž 47 alebo Ž 118.

Buď sláva (la-us), LS III, s. 11, hymnus Krista Kráľa, 1hl., organ, podľa OCM III, GR III, GS III, RM III

Ježiš Kristus slávne vchádza (Schneider-Trnavský), JKS, č. 182, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I-II, IV, GR I-II, IV, GS I-II, IV, RM I-II, IV

Kráľ neba (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 183/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I-II, IV, GR I-II, IV, GS I-II, IV, RM I-II, IV

Kriste, Kráľu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 184, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I-II, IV, GR I-II, IV, GS I-II, IV, RM I-II, IV

Pán Ježiš ticho sedí (Tomáš op.), LS III, s. 10, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I-II, IV, GR I-II, IV, GS I-II, IV, RM I-II, IV

Benedictus (rôzne zhudobnenia, samostatné skladby alebo druhé časti Sanctus-u z figurálnych omší), zbor, príp. nástroje, podľa GS

Gloria, laus et honor (gregorián), GR, s. 141-143, tiež GS, s. 119-121, hymnus Krista Kráľa, 1hl., podľa OCM, RM

Hosanna in excelsis (gregorián), GS, s. 121-122, antifóna so žalmom pri vstupe do kostola, 1hl.

Ingrediente Domino (gregorián), GR, s. 143, responzórium pri vstupe do kostola, 1hl., podľa OCM, RM

Pueri Hebraeorum portantes (gregorián), OCM, s. 41-42, tiež GR, s. 138-139, tiež GS, s. 116-117, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

Pueri Hebraeorum vestimenta (gregorián), OCM, s. 43-44, tiež GR, s. 140-141, tiež GS, s. 118-119, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

 

Úvodný spev v prípade jednoduchého vstupu

— Predpísaná téma spevu podľa MR, RM: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. Odporúčané verše: Žalm 24.

Kráľ neba (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 183/1, 3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa MR, RM

Kriste, Kráľu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 184/1, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa MR, RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom. (Ž 69, 21-22) Podľa GS: Vymôž mi právo a ujmi sa môjho sporu, lebo si mocný, Pane. (Ž 43 1-2a) Odporúčané verše: Ž 22.

Bože, vymôž mi právo (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Bože, vymôž mi právo (Šurin), ADP, č. 4, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Ústa vyprahnuté (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-ustavyprahnute.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Deus, Deus meus (Partheymüller), tttbb, podľa GS

Improperium exspectavit (gregorián), GR, s. 148-149, antifóna, 1hl., podľa OCM

Improperium exspectavit (Cannicciari, Lasso, Palestrina, Ravanello, Witt, Zucchinetti), podľa OCM, GR

Iudica causam meam (gregorián), GS, s. 112-113, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS, RM: [Pán Ježiš sa modlil:] Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich bez toho, že by som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa. (Mt 26, 42) Odporúčané verše: Ž 22 alebo Ž 116.

Keď si prijal (Adamko), www.spevnik.sk/doc/nt-kedsiprijal.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

Pán Ježiš sa modlil (Katarína vl.), LS III, s. 13, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS, RM

In monte Oliveti (Bruckner, Croce, Garcia, Ingegneri, Lasso, Martini, Naujalis, Pacchioni, Paminger, Quick, Schubert, Zielenski, ann.), podľa OCM, GR, GS, RM

Na hore Olivovej (la-us), AT 1/1999, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM, GS

Pater mi (Soriano), ttbb, podľa OCM, GR, GS, RM

Pater, si non potest (gregorián), GR, s. 149, tiež GS, s. 113-114, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, RM

 

 

 

Omša olejov

 

Spev na prijímanie

Pán je nadovšetko, www.spevnik.sk/doc/nt-panjenadovsetko.pdf, antifóna so žalmom, 1hl., organ

 

 

 

Veľkonočné trojdnie

 

 

Zelený štvrtok alebo Veľký štvrtok – večerná omša na pamiatku Pánovej večere

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Miloval ich do krajnosti (Jn 13, 34)

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. On je naša spása, náš život, naše vzkriesenie; on nás vyslobodil a spasil. (Gal 6, 14) Odporúčané verše: Ž 67.

Hľadajme slávu v kríži (Katarína vl.), LS III, s. 18, podľa RM, OCM, GR a GS

Ku krížu svätému (Janovscik – Horváth), JKS, č. 146, podľa RM, OCM, GR a GS

Prápor Kráľa slávne veje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 186, podľa RM, OCM, GR a GS

Vexilla Regis (Šurin), ADP, č. 57, podľa OCM, GR a GS

Zástavy Kráľa (Šurin), ADP, č. 46, podľa RM, OCM, GR a GS

K večeri sa zbližujte (Schneider-Trnavský), JKS, č. 185, téma večera a Kristova obeta

Nos autem gloriari (gregorián, Anerio), podľa OCM, GR a GS

O crux ave (Morales, Nystedt, Palestrina), podľa OCM, GR a GS

O sacrum convivium (gregorián, Aichinger, Bernabei, Biery, Brooks-Davies, Byrd, Cima, Croce, Cuello, Englert, A. Gabrieli, Giorgi, Guerrero, Hayes, Kelecom, Liszt, Marenzio, Massaino, Palestrina, Pergolesi, Perosi, Remondi, Séverac, Tallis, Valls, Viadana, Victoria, Weed), téma večera a Kristova obeta

 

Umývanie nôh

Domine, tu mihi lavas pedes (gregorián, Cardoso, Garcia), podľa OCM a GR

Dominus Iesus (gregorián), podľa OCM a GR

In hoc cognoscent omnes (gregorián), podľa OCM a GR

Ježiš povedal – Podľa toho poznajú (Tomáš op.), LS III, s. 20, podľa RM, OCM a GR

Keď som vám (Tomáš op.), LS III, s. 20, podľa RM, OCM a GR

Mandatum novum (gregorián, Berthier), podľa OCM a GR

Maneant in vobis (gregorián), podľa OCM a GR

Nech vzmáhajú sa (Martin ad.), LS III, s. 21, podľa RM, OCM a GR

Nech vzmáhajú sa (Záhumenský), LS III, s. 21, podľa RM, OCM a GR

Pán Ježiš hovorí – Nové prikázanie (Tomáš op.), LS III, s. 21, podľa RM, OCM a GR

Pán Ježiš vstal od večere (Tomáš op.), LS III, s. 20, podľa RM, OCM a GR

Posquam surrexit Dominus (gregorián), podľa OCM a GR

Pristúpil k Šimonovi – Pane, ty mi chceš (Tomáš op.), LS III, s. 20, podľa RM, OCM a GR

Si ego Dominus et Magister (gregorián), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

Kde je láska (ann.), LS III, s. 23, podľa RM, OCM, GR a GS

Kde je láska (Martin ad.), LS III, s. 22, podľa RM, OCM, GR a GS

Ubi caritas (gregorián), podľa OCM, GR a GS

Ubi caritas (gregorián), BEN, s. 614-616, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Ubi caritas (Berthier), SMT, č. 69, podľa OCM, GR a GS

Ubi caritas (Gelineau), SMT, č. 70, podľa OCM, GR a GS

Ubi caritas (Biery, Duruflé, Geilo, Raminish, Stephens, Wappell), podľa OCM, GR a GS

In hoc cognoscent omnes (gregorián), téma nové prikázanie lásky

Mandatum novum (gregorián, Berthier), téma nové prikázanie lásky

Maneant in vobis (gregorián), téma nové prikázanie lásky

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás; tento kalich je nová zmluva, uzavretá mojou krvou. Kedykoľvek budete prijímať, robte to na moju pamiatku. (1Kor 11, 24. 25) Odporúčané verše: Ž 23 alebo Ž 116.

Buď vždy pozdravené (Žaškovský), JKS, č. 264, podľa RM, OCM a GR

K večeri sa zbližujte (Schneider-Trnavský), JKS, č. 185, podľa RM, OCM a GR

Kristus, príklad pokory (ann.), JKS, č. 143, podľa L

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Adamko), podľa RM, OCM a GR

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Šurin), ADP, č. 25, podľa RM, OCM a GR

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Tomáš op.), LS III, s. 24, podľa RM, OCM a GR

Slovu nekonečnému (Schneider-Trnavský), JKS, č. 285, podľa RM, OCM a GR

Calicem salutaris accipiam (gregorián), podľa GS

Hoc corpus (gregorián, Robledo), podľa OCM a GR

O sacrum convivium (gregorián, Bernabei, Biery, Byrd, Croce, Cuello, A. Gabrieli, Giorgi, Guerrero, Hayes, Kelecom, Marenzio, Massaino, Palestrina, Pergolesi, Tallis, Valls, Victoria, Weed), téma večera a Kristova obeta

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Chvála tebe, ó Bože – Za dar tejto Sviatosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 268/3

 

Prenesenie Oltárnej sviatosti

Sviatosť tela tajomného (Schneider-Trnavský), LS III, s. 24, podľa RM, OCM, GR a GS

Ďalšie nápevy z JKS, č. 536 na ten istý text.

Pange lingua (gregorián), podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Bruckner), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Byrd/gregorián), attb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Casini), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Giffen), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Perosi), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Pitoni), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua (Ropek), podľa OCM, GR a GS

Pange lingua – Tantum ergo (Bruckner), satb, podľa OCM, GR a GS

Pange lingua – Tantum ergo (Victoria), satb, podľa OCM, GR a GS

 

Ďalšie spevy

Zostaňte a bdejte (Berthier), SMT, č. 8, téma súženie Mesiáša

Amicus meus (Quick, Victoria), téma Judášova zrada

Benedictus Dominus (Victoria), Zachariášov chválospev

Ecce vidimus eum (Martins, Quick), téma súženie Mesiáša

Eram quasi agnus (Quick, Victoria), téma súženie Mesiáša

Et egressus est (Cardosso), téma Jeruzalem

Christus factus est (gregorián, Anerio, Asola, Bruckner, Cannicciari, Eberlin, Franco, Fresi, Gallus/Handl, Garcia, Villanueva), téma Kristus poslušný až na smrť

In monte Oliveti (Bruckner), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Croce), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Garcia), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Ingegneri), ssatb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Lasso), saatbb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Martini), ttb, tiež transkripcia satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Naujalis), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Pacchioni), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Paminger), sattb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Quick), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Schubert), satb, téma súženie Mesiáša

In monte Oliveti (Zielenski), sattb, téma súženie Mesiáša

Iudas mercator pessimus (Garcia), ssatb, téma Judášova zrada

Iudas mercator pessimus (Quick), ssaattbb, téma Judášova zrada

Iudas mercator pessimus (Victoria), ssat, tiež transkripcie ttbb, satb, téma Judášova zrada

Manum suam (Cardoso), ssat, téma Jeruzalem

Na hore Olivovej (la-us), AT 1/1999, hymnus, 1hl., organ, téma súženie Mesiáša

Seniores populi (Quick), ssatbb, téma súženie Mesiáša

Seniores populi (Victoria), satb, téma súženie Mesiáša

Tamquam ad latronem (Victoria), satb, téma zatknutie Ježiša

Tristis est anima mea (Cristo), satb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Croce), satb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Gesualdo), ssattb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (M. Haydn), satb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Ingegneri), satb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Kuhnau), saatb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Lasso), sattb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Martini), ttb, tiež transkripcia satb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Padilla), ssab, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Quick), ssaatbb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Soriano), ttbb, téma súženie Mesiáša

Tristis est anima mea (Tubal), sttb alebo satb, téma súženie Mesiáša

Una hora (Ingegneri), satb, téma súženie Mesiáša

Una hora (Quick), saatbb, téma súženie Mesiáša

Una hora (Victoria), satb, tiež transkipcia ttbb, téma súženie Mesiáša

Unus ex discipulis (Quick), ssatbb, téma Judášova zrada

Unus ex discipulis (Victoria), satb, téma Judášova zrada

 

 

Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána

 

Poklona svätému krížu

Adoramus te Christe (Berthier), SMT, č. 1, téma Kristov kríž, vykúpenie

Ach, poďte, kresťania (ann.), JKS, č. 131, téma Kristov kríž, prosba o odpustenie

Crucem tuam (Berthier), SMT, č. 17, podľa OCM, GR a GS

Ku krížu svätému (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 146, téma Kristov kríž, vykúpenie

Ó ľude môj, národe môj (Žaškovský), JKS, č. 188, podľa RM, OCM a GR

Adoramus te Christe (Agostini), ttbb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Asola), ttbb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Brahms), ssaa, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Brodersen), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Fresi), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Gallus/Handl), ssattb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Gallus/Handl), satb satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Gasparini), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Lasso), ssa alebo ttb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Lasso), tttbb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Martini), ttb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Monteverdi), ssattb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Near), ????, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Palestrina), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Palestrina), ssaa alebo ttbb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Clemens non Papa), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Perti), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Pitoni), ttbb alebo satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Rosselli), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Ruffo), ttbb alebo satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Stuurman), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Trombetti), saatbb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Verhallen), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Viadana), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Xavier), satb, orchester, téma Kristov kríž, vykúpenie

Adoramus te Christe (Zielenski), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Crucem tuam (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR a GS

Crucem tuam (Esguerra), satb, podľa OCM, GR a GS

Crux fidelis (gregorián), 1hl., podľa OCM a GR

Crux fidelis (Anerio), satb, podľa OCM a GR

Crux fidelis (Clemens non Papa), satb, podľa OCM a GR

Crux fidelis (Ducasse), ????, podľa OCM a GR

Crux fidelis (Garcia), satb, podľa OCM a GR

Crux fidelis (João IV de Portugal), satb, podľa OCM a GR

Crux fidelis (Kühnel), satb, podľa OCM a GR

Crux fidelis (Willaert), sattb, podľa OCM a GR

Mi popule (ann.), satb, podľa OCM a GR

Pane, vzdávame úctu (Katarína vl.), LS III, s. 26, 1hl., podľa RM, OCM, GR a GS

Popule meus (gregorián), 1hl., podľa OCM a GR

Popule meus (Naujalis), satb, podľa OCM a GR

Popule meus (Victoria), satb, podľa OCM a GR

Salvator mundi (Blow), ssatb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Salvator mundi (Palestrina), satb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Salvator mundi (Tallis), attbb alebo sattb, téma Kristov kríž, vykúpenie

Útulný kríž (Kopec), antifóna a hymnus, zbor 1-3hl. ad lib., verše 1hl., podľa RM

Prvý Pánov žalospev – Ó ľud môj (gregorián), LS III, s. 27, 1hl., podľa RM, OCM a GR

Druhý Pánov žalospev – Pre teba som (gregorián), LS III, s. 28, 1hl., podľa RM, OCM, GR a GS

 

Spev na prijímanie

Anima Christi (Berthier), satb, sólo hlas

Často drahé rany sväté (Bajan), JKS, č. 135/1-2, pieseň, 1hl.

Duša Kristova (Schneider-Trnavský), JKS, č. 303, pieseň, 1hl.

Ježišu, buď uctený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 140, pieseň, 1hl.

Pred trón tvoj, ó Kriste – Vitaj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/6, pieseň, 1hl.

Umučený Kristus Pán (ann.), JKS, č. 189, pieseň, 1hl.

Anima Christi (Frisina), satb, sólo hlas

Anima Christi (Zwyssig), satb

Anima Christi (Near), ????

Anima Christi (Warren), satb

O bone Jesu (Anerio), satb

O bone Jesu (Brahms), ssaa

O bone Jesu (Compère), satb

O bone Jesu (Fajardo), satb

O bone Jesu (Lasso), ssatb

O bone Jesu (Latre), satb

O bone Jesu (Near), ????

O bone Jesu (Palestrina), satb

O bone Jesu (Parsons), aatbb

O bone Jesu (Monteverdi), sat

O sacrum convivium (gregorián), 1hl.

O sacrum convivium (Aichinger), sst

O sacrum convivium (Bernabei), satb

O sacrum convivium (Byrd), attb

O sacrum convivium (Cuello), satb

O sacrum convivium (Cuello), satb, iné zhudobnenie

O sacrum convivium (Giorgi), satb

O sacrum convivium (Hayes), saatb

O sacrum convivium (Kelecom), satb

O sacrum convivium (Marenzio), satb

O sacrum convivium (Palestrina), ????

O sacrum convivium (Pergolesi), satb

O sacrum convivium (Tallis), atttb

O sacrum convivium (Weed), satb

 

Sprievod k Božiemu hrobu

Vitaj, milý Jezu Kriste (Hollý), JKS, č. 295, pieseň, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (gregorián), 1hl., podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Castro), st, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Gontijo), ????, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Gounod), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Kopec), ssatb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Lasso), ssattb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Liszt), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Maia), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Mozart), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Peeters), ????, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Poulenc), ????, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (J. des Prez), sat, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Robison), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb, podľa OO a LS III

Ave verum corpus (Viadana), ttbb, podľa OO a LS III

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., podľa OO a LS III

Zdrav‘ buď, pravé telo (Kopec), 1hl., podľa OO a LS III

 

Ďalšie spevy

Ach, kríž svätý (Hollý), JKS, č. 129, pieseň, téma ukrižovanie, Kristova obeta na kríži

Dokonané je (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 187, pieseň, téma ukrižovanie

In manus tuas (Taizé ann.), MST, č. 31, satb, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

Môj milý Ježišu (Knapp), JKS, č. 152/1-2, pieseň, téma Kristus poslušný až na smrť

Prápor Kráľa slávne veje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 186, pieseň, téma ukrižovanie

Pred trón tvoj, ó Kriste (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/1, pieseň, téma Kristus poslušný až na smrť

Presväté znamenie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 166, pieseň, téma Kristova obeta na kríži

Stabat Mater (gregorián), hymnus, 1hl., téma ukrižovanie

Stabat Mater (Šurin), ADP, č. 54, hymnus, 1hl., téma ukrižovanie

Stála Matka (Egry), JKS, č. 172, hymnus, téma ukrižovanie

Stála Matka (Šurin), ADP, č. 38, hymnus, 1hl., téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Šurin), ADP, č. 57, hymnus, 1hl., téma ukrižovanie

Zástavy Kráľa (Šurin), ADP, č. 46, hymnus, 1hl., téma ukrižovanie

Animam meam dilectam (Victoria), satb, téma Kristus vydaný do rúk hriešnikov

Caligaverunt oculi mei (Aretino), ttbb, téma súženie Mesiáša

Caligaverunt oculi mei (M. Haydn), satb, téma súženie Mesiáša

Caligaverunt oculi mei (Naujalis), satb, téma súženie Mesiáša

Caligaverunt oculi mei (Victoria), satb alebo atbb, téma súženie Mesiáša

Cogitavit Dominus (Palestrina), ssat, téma ????

Cogitavit Dominus (Victoria), saatb, téma ????

Ego vir videns (Cardoso), satb, téma ????

Ego vir videns (Palestrina), satb, téma ????

Ego vir videns (Victoria), ssaatb, téma ????

Christus factus est (gregorián), 1hl., téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Anerio), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Asola), ttb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Bruckner), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Cannicciari), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Eberlin), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Franco), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Fresi), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Gallus/Handl), ssaa alebo satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Garcia), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

Christus factus est (Villanueva), satb, téma Kristus poslušný až na smrť

In manus tuas (gregorián), 1hl., téma ukrižovanie, posledné slová Krista

In manus tuas (Byrd), aatb, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

In manus tuas (Fresi), satb, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

In manus tuas (Pujol), ????, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

In manus tuas (Sheppard), saab alebo satb, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

In manus tuas (Tallis), sattb alebo attbb, téma ukrižovanie, posledné slová Krista

Jesu Salvator mundi (Menegali), sat, téma Kristova obeta na kríži

Jesu Salvator noster (Cordans), satb, téma Kristova obeta na kríži

Jesum tradidit impius (Victoria), ttbb, téma Peter z diaľky nasleduje Ježiša do Kajfášovho dvora

Matribus suis dixerunt (Palestrina), attb, téma ????

Matribus suis dixerunt (Victoria), ssatb, téma ????

O crux ave (Morales), sattb, téma ukrižovanie

O crux ave (Nystedt), ????, téma ukrižovanie

O crux ave (Palestrina), satb, téma ukrižovanie

O crux benedicta (Rore), tttb, téma Kristov kríž

Stabat Mater (Brito), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Browne), sattbb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Fresi), ssatb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Gorczycki), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Iribarren), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Kodály), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Lange), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Lasso), satb satb alebo satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Moreira), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Nanino), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Padilla), satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Palestrina), satb satb, téma ukrižovanie

Stabat Mater (Tartini/gregorián), ssa, téma ukrižovanie

Tenebrae factae sunt (Ammon), satb alebo atbb, téma ukrižovanie

Tenebrae factae sunt (M. Haydn), satb, téma ukrižovanie

Tenebrae factae sunt (Ingegneri), satb, téma ukrižovanie

Tenebrae factae sunt (Stephens), ssaattbb, téma ukrižovanie

Tenebrae factae sunt (Victoria), ttbb alebo ssat, téma ukrižovanie

Tradiderunt me (Victoria), satb, téma súženie Mesiáša

Vere languores (Lotti), ssa, téma ukrižovanie

Vere languores (Perone), saatb, téma ukrižovanie

Vere languores (Victoria), satb, téma ukrižovanie

Vexilla Regis (gregorián), 1hl., téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Bruckner), satb, téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Iribarren), satb, téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Naujalis), satb, téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Victoria), saattb, téma ukrižovanie

Vexilla Regis (Vierendeels), satb, téma ukrižovanie

Vinea mea electa (Poulenc), ????, téma ukrižovanie

Vinea mea electa (ann.), satb, téma ukrižovanie

 

 

Biela sobota

 

Liturgia hodín, poklona pri Božom hrobe

Lamentationes Jeremiae, najmä časti: Misericordiae Domini, Quomodo obscuratum, Incipit oratio Jeremiae

Zborové responzóriá: Recessit pastor noster, O vos omnes, Ecce quomodo moritur, Astiterunt reges, Aestimatus sunt, Sepulto Domino

Christus factus est

Vexilla Regis/Zástavy Kráľa

 

 

 

Veľkonočné obdobie

 

 

Omše vo Veľkonočnom období pred Nanebovstúpením Pána

 

Úvodný spev

— Odporúčané verše: Ž 23 alebo Ž 98.

a) téma Veľká noc a introit

Aleluja, radujme sa – Aleluja, obeť čistá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/4

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1

Tretieho dňa vstal – Raduj sa, spievaj (ann.), JKS, č. 205/3

Základ Cirkvi – Víťaz pekla (Wick), JKS, č. 210/6

Zišli sme sa (Šurin), ADP, č. 47/1

b) téma Veľká noc a introit podľa GS

Aleluja, radujme sa – Aleluja, svätý Boh náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/5, podľa GS II

Dobrý Pastier (Šurin), ADP, č. 7, podľa GS I

Dobrý Pastier, ktorý život dal (Holčák), podľa GS I

Hľa, žiarou skvie sa (ann.), JKS, č. 212, podľa GS II

Ja som dobrý pastier (Adamko), podľa GS I

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš – Oslavujme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/3, podľa GS II

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58, podľa GS II

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa GS II

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1-2, podľa GS II

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-(2), podľa GS II

Tretieho dňa vstal – Raduj sa, spievaj (ann.), JKS, č. 205/3, podľa GS II

Základ Cirkvi – Svätý, svätý (Wick), JKS, č. 210/8, podľa GS II

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa GS II

Cantate Domino (Ž 98) (gregorián, Blickhan, Crüger, Friderici, Monteverdi, Praetorius), podľa GS II

Ego sum pastor bonus (gregorián), podľa GS I

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa GS II

Surrexit Pastor bonus (Haller, L'Héritier, Lasso, Victoria), podľa GS I

c) téma Veľká noc

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1-3 a 5

Alleluia (Berthier, Taizé ann.), SMT, č. 81-90

Aleluja – Ó bratia (gregorián)

Alleluia – O filii et filiae (gregorián)

Hľa, žiarou skvie sa (ann.), JKS, č. 212

In resurrectione tua (Taizé ann.), SMT, č. 32

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194

Kristus celý zranený (Eliáš), JKS, č. 195

Nebojte sa (Berthier), SMT, č. 49

Ó slávny deň (ann.), JKS, č. 198

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1-3

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192/1-4 a 11-14

Plesaj, všetko stvorenie (ann.), JKS, č. 199/1-3

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1-3

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2

Surrexit Christus (Berthier), SMT, č. 63

Toto je deň, ktorý učinil Pán (Olejník), verše č. 1-5

Tretieho dňa vstal (ann.), JKS, č. 205

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1-3

Vstal z mŕtvych Kristus (Berthier), SMT, č. 63

Základ Cirkvi – Nad smrťou (Wick), JKS, č. 210/2-3 a 8

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211

Alleluia (Bach, Bernabei, Brace, Boyce, Carter, Coelho, Cuello, Fresi, A. Gabrieli, Händel, Hayes, Macchi, Mancini, Mawby, Mozart, Palestrina, Praetorius, Purcell, Tallis, Taverner, Telemann, Thompson, Totaro)

Alleluia – In resurrectione tua (Gallus/Handl)

Alleluia – O filii et filiae (Kelecom, Liszt)

Alleluia – Surrexit Dominus (Berchem, Mantua)

In resurrectione tua (Byrd)

Jubilate coeli – kánon (Berthier), SMT, č. 39

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius)

O faelix, o fausta dies (Plawenn)

O filii et filiae (Miserachs Grau)

Surrexit Dominus vere (ann., Furmanik)

Surrexit Dominus vere – kánon (Berthier), SMT, č. 61

Surrexit Christus (Palestrina, Pergolesi)

Surrexit Christus hodie (Scheidt)

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Odporúčané verše: Ž 63 alebo Ž 47.

a) téma Veľká noc a obetovanie

Aleluja, radujme sa – Aleluja, obeť čistá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/4

Naše dary (Adamko)

Prinášame svoje dary (Adamko), 1. strofa

Vinič a klas (Adamko)

Základ Cirkvi – Víťaz pekla (Wick), JKS, č. 210/6-7

Zišli sme sa – Prinášame (Šurin), ADP, č. 47/2

b) téma Veľká noc a obetovanie podľa GS

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1-5, podľa GS II

In resurrectione tua (Taizé ann.), SMT, č. 32, podľa GS II

Nebojte sa (Berthier), SMT, č. 49, podľa GS II

Plesaj, všetko stvorenie (ann.), JKS, č. 199/1-3, podľa GS II

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa GS II

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1-3, podľa GS II

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202, podľa GS II

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, podľa GS II

Toto je deň, ktorý učinil Pán (Olejník), verše č. 1-5, podľa GS II

Tretieho dňa vstal – Raduj sa, spievaj (ann.), JKS, č. 205/3, podľa GS II

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1, podľa GS II

Základ Cirkvi – Nad smrťou (Wick), JKS, č. 210/2-3 a 8, podľa GS II

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211, podľa GS II

Ad te de luce vigilo (gregorián), podľa GS I

Iubilate Deo (Ž 47) (gregorián), podľa GS II

Jubilate – Alelluia (Taizé ann.), SMT, č. 38, podľa GS II

Jubilate coeli – kánon (Berthier), SMT, č. 39, podľa GS II

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa GS II

c) téma Veľká noc

ako Úvodný spev, bod c)

 

Spev na prijímanie

— Odporúčané verše: Ž 16 alebo Ž 96.

a) téma Veľká noc a prijímanie

Ad cenam Agni (Šurin), ADP, č. 49

Chváľ, Sione – Christus vincit (tal. ann.), 1. a 4. strofa

Náš veľkonočný baránok (Tomáš op.), LS III, s. 37

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1 a (7)

Pri Baránkovej večeri (Šurin), ADP, č. 30

Zišli sme sa – Vzkriesený (Šurin), ADP, č. 47/3-4

Ad cenam Agni (gregorián, Victoria, Vierendeels)

Pascha nostrum (gregorián, Byrd)

b) téma Veľká noc a prijímanie podľa GS

Aleluja, radujme sa – Aleluja, svätý Boh náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/5, podľa GS II

Hľa, žiarou skvie sa (ann.), JKS, č. 212, podľa GS II

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš – Oslavujme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/3, podľa GS II

Obeť svoju veľkonočnú – Vstal Pán (Matzenauer), JKS, č. 209/6 (1, 6-7), podľa GS I

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58, podľa GS II

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa GS II

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1, podľa GS II

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-(2), podľa GS II

Tretieho dňa vstal – Raduj sa, spievaj (ann.), JKS, č. 205/3, podľa GS II

Základ Cirkvi – Svätý, svätý (Wick), JKS, č. 210/8, podľa GS II

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa GS II

Cantate Domino (Ž 96) (gregorián, Croce, Cuello, Monteverdi), podľa GS II

In Galilaea Iesum videbitis (gregorián), podľa GS I

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa GS II

c) téma Veľká noc

ako Úvodný spev, bod c)

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Aleluja, radujme sa – Aleluja, chvála planie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/2

Ó slávny deň (ann.), JKS, č. 198

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192/1-4 a 11-14

Pane mocný (ann.), JKS, č. 197/1

Slávny si, Bože (Siedlecki)

Surrexit Christus (Berthier), SMT, č. 63

Toto je deň, ktorý učinil Pán (Olejník), verše č. 6-8

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1, 5-6

Vstal z mŕtvych Kristus (Berthier), SMT, č. 63

Všetci chváľme Pána (Taizé ann.), SMT, č. 80

Všetko, čo žije (Gelineau)

Zvelebujte Pána (Pawlak)

Zvelebujte Pána (Šurin), ADP, č. 48

 

 

 

Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Veľkonočná vigília

 

Hlavná téma omše (A): Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley (Mt 28, 1-10)

(B): Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z mŕtvych (Mk 16, 1-8)

(C): Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? (Lk 24, 1-12)

 

Po obnovení krstných sľubov

Tiekla voda (Knapp), LS I, č. 609, podľa RM, OCM a GR

Zrel som vodu (Knapp), JKS, č. 484, podľa RM, OCM a GR

Fontes et omnia (gregorián), 1hl., podľa GS

Vidi aquam (gregorián), 1hl., podľa OCM a GR

Vidi aquam (J. Gruber), satb, podľa OCM a GR

Vidi aquam (Haller), satb, podľa OCM a GR

Vidi aquam (Morales), satb, podľa OCM a GR

Vidi aquam (Victoria), satb, podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. Aleluja. (Ž 118, 16-17) Odporúčané verše: Ž 118.

Aleluja – Ó bratia (gregorián), 1hl., podľa L

Alleluia – O filii et filiae (gregorián), 1hl., podľa L

Nebojte sa (Berthier), SMT, č. 49, 1-4hl., podľa L

Obeť svoju veľkonočnú – Súboj divný (Matzenauer), JKS, č. 209/3-6, 3. strofa podľa OCM, GR a GS, ostatné iba podľa L

Raduj sa, Cirkev Kristova – Veselá doba (Bajan), JKS, č. 201/2-3, 3. strofa podľa OCM, GR a GS, 2. strofa iba podľa L

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203, podľa L

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204, podľa L

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1-2, podľa L

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1-2, 4-6, podľa OCM, GR a GS

Víťaz Kristus (Schneider-Trnavský), JKS, č. 208, podľa L

Základ Cirkvi – Nad smrťou (Wick), JKS, č. 210/2-3 a 8, podľa OCM, GR a GS, 3. strofa iba podľa L

Dextera Domini (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR a GS

Dextera Domini (Franck), STB, podľa OCM, GR a GS

Alleluia – Dic nobis Maria (Capillas), satb, organ ad lib., podľa L

Alleluia – O filii et filiae (Kelecom), satb, podľa L

Alleluia – O filii et filiae (Liszt), stb, organ, podľa L

Alleluia – Vespere autem Sabbathi (Byrd), sat alebo atb, podľa L

Angelus Domini descendit (gregorián), 1hl., podľa L

Angelus Domini descendit (Byrd), att, podľa L

Angelus Domini descendit (Furmanik), satb, organ, podľa L

Angelus Domini descendit (J. Gruber), satb, organ, podľa L

Angelus Domini descendit (Güttler), satb, orchester alebo organ, podľa L

Angelus Domini descendit (Palestrina), sattb, podľa L

Dum transisset Sabbatum (Furmanik), satb, podľa L

Dum transisset Sabbatum (Johnson), satbb, podľa L

Dum transisset Sabbatum (Tallis), ssatt alebo ssatb, podľa L

Dum transisset Sabbatum (Taverner), satbb, podľa L

Maria Magdalena (Baglioni), ssb, organ, podľa L

Maria Magdalena (Guerrero), ssattb, podľa L

Maria Magdalena (Praetorius), ssst, podľa L

Maria Magdalene (A. Gabrieli), satb, podľa L

O filii et filiae (Miserachs Grau), satb, organ, podľa L

Tulerunt Dominum (Praetorius), ssattb, podľa L

Tulerunt Dominum (J. des Prez), ssaattbb, podľa L

Tulerunt Dominum (Trombetti), satb attb, podľa L

Victimae paschali – Dic nobis Maria (Victoria), ssat satb, podľa L

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu: Aleluja (= velebme Boha) Odporúčané verše: Ž 118.

Aleluja – Ó bratia (gregorián), 1hl., podľa L, OCM a GR

Alleluia – O filii et filiae (gregorián), 1hl., podľa L, OCM a GR

Alleluia (gregorián, Taizé a i.), so Žalmom 34, podľa OCM a GR

Nebojte sa (Berthier), SMT, č. 49, 1-4hl., podľa L

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1-6, podľa L

Raduj sa, Cirkev Kristova – Veselá doba (Bajan), JKS, č. 201/2, podľa L, OCM a GR

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203, podľa L, OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204, podľa L, OCM a GR

Víťaz Kristus (Schneider-Trnavský), JKS, č. 208, podľa L, OCM a GR

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1-2, podľa L

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3, podľa L

Alleluia (gregorián), so Žalmom 34, 1hl., podľa OCM a GR

Alleluia (Bach), ????

Alleluia (Bernabei), satb

Alleluia (Boyce), satb alebo ssa

Alleluia (Carter) , ????

Alleluia (Coelho), satb

Alleluia (Cuello) , ????

Alleluia (Fresi), ssaa

Alleluia (A. Gabrieli), satb

Alleluia (Händel), satb

Alleluia (Macchi), satb

Alleluia (Mawby), satb

Alleluia (Mozart), ssatb

Alleluia (Palestrina), satb

Alleluia (Purcell), satb

Alleluia (Tallis), satb

Alleluia (Taverner), satb

Alleluia (Taverner), satb, iné zhudobnenie

Alleluia (Telemann), ????

Alleluia (Thompson), satb

Alleluia (Totaro), satb

Alleluia – kánon, (Brace), 3 skupiny

Alleluia – kánon (Hayes), 4 skupiny

Alleluia – kánon (Hayes), 4 skupiny, iné zhudobnenie

Alleluia – kánon (Praetorius), 4 skupiny

Alleluia – Dic nobis Maria (Capillas), satb, organ ad lib., podľa L, OCM a GR

Alleluia – O filii et filiae (Kelecom), satb, podľa L, OCM a GR

Alleluia – O filii et filiae (Liszt), stb, organ, podľa L, OCM a GR

Alleluia – Vespere autem Sabbathi (Byrd), sat alebo atb, podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (gregorián), 1hl., podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (Byrd), att, podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (Furmanik), satb, organ, podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (J. Gruber), satb, organ, podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (Güttler), satb, orchester alebo organ, podľa L, OCM a GR

Angelus Domini descendit (Palestrina), sattb, podľa L, OCM a GR

Dum transisset Sabbatum (Furmanik), satb, podľa L, OCM a GR

Dum transisset Sabbatum (Johnson), satbb, podľa L, OCM a GR

Dum transisset Sabbatum (Tallis), ssatt alebo ssatb, podľa L, OCM a GR

Dum transisset Sabbatum (Taverner), satbb, podľa L, OCM a GR

Maria Magdalena (Baglioni), ssb, organ, podľa L, OCM a GR

Maria Magdalena (Guerrero), ssattb, podľa L, OCM a GR

Maria Magdalena (Praetorius), ssst, podľa L, OCM a GR

Maria Magdalene (A. Gabrieli), satb, podľa L, OCM a GR

O filii et filiae (Miserachs Grau), satb, podľa L, OCM a GR

Tulerunt Dominum (Praetorius), ssattb, podľa L, OCM a GR

Tulerunt Dominum (J. des Prez), ssaattbb, podľa L, OCM a GR

Tulerunt Dominum (Trombetti), satb attb, podľa L, OCM a GR

Victimae paschali – Dic nobis Maria (Victoria), ssat satb, podľa L, OCM a GR

 

Na konci sprievodu vzkriesenia

Teba, Bože, chválime (gregorián), JKS, č. 526, podľa OO a LS III

Teba, Bože, chválime (M. Haydn), JKS, č. 525, podľa OO a LS III

Te Deum laudamus (gregorián, Berlioz, Braunfels, Bruckner, Caldara, Händel, Haydn, Charpentier, Langlais, Mozart, Sacchini, Scarlatti, Shenk a i.), podľa OO a LS III

 

Pred požehnaním s Najsv. sviatosťou

Ctime túto Sviatosť (Ett), JKS, č. 536/b, podľa OO a LS III

Ctime túto Sviatosť (Schneider-Trnavský), JKS, č. 536/d, podľa OO a LS III

Ctime túto Sviatosť (Šurin), ADP, č. 5, podľa OO a LS III

Tantum ergo (Ett), JKS, č. 536/b, podľa OO a LS III

Tantum ergo (Schneider-Trnavský), JKS, č. 536/d, podľa OO a LS III

Tantum ergo (Šurin), ADP, č. 55, podľa OO a LS III

Tantum ergo (gregorián, Brooks-Davies, Bruckner, Casciolini, Coleman, Duruflé, Fauré, Giffen, Liszt, Miller, Mozart, Palestrina, Perosi, Séverac, Soldá, Sosnowski, Tartini, Victoria, Weed, Zaninetti), podľa OO a LS III

 

Na záver

Raduj sa, nebies Kráľovná (ann.), JKS, č. 312, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (ann.), JKS, č. 313, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (gregorián), 1hl., podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Aichinger), satb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Busnois), satb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Dalitz), ssatb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Gounod), ???, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Kosminski), satb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Lehmann), sat, organ, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Lotti), satb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Mozart), KV108, satb, S, orchester, organ, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Mozart), KV127, satb, orchester, organ, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Palestrina), satb, podľa OO a LS III

Regina coeli laetare (Willaert), satb, podľa OO a LS III

 

Ostatný repertoár je pri omši vo dne. Ak je to nevyhnutné, možno spievať aj ten, ktorý je v časti „Omše vo Veľkonočnom období pred Nanebovstúpením Pána“ (pozri vyššie).

 

 

Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – vo dne

 

Hlavná téma omše (A, B, C): Ježiš má podľa Písma vstať z mŕtvych (Jn 20, 1-9)

 

Okrem tu uvedených spevov možno spievať aj skladby z časti „Omše vo Veľkonočnom období pred Nanebovstúpením Pána“ (pozri vyššie).

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Aleluja – Ó bratia (gregorián), podľa L

Alleluia – O filii et filiae (gregorián), podľa L

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1, podľa L

Obeť svoju veľkonočnú – Povedzže nám (Matzenauer), JKS, č. 209/4 a 7, podľa L

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200/1, podľa L

Raduj sa, Cirkev Kristova – Veselá doba (Bajan), JKS, č. 201/2, podľa L

Radujme sa všetci zbožne – Zvestovala (ann.), JKS, č. 203/(3)-4, podľa L

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1, podľa L

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1-(2), podľa L

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3, podľa L

Alleluia – O filii et filiae (Kelecom, Liszt), podľa L

Jubilate coeli – kánon (Berthier), SMT, č. 39, podľa L

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa L

O filii et filiae (Miserachs Grau), podľa L

Surrexit Dominus vere (Furmanik), podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Vstal som z mŕtvych a znova som s tebou. Viedol si ma svojou rukou, aká obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť! Aleluja. (Ž 139, 18. 5-6) Podľa XXXX: Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Jemu patrí sláva a moc na večné veky! (Lk 24, 34; Zjv 1, 6) Podľa GS XXXX Odporúčané verše: Ž 139.

Alleluia – Haec dies (gregorián), podľa GS

Ó slávny deň (ann.), JKS, č. 198, podľa GS

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192/1-2, podľa RM, OCM a GR

Pán naozaj z mŕtvych vstal (Katarína vl.), LS III, s. 39, antifóna, 1hl., organ, akordické značky, podľa RM

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1-2, podľa RM, OCM a GR

Toto je deň, ktorý učinil Pán (Olejník), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Vstal som z mŕtvych (gregorián), LS III, s. 38, podľa RM, OCM a GR

Žiaľ v radosť sa už premenil – Deň radosti (Bajan), JKS, č. 211/2 a 4, podľa RM

Alleluia – Haec dies (Donati), satb, husle, violončelo, organ, podľa GS

Haec dies (gregorián), 1hl., podľa GS

Haec dies (Arcadelt), satb, podľa GS

Haec dies (Byrd), sat, podľa GS

Haec dies (Byrd), ssattb, podľa GS, iné zhudobnenie

Haec dies (Ingengeri), satb, podľa GS

Haec dies (Palestrina), satb, podľa GS

Haec dies (Stein), ttbb, podľa GS

Haec dies (Usper), ssattb, basso continuo, podľa GS

Haec dies (Viadana), satb, podľa GS

Haec dies (Zelenka), satb, 2 hoboje, 2 huslí, viola, basso continuo, podľa GS

Haec est dies (Gallus/Handl), ttbb ttbb, podľa GS

Jubilate coeli – kánon (Berthier), SMT, č. 39, 2hl., podľa RM

Resurrexi (gregorián), 1hl., podľa OCM a GR

Resurrexi (Byrd), aattb, podľa OCM a GR

Surrexit Dominus vere (ann.), satb, podľa RM

Surrexit Dominus vere (Furmanik), satb, podľa RM

Surrexit Dominus vere – kánon (Berthier), SMT, č. 61, 2 skupiny, podľa RM

 

Sekvencia (záväzná, spieva sa celá)

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1-7, podľa L, OCM, GR a GS

Obete dnes veľkonočnej (gregorián), LS III, s. 40, 1hl., podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (gregorián), 1hl., podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Busnois), satb, podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Byrd), aattb, podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Lasso), saatb, podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Santos), satb, podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Tarditi), stb, basso continuo, podľa L, OCM, GR a GS

Victimae paschali laudes (Morales), satb

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Zem sa zatriasla a zatíchla, keď povstal Boh a súdil. (Ž 76, 9-10) Odporúčané verše: Ž 76.

Spevy pre ľud na požadovanú tému chýbajú. Možno spievať aj repertoár vhodný na procesiové spevy všeobecne alebo všeobecne na offertorium.

Terra tremuit (gregorián, Byrd, Fresi, J. Gruber, Palestrina), podľa GR a GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Náš veľkonočný baránok Kristus bol obetovaný; preto slávme túto veľkonočnú hostinu s úprimnou radosťou. (1Kor 5, 7-8) Odporúčané verše: Ž 118 alebo Ž 66 alebo Ž 105.

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1-2 a 5, podľa RM, OCM, GR a GS

Alleluia (Berthier, Taizé ann.), SMT, č. 81-90, podľa GS

In resurrectione tua (Taizé ann.), SMT, č. 32, podľa RM, OCM, GR a GS

Náš veľkonočný baránok (Tomáš op.), LS III, s. 37, podľa RM, OCM, GR a GS

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1-2, podľa RM, OCM, GR a GS

Plesaj, všetko stvorenie (ann.), JKS, č. 199/1-3, podľa RM, OCM, GR a GS

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa RM, OCM, GR a GS

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1-3, podľa RM, OCM, GR a GS

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1 a 3, podľa RM, OCM, GR a GS

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, podľa RM, OCM, GR a GS

Toto je deň, ktorý učinil Pán (Olejník), verše č. 1-5, podľa RM, OCM, GR a GS

Tretieho dňa vstal – Raduj sa, spievaj (ann.), JKS, č. 205/3, podľa RM, OCM, GR a GS

Utešený nám deň nastal (ann.), JKS, č. 206/1, podľa RM, OCM, GR a GS

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211, podľa RM, OCM, GR a GS

Alleluia – Confitemini Domino (gregorián), podľa GS

Alleluia (Bach, Bernabei, Brace, Boyce, Carter, Coelho, Cuello, Fresi, A. Gabrieli, Händel, Hayes, Macchi, Mancini, Mawby, Mozart, Palestrina, Jubilate – Alelluia (Taizé ann.), SMT, č. 38, podľa OCM, GR a GS

Jubilate coeli – kánon (Berthier), SMT, č. 39, podľa OCM, GR a GS

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa OCM, GR a GS

Pascha nostrum (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR a GS

Pascha nostrum (Byrd), aattb, podľa OCM, GR a GS

 

 

Druhá veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A, B, C): O osem dní prišiel Ježiš (Jn 20, 19-31)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Aleluja – Ó bratia (gregorián), podľa L

Alleluia – O filii et filiae (gregorián), podľa L

Doprostred nás (Adamko), podľa L

Pán Boh všemohúci – Pokoj pravý (ann.), JKS, č. 196/4, podľa L

Temnotu ožiaril (S. M. Kristiána), podľa L

Temnotu ožiaril (Šurin), ADP, č. 41, podľa L

Pax vobiscum (Liszt), podľa L

Quia vidisti me Thoma (Hassler, Palestrina), podľa L

Stetit Iesus (Gallus/Handl), podľa L

Surgens Jesus (Monteverdi, Lasso, Philips), podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Ako novonarodeniatka túžia po mlieku, tak aj vy si žiadajte zdravý pokrm Božieho slova, aby ste rástli a dosiahli spasenie. Aleluja. (1Pt 2, 2) Podľa XXXX: Radujte sa a ďakujte Bohu, že vás povolal k sebe; veď ste Božie deti a dedičia jeho slávy. Aleluja. (4Ezdr 2, 36-37) Odporúčané verše: Ž 81.

Aleluja, cirkev spieva (Pololánik), 1. – 3. strofa, podľa L

Tvoje slovo, Pane (Kopec), podľa RM, OCM a GR

V deň vzkriesenia – Bránu nebies (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/4 a 7, podľa RM, OCM a GR

Zišli sme sa (Šurin), ADP, č. 47/1, podľa RM, OCM a GR

Exsultate Deo (A. Scarlatti), podľa OCM a GR

Quasi modo (gregorián), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Aleluja. (Mt 28, 2. 5. 6)

Aleluja, cirkev spieva (Pololánik), 1. – 3. strofa, podľa L

Hľa, žiarou skvie sa – Už nad hrobom (ann.), JKS, č. 212/(1)-2, podľa OCM a GR

Nebojte sa (Berthier), SMT, č. 49, podľa OCM a GR

Obeť svoju veľkonočnú – Povedzže nám (Matzenauer), JKS, č. 209/4-6, podľa OCM a GR

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych – Ku hrobu (ann.), JKS, č. 192/5-10, podľa OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme – Umučený (Wick), JKS, č. 204/2-4, podľa OCM a GR

Víťaz Kristus – Ženy k hrobu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 208/3-4, podľa OCM a GR

Angelus Domini descendit (gregorián, Byrd, Furmanik, J. Gruber, Güttler, Palestrina), podľa OCM a GR

Alleluia – Dic nobis Maria (Capillas), podľa OCM a GR

Maria Magdalena (Baglioni, A. Gabrieli, Guerrero, Praetorius), podľa OCM a GR

O filii et filiae (Miserachs Grau), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Dotkni sa rán po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja. (Jn 20, 27) Odporúčané verše: Žalm 118.

Aleluja, cirkev spieva – A keď prišli (Pololánik), 4. – 5. strofa, podľa L

Bože, aké vzácne (Lukáčová), téma Božie milosrdenstvo

Pánova dobrota (Adamko), téma Božie milosrdenstvo

Radujme sa všetci zbožne – Prosme (ann.), JKS, č. 203/2, podľa L

Mitte manum tuam (gregorián), podľa OCM a GR

 

 

Tretia veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Spoznali ho pri lámaní chleba (Lk 24, 13-35)

(B): Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych (Lk 24, 35-48)

(C): Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu (Jn 21, 1-19)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Kristovi bolo treba trpieť (Adamko), v roku B, podľa L

Pán Boh všemohúci – Pokoj pravý (ann.), JKS, č. 196/4, v roku B, podľa L

Šimon, syn Jánov (ann.), v roku C, podľa L

Učeníci poznali Pána (Adamko, ann.), v roku A, podľa L

Zostaň s nami, Pane (Frisina), v roku A, podľa L

Cognoverunt Discipuli (Byrd), v roku A, podľa L

Pax vobiscum (Liszt), v roku B, podľa L

Simon Ioannis (gregorián), v roku C, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Jasaj v Bohu, celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Aleluja. (Ž 66, 1-3) Odporúčané verše: Ž 66.

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1-2 a 5, podľa RM, OCM a GR

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR, RM

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/3, podľa RM, OCM a GR

Jubilate – Alelluia (Taizé ann.), SMT, č. 38, podľa OCM a GR

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192, podľa RM, OCM a GR

Plesaj, všetko stvorenie (ann.), JKS, č. 199/1-3, podľa RM, OCM a GR

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200/1-3, podľa RM, OCM a GR

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa RM, OCM a GR

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1 a 3, podľa RM, OCM a GR

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1-2, podľa RM, OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, podľa RM, OCM a GR

Tretieho dňa vstal – Veseľ sa (ann.), JKS, č. 205/2-3, podľa RM, OCM a GR

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1, podľa RM, OCM a GR

Všetci chváľme Pána (Taizé ann.), SMT, č. 80, podľa RM, OCM a GR

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3, podľa RM, OCM a GR

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa RM, OCM a GR

Iubilate Deo (Ž 66) (gregorián), podľa OCM a GR

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Aleluja. (Ž 146, 2)

Aleluja, radujme sa – Aleluja, chvála planie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/2 a 5, podľa OCM a GR

Hľa, žiarou skvie sa (ann.), JKS, č. 212, podľa OCM a GR

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/3, podľa OCM a GR

Ó slávny deň (ann.), JKS, č. 198, podľa OCM a GR

Obeť svoju veľkonočnú (Matzenauer), JKS, č. 209/1, podľa OCM a GR

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192, podľa OCM a GR

Pane mocný (ann.), JKS, č. 197/1, podľa OCM a GR

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200/1-3, podľa OCM a GR

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa OCM a GR

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1-2, podľa OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, podľa OCM a GR

Tretieho dňa vstal – Raduj sa (ann.), JKS, č. 205/3, podľa OCM a GR

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1, 5 a 6, podľa OCM a GR

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3, 6-8, podľa OCM a GR, v 6. – 7. strofe aj téma obetovanie

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa OCM a GR

Lauda anima mea (gregorián, Aichinger, Brosig, Führer, Griesbacher, Cherubini, Palestrina), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. (Ž 96, 2) Alebo v roku A podľa XXXX: Učeníci poznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Aleluja. (Lk 24, 35) V roku B podľa XXXX: Kristovi bolo treba trpieť a na tretí deň vstal z mŕtvych; v jeho mene sa bude všetkým národom ohlasovať pokánie na odpustenie hriechov. Aleluja. (Lk 24, 46-47). V roku C podľa XXXX: Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: Poďte a jedzte. Potom vzal chlieb a dával im. Aleluja. (Jn 21, 12-13). Odporúčané verše: Ž 96, v roku A: Ž 118, v roku C: Ž 34.

Aleluja, radujme sa – Aleluja, svätý Boh náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/5, podľa OCM a GR

Hoc ťa nevidíme (ann.), v roku A, podľa RM

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš – Sám bez hriechu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/2-3, 2. strofa v roku B podľa RM, 3. strofa v rokoch ABC podľa OCM a GR

Kristovi bolo treba trpieť (Adamko), v roku B, podľa RM

Obeť svoju veľkonočnú – Ovce našiel (Matzenauer), JKS, č. 209/2-3, v roku B, podľa RM

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200/1-3, podľa OCM a GR

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa OCM a GR

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1, podľa OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, 1. strofa v rokoch ABC podľa OCM a GR, 2. strofa v roku B podľa RM

Šimon, syn Jánov (ann.), v roku C, podľa GR

Tretieho dňa vstal (ann.), JKS, č. 205/1 a 3, 1. strofa v roku B podľa RM, 3. strofa v rokoch ABC podľa OCM a GR

Učeníci poznali Pána (ann.), v roku A, podľa RM

Základ Cirkvi – Svätý, svätý (Wick), JKS, č. 210/8, podľa OCM a GR

Zišli sme sa – Vzkriesený (Šurin), ADP, č. 47/3-4, podľa RM, OCM a GR

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa OCM a GR

Cantate Domino (Ž 96) (gregorián, Croce, Cuello), podľa OCM a GR

Simon Ioannis (gregorián), v roku C, podľa GR

Surrexit Dominus (gregorián, Mantua), v roku A, podľa GR

 

 

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Ja som brána k ovciam (Jn 10, 1-10)

(B): Dobrý pastier položí svoj život za ovce (Jn 10, 11-18)

(C): Ja dávam svojim ovciam večný život (Jn 10, 27-30)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Dobrý Pastier (Šurin), ADP, č. 7, v rokoch B a C, podľa L

Dobrý Pastier, ktorý život dal (Holčák), v rokoch B a C, podľa L

Ja som dobrý pastier (Adamko), v rokoch B a C, podľa L

Pán je môj pastier (Kopec), v rokoch B a C, podľa L

Ego sum pastor bonus (gregorián), v rokoch B a C, podľa L

Iubilate Deo (Ž 100) (Aiblinger, Bancheri, Bouzignac, Bühler, Cima, G. Gabrieli, Frisina, Hassler, Lasso, Mozart, Palestrina, J. des Prez, Trombetti), v roku C, podľa L

Surrexit Pastor bonus (Victoria), v rokoch B a C, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Milosti Pánovej plná je zem; Pánovým slovom povstali nebesia. Aleluja. (Ž 33, 5-6) Odporúčané verše: Ž 33.

Jasajte, spravodliví, v Pánovi (Kopec), podľa GR

Radujte sa, ó kresťania – Plesaj, nebo (Hollý), JKS, č. 202/2, podľa RM, OCM a GR

Exsultate justi (Hollander, Viadana), podľa GR

Misericordia Domini (gregorián, Pitoni), podľa GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe a v tvojom mene dvíham svoje ruky k modlitbe. Aleluja. (Ž 63, 2. 5)

Deus, Deus meus (gregorián, Palestrina), podľa GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Aleluja. (Jn 10, 14) Podľa XXXX: Dobrý Pastier, ktorý život dal za svoje ovečky a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych. Aleluja. Odporúčané verše: Ž 23 alebo Ž 33.

Dobrý Pastier (Šurin), ADP, č. 7, podľa RM

Dobrý Pastier, ktorý život dal (Holčák), podľa RM

Hospodin mojím Pastierom (ann.), JKS, č. 511, téma Kristus pastier

Chváľ, Sione – Christus vincit (tal. ann.), 1. a 4. strofa, téma Kristus pastier

Ja som dobrý pastier (Adamko), podľa OCM a GR

Pán je môj pastier (Kopec), téma Kristus pastier, téma Kristus pastier

Z trónu slávy zostupuje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 289/1, téma Kristus pastier, eucharistická hostina

Ego sum pastor bonus (gregorián), podľa OCM a GR

Lauda Sion Salvatorem (Monteverdi, Palestrina, Victoria), téma Kristus pastier

Surrexit Pastor bonus (Victoria), téma Kristus pastier

 

 

Piata veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 1-12)

(B): Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia (Jn 15, 1-8)

(C): Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom (Jn 13, 31-33a. 34-35)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ja som vinič (Frisina), 1hl., satb ad lib., organ, v roku B, podľa L

Ježišu, Kráľu – Ty si nás krvou (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498/4, v roku A, podľa L

Ego sum vitis vera (gregorián), v roku B, podľa L

Mandatum novum (gregorián, Berthier), v roku C, podľa L

Tanto tempore (gregorián), v roku A, podľa L

Dextera Domini (gregorián, Franck), podľa L

Christus resurgens (Philips), podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Spievajte Pánovi novú pieseň, lebo vykonal skutky zázračné; pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Aleluja. (Ž 98, 1-2) Odporúčané verše: Ž 98.

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201/1-2, podľa RM, OCM a GR

Radujte sa, ó kresťania – Plesaj, nebo (Hollý), JKS, č. 202/2-3, podľa RM, OCM a GR

Cantate Domino (Ž 98) (gregorián, Blickhan, Crüger, Friderici, Monteverdi, Praetorius), podľa OCM a GR

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. (Ž 66, 1. 2. 16)

Aleluja, radujme sa (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/1-2 a 5, podľa OCM a GR

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/3, podľa OCM a GR

Jubilate – Alelluia (Taizé ann.), SMT, č. 38, podľa OCM a GR

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (ann.), JKS, č. 192, podľa OCM a GR

Plesaj, všetko stvorenie (ann.), JKS, č. 199/1-3, podľa OCM a GR

Priblížil sa deň radosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 200/1-3, podľa OCM a GR

Raduj sa, Cirkev Kristova (Bajan), JKS, č. 201, podľa OCM a GR

Radujme sa všetci zbožne (ann.), JKS, č. 203/1 a 3, podľa OCM a GR

Radujte sa, ó kresťania (Hollý), JKS, č. 202/1-2, podľa OCM a GR

Spoločne sa dnes radujme (Wick), JKS, č. 204/1-2, podľa OCM a GR

Tretieho dňa vstal – Veseľ sa (ann.), JKS, č. 205/2-3, podľa OCM a GR

V deň vzkriesenia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/1, podľa OCM a GR

Všetci chváľme Pána (Taizé ann.), SMT, č. 80, podľa OCM a GR

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3, podľa OCM a GR

Žiaľ v radosť sa už premenil (Bajan), JKS, č. 211/1-3, podľa OCM a GR

Iubilate Deo (Ž 66) (gregorián), podľa OCM a GR

Jubilate et cantate – kánon (Praetorius), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Aleluja. (Jn 15, 1. 5) Alebo v roku A podľa XXXX: Toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Aleluja. (Jn 14, 9-10) Odporúčané verše: Ž 80, v roku A: Ž 33.

Ja som vinič (Frisina), 1hl., satb ad lib., organ, podľa RM, OCM a GR

Ego sum vitis vera (gregorián), podľa OCM a GR

Tanto tempore (gregorián), v roku A, podľa GR

 

 

Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Poprosím Otca a dá vám iného Tešiteľa (Jn 14, 15-21)

(B): Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov (Jn 15, 9-17)

(C): Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal (Jn 14, 23-29)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ste mojimi priateľmi (Šurin), ADP, č. 39, v roku B, podľa L

Väčšej lásky (Gelineau), SMT, č. 30, v roku B, podľa L

Ego vos elegi (gregorián), v roku B, podľa L

Non vos relinquam orphanos (gregorián, Byrd), v roku A, podľa L

Spiritus Sanctus docebit vos (gregorián), v roku C, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Nadšene ohlasujte veľkú zvesť, zaneste ju do všetkých končín zeme, nech sa všetci dozvedia, že Boh oslobodil svoj ľud. Aleluja. (Iz 48, 20) Odporúčané verše: Ž 66

Ježiš Kristus, Spasiteľ náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 194/1-2, podľa RM a GR

Jubilate – Alelluia (Taizé ann.), SMT, č. 38, podľa GR

Raduj sa, Cirkev Kristova – Raduj sa, ľudské stvorenie (Bajan), JKS, č. 201/3, podľa RM a GR

Radujte sa, ó kresťania – Plesaj, nebo (Hollý), JKS, č. 202/2-3, podľa RM a GR

Základ Cirkvi – Svätý, svätý (Wick), JKS, č. 210/8, podľa RM a GR

Zišli sme sa (Šurin), ADP, č. 47/1, podľa RM a GR

Iubilate Deo (Ž 66) (gregorián), podľa GR

Vocem iucunditatis (gregorián), podľa GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo. Aleluja. (Ž 66, 8. 9. 20)

Aleluja, radujme sa – Aleluja, chvála planie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 193/2, podľa GR

Pane mocný (ann.), JKS, č. 197/1, podľa GR

Chváľ, Sione – Christus vincit (tal. ann.), 1. – 2. a 4. strofa, podľa GR

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GR

Raduj sa, Cirkev Kristova – Raduj sa, ľudské stvorenie (Bajan), JKS, č. 201/3, podľa GR

Radujte sa, ó kresťania – Plesaj, nebo (Hollý), JKS, č. 202/2, podľa GR

Základ Cirkvi – Za radostné (Wick), JKS, č. 210/3 a 8, podľa GR

Benedicite gentes (gregorián), podľa GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Zástancu, aby zostal s vami naveky. Aleluja. (Jn 14, 15-16). Alebo v roku A podľa XXXX: Nenechám vás ako siroty. Odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja. (Jn 14, 18) V roku B podľa XXXX: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja. (Jn 15, 16) V roku C podľa XXXX: Duch Svätý vás naučí všetko, čo som vám povedal. Aleluja. (Jn 14, 26) Odporúčané verše: Ž 122, v roku B: Ž 89, v roku C: Ž 51.

Pôvod blaha (Schneider-Trnavský), JKS, č. 215/(1) a 7, podľa RM

Prinášame svoje dary – Božie milosti (Adamko), 2. strofa, podľa RM

Ste mojimi priateľmi (Šurin), ADP, č. 39, podľa RM

Ego vos elegi (gregorián), v roku B, podľa GR

Non vos relinquam orphanos (gregorián, Byrd), v roku A, podľa GR

Spiritus Sanctus docebit vos (gregorián), v roku C, podľa OCM a GR

 

 

Nanebovstúpenie Pána

 

Hlavná téma omše (A): Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi (Mt 28, 16-20)

(B): Vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha (Mk 16, 15-20)

(C): Ako ich žehnal, vznášal sa do neba (Lk 24, 46-53)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Choďte do celého sveta (Šurin), ADP, č. 11, v rokoch A a B, podľa L

Ja som s vami (ann.), v roku A, podľa L

Kráľ slávy (Šurin), ADP, č. 15, podľa L, s veršami odporúčanými pre IN, OF alebo CO

Kristus Pán na nebo vstúpil (Schneider-Trnavský), JKS, č. 214/1-4, podľa L

Mužovia galilejskí (Šurin), ADP, č. 19, podľa L

Pôvod blaha (Schneider-Trnavský), JKS, č. 215/1-3, v roku C aj 6. – 7. strofa, podľa L

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58, podľa L

Vstúpil Kristus Pán do neba (Wick), JKS, č. 213/1-3, v roku C aj 4. – 9. strofa, podľa L

Ascendens Christus (Gallus/Handl, Guerrero, Palestrina, Victoria), podľa L

Ascendit Deus in jubilatione (gregorián, Byrd, Gallus/Handl, Palestrina, Philips, Schaller), podľa L

Ascendit in coelum (Furmanik), podľa L

Coelos ascendit hodie (Stanford), podľa L

Data est mihi (gregorián), v roku A, podľa L

O Rex gloriae (Brito, Byrd, Marenzio, A. Gabrieli, Palestrina), v roku C, podľa L

Psallite Domino (gregorián, Byrd), podľa L

Viri Galilaei (gregorián, Byrd, Couillard, Palestrina), podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Mužovia galilejskí, čo tak udivene hľadíte do neba? Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, príde raz tak, ako ste ho videli odchádzať. Aleluja. (Sk 1, 11) Odporúčané verše: Ž 47 alebo Ž 68.

Mužovia galilejskí (Šurin), ADP, č. 19, podľa OCM, GR a GS

Viri Galilaei (gregorián, Byrd, Couillard, Palestrina), podľa OCM, GR a GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu: Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja. (Ž 47, 6) Podľa XXXX: Mužovia galilejskí, čo tak udivene hľadíte do neba? Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, príde raz tak, ako ste ho videli odchádzať. Aleluja. (Sk 1, 11) Odporúčané verše: Ž 47.

Mužovia galilejskí (Šurin), ADP, č. 19, podľa OCM, GR a GS

Ascendit Deus in iubilatione (gregorián, Byrd, Gallus/Handl, Palestrina, Philips, Schaller), podľa OCM, GR a GS

Viri Galilaei (gregorián, Byrd, Couillard, Palestrina), podľa OCM, GR a GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Aleluja. (Mt 28, 20) Alebo v roku A podľa XXXX: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Aleluja. (Mt 28, 18-19) V roku B podľa XXXX: Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Aleluja. (Mk 16, 17-18) V roku C podľa XXXX: Spievajte a hrajte Pánovi, čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu. Aleluja. (Ž 68, 33-34) Odporúčané verše: Ž 110, alebo v roku A: Ž 78, v roku B: Ž 34, v roku C: Ž 68.

Choďte do celého sveta (Šurin), ADP, č. 11, v roku A, podľa GR

Ja som s vami (ann.), podľa RM

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58, v roku C, podľa OCM a GR

Vstúpil Kristus Pán do neba – Na vstúpenie (Wick), JKS, č. 213/(1) a 3, v roku C, podľa OCM a GR

Data est mihi (gregorián), v roku A, podľa GR

Psallite Domino (gregorián, Byrd), v roku C, podľa OCM a GR

Signa eos (gregorián), v roku B, podľa GR

Sede a dextris meis (gregorián), podľa GS

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Aleluja – Spása, sláva a moc (gregorián), ZVNS, s. 14

Pane mocný (ann.), JKS, č. 197

Slávny si, Bože (Siedlecki)

V deň vzkriesenia – Kriste, buď nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/5-6

Všetko, čo žije (Gelineau)

Zvelebujte Pána (Pawlak)

Zvelebujte Pána (Šurin), ADP, č. 48

 

Až do soboty pred Zoslaním Ducha Svätého možno používať v liturgii procesiové spevy zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána.

 

 

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Hlavná téma omše (A): Otče, osláv svojho Syna! (Jn 17, 1-11a)

(B): Aby boli jedno ako my (Jn 17, 11b-19)

(C): Aby všetci boli jedno (Jn 17, 20-26)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Choďte do celého sveta (Šurin), ADP, č. 11, v rokoch A a B

Ja som s vami (ann.), v roku A

Kráľ slávy (Šurin), ADP, č. 15, s veršami odporúčanými pre IN, OF alebo CO

Kristus Pán na nebo vstúpil (Schneider-Trnavský), JKS, č. 214/1-4

Mužovia galilejskí (Šurin), ADP, č. 19

Psallite Deo (Berthier), SMT, č. 58

Vstúpil Kristus Pán do neba (Wick), JKS, č. 213/1-3, v roku C aj 4. – 9. strofa

Ascendens Christus (Gallus/Handl, Guerrero, Palestrina, Victoria)

Ascendit Deus in jubilatione (gregorián, Byrd, Gallus/Handl, Palestrina, Philips, Schaller)

Ascendit in coelum (Furmanik)

Data est mihi (gregorián), v roku A

Non vos relinquam orphanos (gregorián, Byrd), podľa L

O Rex gloriae (Brito, Byrd, Marenzio, A. Gabrieli, Palestrina), v roku C

Psallite Domino (gregorián, Byrd)

Viri Galilaei (gregorián, Byrd, Couillard, Palestrina)

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár; neodvracaj svoju tvár odo mňa. Aleluja. (Ž 27, 7-9) Odporúčané verše: Ž 27.

Utešený nám deň nastal – Dobrý Pane (ann.), JKS, č. 206/4-5, podľa RM, OCM a GR

Exaudi Domine (gregorián, Perosi), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— ako na Nanebovstúpenie Pána

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Otče, kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Teraz idem k tebe. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Aleluja. (Jn 17, 12. 13. 15) Podľa XXXX: Prosím ťa, Otče, nech sú aj oni jedno, ako sme my jedno. Aleluja. (Jn 17, 22) Odporúčané verše: Ž 122.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať repertoár vhodný na procesiové spevy všeobecne alebo všeobecne na communio.

Pater cum essem (gregorián), podľa OCM a GR

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— ako na Nanebovstúpenie Pána

 

 

Zoslanie Ducha Svätého – vo dne

 

Hlavná téma omše (A): Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (Jn 20, 19-23)

(B): Duch pravdy vás vovedie do plnej pravdy (Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

(C): Duch Svätý vás naučí všetko (Jn 14, 15-16. 23b-26)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Duch Svätý sa dnes zjavuje (Matzenauer), JKS, č. 218/1, podľa L

Leť, prosba naša (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 219/1-4, podľa L

Pán Boh všemohúci – Pokoj pravý (ann.), JKS, č. 196/4, v roku A, podľa L

Všetci boli naplnení (ann.), podľa L

Duchu Svätý, príď z neba (Eliáš), JKS, č. 217/1-10, téma Duch Svätý

Kráľovstvo Božie (ann. Taizé), SMT, č. 65, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Náš prameň (ann. Taizé), SMT, č. 68, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Príď, Duchu Svätý tvorivý (gregorián), téma Duch Svätý

Príď, Duchu Svätý tvorivý (Šurin), ADP, č. 31, téma Duch Svätý

Tui amoris ignem (Berthier), SMT, č. 67, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Veni Creator (gregorián), téma Duch Svätý

Veni Creator (Šurin), ADP, č. 56, téma Duch Svätý

Veni Lumen – chorál (Berthier), SMT, č. 76, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Veni Sancte Spiritus (Berthier), SMT, č. 77, ostinato, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Alleluia – Emitte Spiritum tuum (Byrd), v roku A, podľa L

Emitte Spiritum tuum (gregorián, Habert, Söhner), v roku A, podľa L

Pax vobiscum! (Liszt), v roku A, podľa L

Spiritus Sanctus docebit vos (gregorián), v roku C, podľa L

Stetit Iesus (Gallus/Handl), v roku A, podľa L

Dum complerentur (gregorián, Palestrina, Victoria), podľa L

Factus est repente (gregorián, Aichinger, Byrd), podľa L

Hodie completi sunt (A. Gabrieli, Lasso), podľa L

Loquebantur variis linguis (Palestrina, Philips, Tallis), podľa L

Repleti sunt omnes (Gallus/Handl), podľa L

Príď k nám, Duchu Stvoriteľu – kánon (Berthier), 1hl./2 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Veni Creator (Berlioz, Binchois, Gounod, Horak, Palestrina, Perosi, RoSewig a i.), téma Duch Svätý

Veni Creator – kánon (Berthier), SMT, č. 73, 1hl./2 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

Veni Creator – litánie (Berthier), SMT, č. 74, zvolanie, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., téma Duch Svätý

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná každý hlas. Aleluja. (Múd 1, 7) Podľa XXXX: V našich srdciach sa rozlieva Božia láska skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Aleluja. (Rim 5, 5; 8, 11) Odporúčané verše: Ž 68 alebo Ž 104.

Duch Pána napĺňa (Šurin), ADP, č. 8, podľa RM, OCM a GR

Duch Svätý sa dnes zjavuje (Matzenauer), JKS, č. 218/1, podľa RM

Duchu Svätý, príď z neba (Eliáš), JKS, č. 217/(1) a 5, podľa RM

Leť, prosba naša (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 219/1 a 3, podľa RM

Dum complerentur (gregorián, Palestrina, Victoria), podľa GS

Exsurgat Deus (Draconio), podľa OCM a GR

Spiritus Domini (gregorián, Byrd), podľa OCM a GR

 

Sekvencia (záväzná, spieva sa celá)

Duchu Svätý, príď z neba (Eliáš), JKS, č. 217/1-10, podľa L, OCM, GR a GS

Príď k nám, Duchu presvätý (Jasenecký), LS II, s. 52-53, podľa L, OCM, GR a GS

Príď k nám, Duchu presvätý (gregorián), LS II, s. 50-51, podľa L, OCM, GR a GS

Veni Sancte Spiritus (gregorián, Allegri, Byrd, Dunstable, Mozart, Praetorius, Schütz, Victoria, Vierendeels, Willaert), podľa OCM, GR a GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Upevni, Bože, čo si v nás vykonal. Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary. Aleluja. (Ž 68, 29-30) Odporúčané verše: Ž 68.

Duch Svätý sa dnes zjavuje – Túto obeť (Matzenauer), JKS, č. 218/5, téma Duch Svätý a obetovanie

Confirma hoc Deus (gregorián, Aichinger, Byrd, Gallus/Handl, Palestrina, Salieri), podľa OCM, GR a GS

Exsurgat Deus (Draconio), podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2, 2. 4) Podľa XXXX: Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali ohlasovať veľké Božie skutky. Aleluja. (Sk 2, 4. 11) Odporúčané verše: Ž 68 alebo Ž 78.

Duch Svätý sa dnes zjavuje (Matzenauer), JKS, č. 218/1, podľa RM

Všetci boli naplnení (ann.), podľa RM, OCM a GR

Attendite popule (Ascanio Trombetti), podľa GS

Dum complerentur (gregorián, Palestrina, Victoria), podľa OCM a GR

Factus est repente (gregorián, Aichinger, Byrd), podľa OCM a GR

Hodie completi sunt (A. Gabrieli, Lasso), podľa OCM a GR

Loquebantur variis linguis (Palestrina, Philips, Tallis), podľa OCM a GR

Repleti sunt omnes (Gallus/Handl), podľa OCM a GR

Spiritus qui a Patre procedit (gregorián), podľa GS

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Aleluja – Spása, sláva a moc (gregorián), ZVNS, s. 14

Duch Svätý sa dnes zjavuje – Sláva (Matzenauer), JKS, č. 218/2 a 7

V deň vzkriesenia – Kriste, buď nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 207/5-6

 

 

 

Slávnosti a sviatky Pána a svätých

 

 

Najsvätejšej Trojice

 

Hlavná téma omše (A): Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil (Jn 3, 16-18)

(B): Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého (Mt 28, 16-20)

(C): Všetko, čo má Otec, je moje; Duch z môjho vezme a zvestuje vám (Jn 16, 12-15)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Boh vlastného Syna neušetril (Martin ad.), LS III, s. 16, antifóna, 1hl., organ, v roku A, podľa L

My klaniame sa tebe – Veríme (M. Haydn), JKS, č. 245/4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ó Ježišu náš najmilší – Tak je (Egry), JKS, č. 247/2, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Veselo spievajme (ann.), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ku tebe, Pane, voláme (CC), JKS, č. 517, pieseň, 1hl., organ, téma Trojica

Nech je zvelebená (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, téma Trojica

Nesmierny Bože v Trojici (Adamko), ZVNS, s. 119, hymnus, 1hl., organ, téma Trojica

Ó Ježišu náš najmilší – Svätý (Egry), JKS, č. 247/6, pieseň, 1hl., organ, téma Trojica

Alta Trinita beata (ann.), satb, téma Trojica

Benedicta sit (Agazzari, Gallus/Handl, Victoria), téma Trojica

Gloria tibi Trinitas (Celminskis, ann.), téma Trojica

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX v rokoch A, B: Nech je zvelebená svätá Trojica, nerozdielna Jednota: vyznávame ho, lebo nám preukázal svoje milosrdenstvo. (Tob 12, 6) V roku C: Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. (Rim 5, 5) Podľa RM v rokoch A, B, C: Nech je zvelebený Boh: Otec, jeho jednorodený Syn i Duch Svätý, lebo nám preukázal svoju milosrdnú lásku. (Tob 12, 6) Podľa GS: Nech je zvelebená svätá Trojica, nerozdielna Jednota. Odporúčané verše v rokoch A, B: Ž 8, v roku C: Ž 103.

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa RM, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

My klaname sa tebe – Veríme (M. Haydn), JKS, č. 245/4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, OCM a GR

Najsvätejšia Trojica (Schneider-Trnavský), JKS, č. 221/1-2 a 4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM a GS, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Nech je zvelebená (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, v rokoch A a B, podľa OCM, GR I a GS

Ó Bože Otče (ann.), JKS, č. 222, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Ó Trojica najsvätejšia (ann.), JKS, č. 220/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM a GS, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Omša sa už začína – V teba, Bože (Hollý), JKS, č. 236/6-7, pieseň, 1hl., organ, podľa RM, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Tvoja láskavosť (Berthier), SMT, č. 42, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa RM, v roku C aj podľa OCM a GR

Ó trojjediný Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 248/1, pieseň, 1hl., organ, téma Trojica, introit

Alta Trinita beata (ann.), satb, podľa GS, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Benedicta sit (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., v rokoch A a B, podľa OCM, GR I a GS

Benedicta sit (Agazzari), satb, v rokoch A a B, podľa OCM, GR I a GS

Benedicta sit (Victoria), saattb, v rokoch A a B, podľa OCM, GR I a GS

Caritas Dei (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., v roku C, podľa OCM a GR II

Misericordias Domini (Cima), ssatb, podľa RM, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa RM, v rokoch A a B aj podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Nech je zvelebený Boh: Otec, jeho jednorodený Syn i Duch Svätý, lebo nám preukázal svoju milosrdnú lásku. (Tob 12, 6) Podľa GS: Zvelebený je náš Boh na vznešenej oblohe a hoden chvály naveky. Odporúčané verše: Dan 3.

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

My klaname sa tebe – Veríme (M. Haydn), JKS, č. 245/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Najsvätejšia Trojica (Schneider-Trnavský), JKS, č. 221/1-2 a 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Ó Bože Otče (ann.), JKS, č. 222, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Ó Trojica najsvätejšia (ann.), JKS, č. 220/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Omša sa už začína – V teba, Bože (Hollý), JKS, č. 236/6-7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Požehnaný na nebeskej oblohe (Šurin), ADP, č. 29, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa GS

Tvoja láskavosť (Berthier), SMT, č. 42, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Velebte Pána (Akimjak), ZVNS, s. 154, chválospev, 1hl., organ, podľa GS

Benedictus sit Deus (Haller, Mozart, Palestrina, Ravanello, Skraup), podľa OCM a GR

Benedictus sit Deus Pater (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Benedictus es in firmamento caeli (gregorián), antifóna, 1hl., podľa GS

Duo seraphim (Dering, Gallus/Handl, Guerrero, Hassler, Monteverdi, Victoria), podľa GS

Chválospev troch mládencov (Dan 3), podľa GS

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa OCM a GR

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Oslavujte Boha, synovia Izraela, pred všetkými národmi, lebo on vás medzi ne roztrúsil. Bude vás trestať za vaše zločiny, ale zmiluje sa nad vami všetkými. Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení. Keď sa k nemu obrátite celým svojím srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskryje pred vami svoju tvár. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obráťte sa, hriešnici, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského Kráľa a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. Nech všetci o ňom hovoria a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme! Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. (Tob 13, 1. 3. 5-6. 8-10) Podľa XXXX: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený naveky. Zvelebené je tvoje slávne sväté meno... Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy... Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva... Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi... Zvelebený si na nebeskej oblohe... Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho naveky! (Dan 3, 52-57) Podľa RM: Pretože ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, a ten volá: „Abba, Otče“. (Gal 4, 6) Podľa GS: Chváľte Pána z nebies. (Ž 148, 1) Odporúčané verše: Tob 13 alebo Dan 3 alebo 1Krn 29, v roku B aj Ž 78.

Confitemini Domino (Berthier), SMT, č. 16, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR II

Chváliť Pána chcem (Berthier), SMT, č. 9, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, II

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I

Ó Ježišu náš najmilší – Svätý (Egry), JKS, č. 247/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I

Požehnaný na nebeskej oblohe (Šurin), ADP, č. 29, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM I

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I

Tebe žijem, Ježiš môj (Hančinský – Paškay), JKS, č. 288/(1)-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I

Tu skrúšení v prach padáme (M. Haydn), JKS, č. 256/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I

Benedicimus Deum caeli (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GR I

Data est mihi (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GR II

Duo seraphim (Gallus/Handl), satb satb, podľa OCM II, GR a GS

Chválospev troch mládencov (Dan 3), podľa OCM II, GR a GS

Laudate Dominum (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GS

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa OCM a GR

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa OCM a GR

Pane, náš Vládca (Kopec), S sólo, organ, podľa OCM II, GR a GS

Tobiášov chválospev (Tob 13), podľa OCM I a GR

Alta Trinita beata (ann.), satb, téma Trojica a communio

Panis angelicus (Baini, Casciolini, Coelho, Cuello, Dalitz, Franck, Gasparini, Lambillotte, Lichius, Lourenço, Palestrina, Saint-Saëns, Santos a i.), téma Trojica a communio

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Bože, svetov mocný Pane – Z prachu zeme (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 238/2, 7, pieseň, 1hl., organ

Ku tebe, Pane, voláme (CC), JKS, č. 517, pieseň, 1hl., organ

Teba, Bože, chválime (gregorián), JKS, č. 526, chválospev, 1hl., organ

Teba, Bože, chválime (M. Haydn), JKS, č. 525, pieseň, 1hl., organ

Večný Bože, mocný Vládca (Kopec), antifóna s veršami, 1hl., organ

Chvály Najvyššiemu – Ty si svätý (Frisina), S, organ

Te Deum laudamus (gregorián, Berlioz, Braunfels, Bruckner, Caldara, Diabelli, Führer, Garcia, Händel, Haydn, Horak, Charpentier, Ireland, Langlais, Lasso, Mozart, Parker, Pinto, Sacchini, Scarlatti, Shenk, Soldá, Stanford, Sullivan, Victoria a i.)

Tibi laus (Lasso), satb alebo attb

Tibi laus (Philips), ssatb

 

 

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

 

Hlavná téma omše (A): Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj (Jn 6, 51-58)

(B): Toto je moje telo. Toto je moja krv (Mk 14, 12-16. 22-26)

(C): Jedli a všetci sa nasýtili (Lk 9, 11b-17)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ó Ježišu náš najmilší – V tej obeti (Egry), JKS, č. 247/(4)-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Šurin), ADP, č. 25, antifóna, 1hl., v roku B, podľa L

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Tomáš op.), LS III, s. 24, antifóna, 1hl., v roku B, podľa L

Velebíme, Kriste, teba (Fischer), JKS, č. 292/1, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (gregorián), 1hl., v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Bordèse), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Castro), st, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Elgar), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Fauré), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Gontijo), ???? , v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Gounod), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Hiestand), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Klaes), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Kopec), ssatb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Kopec), iné zhudobnenie, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Lasso), ssattb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Liszt), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Lourenço), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Maia), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Mozart), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Oczko), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Peeters), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Perosi), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Philips), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Poulenc), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (J. des Prez), sat, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Rheinberger), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Robison), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Soldá), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Vercesi), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Viadana), ttbb, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Wael), ????, v roku A, podľa L

Ave verum corpus (Webbe), ????, v roku A, podľa L

Hoc corpus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., v roku B, podľa L

Hoc corpus (Robledo), satb, v roku B, podľa L

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Zdrav‘ buď, pravé telo (Kopec), 1hl., ????, v roku A, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM I: Boh kŕmil svoj ľud pšeničným chlebom a sýtil medom zo skaly. (Ž 81, 17) Podľa RM II: Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj, hovorí Pán. (Jn 6, 55) Podľa GS: Kristus Pán, večný kňaz podľa radu Mechizedechovho, obetoval chlieb a víno. (Hebr 6, 20) Odporúčané verše: Ž 81 alebo Ž 110.

Hostiu vítajme – Daruj nám milosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 267/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Kristus Pán (Šurin), ADP, č. 17, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Kristus Pán (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Ó Ježišu náš najmilší – V tej obeti (Egry), JKS, č. 247/(4)-5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Velebíme, Kriste, teba (Fischer), JKS, č. 292/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Kresťania, sem spiechajte – Telo Božie (Fischer), JKS, č. 243/(1)-2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristovo telo, introit

K stolu Božej láskavosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 244/1, pieseň, 1hl., organ, téma ustanovenie eucharistie, introit

Omša sa už začína (Hollý), JKS, č. 236/1(-2), pieseň, 1hl., organ, téma ustanovenie eucharistie, introit

Začína sa konať (Knapp), JKS, č. 259/1-2, pieseň, 1hl., organ, téma ustanovenie eucharistie, introit

Ave verum corpus (gregorián), 1hl., podľa RM II

Ave verum corpus (Bordèse), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb, podľa RM II

Ave verum corpus (Castro), st, podľa RM II

Ave verum corpus (Elgar), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Fauré), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Gontijo), ???? , podľa RM II

Ave verum corpus (Gounod), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Hiestand), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Klaes), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Kopec), ssatb, podľa RM II

Ave verum corpus (Kopec), iné zhudobnenie, 1hl., organ, podľa RM II

Ave verum corpus (Lasso), ssattb, podľa RM II

Ave verum corpus (Liszt), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Lourenço), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Maia), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Mozart), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Oczko), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Peeters), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Perosi), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Philips), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Poulenc), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (J. des Prez), sat, podľa RM II

Ave verum corpus (Rheinberger), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Robison), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb, podľa RM II

Ave verum corpus (Soldá), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Vercesi), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Viadana), ttbb, podľa RM II

Ave verum corpus (Wael), ????, podľa RM II

Ave verum corpus (Webbe), ????, podľa RM II

Cibavit eos (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM I

Cibavit eos (Byrd), podľa OCM, GR a RM I

Sacerdos in aeternum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., organ, podľa RM II

Zdrav‘ buď, pravé telo (Kopec), 1hl., organ, podľa RM II

 

Sekvencia (môže sa spievať sa celá, alebo od slov Hľa, chlieb z neba / Ecce panis)

Ecce panis (Garcia), ????

Ecce panis (Krafft), ????

Ecce panis (Tognoni), ????

Ecce panis (Zaninetti), ????

Chváľ, Sione, Spasiteľa (gregorián), LS II, s. 56-57, 1hl., organ

Lauda Sion Salvatorem (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR a GS

Lauda Sion Salvatorem (Buxtehude), ????

Lauda Sion Salvatorem (Dreyer), ????

Lauda Sion Salvatorem (Edlerawer), ????

Lauda Sion Salvatorem (Escalada), ????

Lauda Sion Salvatorem (Cherubini), ????

Lauda Sion Salvatorem (Mendelssohn), ????

Lauda Sion Salvatorem (Monteverdi), ????

Lauda Sion Salvatorem (Palestrina), ????

Lauda Sion Salvatorem (Victoria), ????

Lauda Sion Salvatorem (Vierendeels), ????

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pán otvoril brány nebies a pršala im manna za pokrm; dal im chlieb z neba, človek jedol chlieb anjelský. (Ž 78, 23-25) Podľa XXXX: Mojžiš zasvätil Pánovi oltár, prinášajúc na ňom žertvy a príjemné obety: uskutočnil večernú obetu príjemnej vône Pánovi, svojmu Bohu, pred očami synov Izraela. (Ex 24, 4-5) Podľa GS: Anjelským pokrmom si živil svoj ľud a dal si mu chlieb z neba, aleluja. (Múd 16, 20) Odporúčané verše: Ž 84.

Buď vždy pozdravené – Ó nebeská manna (Žaškovský), JKS, č. 264/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a GS

Hostiu vítajme – Daruj nám milosti (Schneider-Trnavský), JKS, č. 267/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a GS

Pri tejto slávnosti – Hľa, pokrm (Schneider-Trnavský), JKS, č. 223a/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a GS

Kresťania, sem spiechajte – Prijmi, večný (Fischer), JKS, č. 243/6, pieseň, 1hl., organ, téma ustanovenie eucharistie a obetovanie

K stolu Božej láskavosti – Oltár (Schneider-Trnavský), JKS, č. 244/4, pieseň, 1hl., organ, téma ustanovenie eucharistie a obetovanie

Angelorum esca (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS, OCM a GR I

O esca viatorum (J. Haydn, M. Haydn, Isaac, Piel), podľa OCM, GR I a GS

O quam suavis (Byrd), ????, podľa OCM, GR I a GS

O quam suavis est (Philips), ????, podľa OCM, GR I a GS

O quam suavis est (Philips), ????, iné zhudobnenie, podľa OCM, GR I a GS

O quam suavis est (Vivanco), ????, podľa OCM, GR I a GS

O salutaris hostia (gregorián, Auber, Beethoven, Byrd, Cuello, Dalitz, Fresi, Gallus/Handl, Gounod, Hayes, Charpentier, Iannitti, J. des Prez, Koželuh, La Rue, Lange, Liszt, Malovec, Marco, Martini, Palestrina, Perosi, Pisari, RoSewig, Rossini, Sousa, Tinel, Trombetti, Weed, Werner, Willaert, Witt, Zangl, Zelinka, Zuccaro, Zwyssig a i.), podľa OCM a GR I

Panis angelicus (Baini, Casciolini, Coelho, Cuello, Dalitz, Franck, Gasparini, Lambillotte, Lichius, Lourenço, Palestrina, Saint-Saëns, Santos a i.), podľa OCM, GR I a GS

Portas caeli (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM, GR I a GS

Sacerdotes Domini (Byrd, Palestrina), podľa OCM a GR II

Sanctificavit Moyses (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR II

Sanctificavit Moyses (Palestrina), sattb, podľa OCM a GR II

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR I, RM: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. (Jn 6, 57) Alebo podľa GS II v roku C: Toto je telo, ktoré je pre vás. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. (1Kor 11, 24-25) Podľa GS: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, aleluja. (Jn 6, 51) Odporúčané verše: Ž 119 alebo Ž 23, v roku C aj Ž 116.

Klaniam sa ti vrúcne – Ó pamiatka (Schneider-Trnavský), JKS, č. 270/4, hymnus, 1hl., organ, podľa GS

Klaniame sa tebe (Knapp), JKS, č. 318/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Kto je moje telo (ann.), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM

Ó vitaj, Ježišu (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 280/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, v roku C, podľa OCM a GR II

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Šurin), ADP, č. 25, antifóna, 1hl., v roku C, podľa OCM a GR II

Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo (Tomáš op.), LS III, s. 24, antifóna, 1hl., v roku C, podľa OCM a GR II

Radujme sa, ó kresťania – Ó Ježišu (ann.), JKS, č. 284/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Živý Chlebe (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 319, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Jesu dulcis memoria (gregorián), hymnus, 1hl.

Jesu dulcis memoria (Šurin), ADP, č. 52, hymnus, 1hl., organ

Keď, Ježiš sladký (Šurin), ADP, č. 14, hymnus, 1hl., organ

Vitaj, milý Jezu Kriste (Hollý), JKS, č. 295, pieseň, 1hl., organ, téma eucharistia

Ego sum panis vitae (Ahle), podľa GS

Ego sum panis vivus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ego sum panis vivus (Agostini), ????, podľa GS

Ego sum panis vivus (Byrd), ????, podľa GS

Hoc corpus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., v roku C, podľa GR II

Hoc corpus (Robledo), satb, v roku C, podľa GR II

O sacrum convivium (gregorián, Aichinger, Arcadelt, Bernabei, Biery, Brooks-Davies, Byrd, Cima, Croce, Cuello, Englert, A. Gabrieli, Giorgi, Guerrero, Hayes, Kelecom, Liszt, Marenzio, Massaino, Palestrina, Pergolesi, Perosi, Remondi, Séverac, Tallis, Valls, Viadana, Victoria, Weed a i.), podľa OCM, GR I a GR II

Qui manducat (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR I

Qui manducat (Gallus/Handl, Merulo), podľa OCM a GR I

Ave verum corpus (gregorián), 1hl., téma eucharistia

Ave verum corpus (Bordèse), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Castro), st, téma eucharistia

Ave verum corpus (Elgar), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Fauré), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Gontijo), ???? , téma eucharistia

Ave verum corpus (Gounod), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Hiestand), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Klaes), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Kopec), ssatb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Kopec), iné zhudobnenie, 1hl., organ, téma eucharistia

Ave verum corpus (Lasso), ssattb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Liszt), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Lourenço), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Maia), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Mozart), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Oczko), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Peeters), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Perosi), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Philips), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Poulenc), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (J. des Prez), sat, téma eucharistia

Ave verum corpus (Rheinberger), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Robison), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Soldá), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Vercesi), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Viadana), ttbb, téma eucharistia

Ave verum corpus (Wael), ????, téma eucharistia

Ave verum corpus (Webbe), ????, téma eucharistia

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., organ, téma eucharistia

Zdrav‘ buď, pravé telo (Kopec), 1hl., organ, téma eucharistia

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Otče svätý (Frisina), antifóna, 1-4hl., organ ad lib.

 

 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

Hlavná téma omše (A): Som tichý a pokorný srdcom (Mt 11, 25-30)

(B): Prebodol mu bok a vyšla krv a voda (Jn 19, 31-37)

(C): Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila (Lk 15, 3-7)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ach, som zarmútený – Tvojho srdca rana (Žaškovský), JKS, č. 134/6, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Oslavujme najsvätejšie – Srdce tiché (Egry), JKS, č. 229/5, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa L

Pozdravujme Božské Srdce (Hennig), JKS, č. 231/1, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Tisíc ráz buď pozdravené (Hennig), JKS, č. 233/1-2, pieseň, 1hl., organ, v roku B, podľa L

Daruj, ó Ježiš (ann.), JKS, č. 227, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Nebo i zem, vyhlasujte (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 228, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Oslavujme najsvätejšie (Egry), JKS, č. 229, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Ó Srdce, poklad nebeský (Hennig), JKS, č. 230, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Pozdravujme Božské Srdce (Hennig), JKS, č. 231, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Sem srdce (Schneider-Trnavský), JKS, č. 232, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Tisíc ráz buď pozdravené (Hennig), JKS, č. 233, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

Vzdajme chválu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 234, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Pánove úmysly sú večné, zámery jeho srdca trvajú naveky. Chránil svojich pred smrťou a nasycuje ich v čase hladu. (Ž 33, 11. 19) Podľa RM: Spoznáte Kristovu lásku, presahujúcu všetko poznanie a naplní vás všetka plnosť Božia. (Ef 3, 19) Podľa GS: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. (Mt 11, 29). Odporúčané verše: Ž 33.

Nebo i zem, vyhlasujte – Ó Ježiš (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 228/7, 2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Oslavujme najsvätejšie – Srdce tiché (Egry), JKS, č. 229/5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tisíc ráz buď pozdravené – Vitaj, Srdce (Hennig), JKS, č. 233/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Vzdajme chválu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 234/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Cogitationes Cordis eius (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Discite a me (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Discite a me (Haller), satb, podľa GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. (Ž 69, 21) Podľa GS: Skrúšené je moje srdce v mojom vnútri, trasú sa všetky moje kĺby. Odporúčané verše: Ž 69.

Tvoje muky ospevujem – Potupený (Schneider-Trnavský), JKS, č. 175/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Klaniame sa tebe, Bože – Prijmi, Pane (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/4-5, pieseň, 1hl., organ, téma Srdce Ježišovo, obetovanie

Contritum est (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Improperium expectavit (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Improperium expectavit (Calasi, Lasso, Palestrina), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Jeden z vojakov prebodol kopijou Ježišovi bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34) Podľa XXXX: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Ž 33, 9) Podľa XXXX: Hovorím vám, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. (Lk 15, 10) Podľa RM: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije. A z vnútra toho, kto verí vo mňa, potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 37-38) Odporúčané verše: Ž 89 alebo Ž 34 alebo Ž 32.

Ach, som zarmútený – Tvojho srdca rana (Žaškovský), JKS, č. 134/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I a GS

Ježišu, Kráľu – blažených duší (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498/2, 4, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Pozdravujme Božské Srdce (Hennig), JKS, č. 231/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I a GS

Skúste a presvedčte sa (Šurin), ADP, č. 34, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM II a GR II

Skúste a presvedčte sa – Šťastný človek (Šurin), ADP, č. 35, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM II a GR II

Tisíc ráz buď pozdravené (Hennig), JKS, č. 233/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM I, GR I a GS

Dico vobis, gaudium est angelis (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM III a GR III

Gustate et videte (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I a GR II

Gustate et videte (Asola, Cima, Croce, Isaac, Lasso, Victoria), podľa OCM I a GR II

Unus militum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I, GR I a GS

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Klaniame sa tebe, Bože – Sláva, vďaka (Schneider-Trnavský), JKS, č. 242/2, pieseň, 1hl., organ

 

 

Krista Kráľa

 

Hlavná téma omše (A): Zasadne na trón svojej slávy a oddelí jedných od druhých (Mt 25, 31-46)

(B): Sám hovoríš, že som kráľ (Jn 18, 33b-37)

(C): Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva (Lk 23, 35-43)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ježišu, Kráľu – v kráľovstvo svoje (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498/5, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Pokľakni na kolená – Baránku (Žaškovský), JKS, č. 260/6, 8, pieseň, 1hl., organ, v roku C, podľa L

Ježišu, Kráľu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ

Ó Kriste, veľký Kráľu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 499, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ

Ty, vladár vekov (Adamko), ZVNS, s. 124, hymnus, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ

Canticorum jubilo (Händel), satb, téma jasavý spev Kráľovi

Jesu Rex admirabilis (Palestrina, Stuurman), téma Kristus Kráľ

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc a bohatstvo, múdrosť a silu, česť a slávu a chválu. Jemu sláva a moc na večné veky. (Zjv 5, 12; 1, 6) Podľa GS: Jeho kráľovstvo je večné; všetci králi mu budú slúžiť a poslúchať ho. Odporúčané verše: Ž 72.

Kráľom je Hospodin (Šurin), ADP, č. 16, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM

Ó Kriste, veľký Kráľu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 499/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Canticorum jubilo (Händel), satb, téma jasavý spev Kráľovi

Svätú obeť začíname (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 255/1, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ a introit

Dignus est Agnus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Regnum eius (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. (Ž 2, 8) Podľa GS: Hľa, ustanovujem ťa za svetlo národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. (Iz 49, 6) Odporúčané verše: Ž 47.

Ty, vladár vekov (Adamko), ZVNS, s. 124, najmä 1. – 2. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Ecce dedi te (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Postula a me (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Postula a me (Quick), satbb, podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pán tróni ako večný kráľ, požehná svoj ľud pokojom. (Ž 28, 10-11) Podľa XXXX v roku A: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. (Mt 25, 40. 34) Podľa GS v rokoch A, B, C: Zvelebí sa až do končín zeme; on sám bude pokoj. (Mich 5, 4b-5a) Odporúčané verše: Ž 29 alebo 1Krn 29, v roku A aj Ž 145.

Bože, tvojej velebnosti – Sláva Bohu (Knapp), JKS, č. 239/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR I

Hostiu vítajme – A v smrti hodine (Schneider-Trnavský), JKS, č. 267/(1 a) 4, pieseň, 1hl., organ, v roku A, podľa OCM a GR II

Christe Salvator (Berthier), SMT, č. 14, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR I a téma Kristus

Ježišu, Kráľu – z lásky (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498/3, 6, 7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a GS

Omša sa už začína – Sláva buď na výsosti (Hollý), JKS, č. 236/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR I

Ty, vladár vekov (Adamko), ZVNS, s. 124, najmä 1. – 2. strofa, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a GS

Vitaj, najvätejšie Božie telo – Baránku (Schneider-Trnavský), JKS, č. 296/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR I

Ach, vitaj, vitaj nám – Pane náš milý (Žaškovský), JKS, č. 262/6, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, prijímanie

Buď vždy pozdravená – Ty si môj Boh (Hollý), JKS, č. 263/(1 a) 5, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, prijímanie

Hostiu vítajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 267/1, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, prijímanie

Ježišu, Kráľu – blažených duší (Schneider-Trnavský), JKS, č. 498/2, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, prijímanie

Na kolená padáme – Tu je všetkých (Hollý), JKS, č. 274/8, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, eucharistia

Ó Bože, Pane náš – Vitaj ó Kriste náš (Schneider-Trnavský), JKS, č. 276/3, pieseň, 1hl., organ, téma Kristus Kráľ, prijímanie

Amen dico vobis – Quod uni (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., v roku A, podľa OCM a GR II

Magnificabitur (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GS

Sedebit Dominus Rex (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR I

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Teba, Bože, chválime (M. Haydn), JKS, č. 525/1, 4-5, hymnus, 1hl., organ

 

 

Obetovanie Pána, 2. februára

 

Hlavná téma omše: Moje oči uvideli spásu (Lk 2, 22-40)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Nunc dimittis (Berthier), SMT, č. 53, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Ó Mária, Prímluvnica naša – Keď si niesla (ann.), JKS, č. 359/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Srdce pravde poddávaj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Adorna thalamum (gregorián), antifóna, 1hl., podľa L

Adorna thalamum tuum (Byrd), att, podľa L

Hodie Beata Virgo Maria (Philips), ssatb, podľa L

Hodie Beata Virgo Maria (Sheppard), satb, podľa L

Obtulerunt (gregorián), responzórium s veršom, 1hl., podľa L

Obtulerunt (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa L

Responsum accepit (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa L

Responsum accepit (Byrd), sattb, podľa L

Nunc dimittis (Byrd, Giorgi, Praetorius, J. des Prez, Tůma, Victoria, ann.), podľa L

 

Pri zažíhaní sviec

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Hľa, náš Pán prichádza s mocou, aby osvietil oči svojich služobníkov, aleluja. (Iz 35, 4-5) Podľa RM: Hľa, prichádza Kristus, náš Pán všemohúci a bude svetlom všetkým, čo budú kráčať za ním. Aleluja.

Hľa, prichádza Kristus (Šurin), ADP, č. 10, antifóna, 1hl., organ, podľa RM

Hľa, prichádza Kristus (ann.), antifóna, 1hl., organ, podľa RM

Nunc dimittis (Berthier), SMT, č. 53, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa GR a GS

Ecce Dominus noster (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM, GR I a GS

Lumen ad revelationem (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GR II a GS

Lumen ad revelationem (Byrd), saatb, podľa GR II a GS

Nunc dimittis (Byrd, J. des Prez, Giorgi, Praetorius, Tůma, Victoria, ann.), podľa GR a GS

 

Procesia so sviecami do kostola alebo k oltáru

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, svojho ľudu. Simeonov chválospev. (Lk 2, 29-31) podľa XXXX: Vyzdob svadobnú sieň, Sion, a privítaj Krista Kráľa. Prijmi Máriu, ktorá je bránou do neba a prináša slávneho Kráľa nového svetla. Ostáva Pannou, hoci nesie na rukách Syna, počatého pred rannou zornicou. Simeon ho berie do náručia a hovorí o ňom ako o Pánovi života a smrti a Spasiteľovi sveta. podľa XXXX: Simeonovi Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji.“ (Lk 2, 26-29) podľa XXXX: Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 2, 22-24) Podľa RM: Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu. Simeonov chválospev. (Lk 2, 29-31) Odporúčané verše: Ž 24.

Nunc dimittis (Berthier), SMT, č. 53, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa RM, OCM I a GR I

Ó Mária, Prímluvnica naša (ann.), JKS, č. 359/4-5, pieseň, 1hl., organ, 4. strofa podľa OCM II-IV a GR II-IV, 5 strofa podľa OCM II, III a GR II, III

Pán je svetlo národov (Šurin), ADP, č. 24, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa RM

Pán je svetlo národov (ann.), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa RM

Srdce pravde poddávaj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378, pieseň, 1hl., organ, 1. strofa podľa OCM II a GR II, 2. strofa podľa OCM IV a GR IV, 3. strofa podľa OCM I, III a GR I, III, 4. a 5. strofa podľa OCM I, II a GR I, II

Adorna thalamum (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM II a GR II

Adorna thalamum tuum (Byrd), att, podľa OCM II a GR II

Hodie Beata Virgo Maria (Sheppard), satb, podľa OCM II-IV a GR II-IV

Lumen ad revelationem (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM I, GR I a GS I

Lumen ad revelationem (Byrd), saatb, podľa OCM I, GR I a GS I

Obtulerunt (gregorián), responzórium s veršom, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Obtulerunt (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS II

Responsum accepit (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM III a GR III

Responsum accepit (Byrd), sattb, podľa OCM III a GR III

Nunc dimittis (Byrd, Giorgi, Praetorius, J. des Prez, Tůma, Victoria, ann.), podľa RM, OCM I a GR I

 

Úvodný spev omše

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pripomíname si, Bože, tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. (Ž 48, 10-11) podľa XXXX: Hľa, príde Panovník; v jeho ruke je sila a moc a v jeho moci je zveľadiť a upevniť všetko. (Mal 3, 1; 1Krn 29, 12) Odporúčané verše: Ž 48 alebo Ž 72.

Bože, aké vzácne (Lukáčová), antifóna, 1hl., organ, téma Božie milosrdenstvo

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM I, GR I a RM

Pánova dobrota (Adamko), antifóna, 1hl., organ, téma Božie milosrdenstvo

Ecce advenit (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM II a GR II

Ecce advenit (Byrd), aatb, podľa OCM II a GR II

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa OCM I, GR I a RM

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa OCM I, GR I a RM

Suscepimus Deus (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM I, GR I, GS a RM

Suscepimus Deus (Byrd), sattb alebo saatb, podľa OCM I, GR I, GS a RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. (Ž 45, 3) Odporúčané verše: Ž 45.

Ježišu, Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS, OCM a GR

Diffusa est gratia (Kelecom), sst, podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (Nanino), satb, podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (Palestrina), sattb, podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (Skraup), satb, orchester alebo organ, podľa OCM, GR a GS

Diffusa est gratia (Valls), ss, 2 huslí, continuo, podľa OCM, GR a GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Simeonovi Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. (Lk 2, 26) Podľa RM: Moje oči uvideli spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov (Lk 2, 30-31) Odporúčané verše: Simeonov chválospev (Lk 2, 29-32) a Ž 48.

Nunc dimittis (Berthier), SMT, č. 53, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Srdce pravde poddávaj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Responsum accepit (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM a GR

Responsum accepit (Byrd), sattb, podľa OCM a GR

Nunc dimittis (Byrd, J. des Prez, Giorgi, Praetorius, Tůma, Victoria, ann.), podľa OCM a GR

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Srdce pravde poddávaj – Bohu Otcu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 378/5, pieseň, 1hl., organ

 

 

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, 19. marca

 

Hlavná téma omše I: Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. (Mt 1, 16. 18-21. 24a) Alebo II: Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. (Lk 2, 41-51a)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Tys’ Matka Božia odveká – Syn v chráme (Pyšný), JKS, č. 409a/6, pieseň, 1hl., organ, podľa L, ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme

Rozliehaj sa tvoja sláva – Syna Pána (Matzeauer – Mathulay), JKS, č. 420/(1 a) 2, pieseň, 1hl., organ, podľa L, ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme

K tebe prichádzame (Schneider-Trnavský), JKS, č. 419, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Jozef

Rozliehaj sa tvoja sláva (Matzeauer – Mathulay), JKS, č. 420, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Jozef

Cum esset desponsata (Isaac), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. (Ž 92, 13) Podľa RM: Hľa, toto je verný a spravodlivý služobník, ktorého Pán ustanovil nad svojou rodinou. (Lk 12, 42) Podľa GS: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1, 20) Odporúčané verše: Ž 92.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať repertoár vhodný na procesiové spevy všeobecne alebo všeobecne na introit.

Ioseph fili David (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Iustus ut palma (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Iustus ut palma (Cima, Palestrina), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. (Ž 89, 25) Podľa GS: Ježiš sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2, 51) Odporúčané verše: Ž 1.

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Tvoja láskavosť (Berthier), SMT, č. 42, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Descendit Iesus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Veritas mea (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Veritas mea (Fux, Palestrina), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR I: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1, 20) Alebo podľa OCM, GR II, ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? (Lk 2, 48-49) Podľa RM: Dobrý a verný služobník, poď na radostnú hostinu svojho Pána. (Mt 25, 21) Podľa GS: Hľa, toto je verný a spravodlivý služobník, ktorého Pán ustanovil nad svojou rodinou. (Lk 12, 42) Odporúčané verše: Ž 112 alebo Ž 21.

Rozliehaj sa tvoja sláva (Matzeauer – Mathulay), JKS, č. 420/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Tys’ Matka Božia odveká – Syn v chráme (Pyšný), JKS, č. 409a/6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR, ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme

Ecce fidelis servus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ecce fidelis servus (Fauré), stb, podľa GS

Fili, quid fecisti (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme, podľa OCM a GR II

Fili, quid fecisti (Susato), sttb, podľa OCM a GR II, ak sa číta evanjelium o nájdení Ježiša v chráme

Ioseph fili David (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR I

 

 

Zvestovanie Pána, 25. marca

 

Hlavná téma omše: Počneš a porodíš syna (Lk 1, 26-38)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Znovu ti dávam svoje áno (Davidov), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, téma zvestovanie Pána

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa L

Ave Maria (gregorián, Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa L

Dixit Maria (Hassler), satb, podľa L

Dixit Maria (Simon), satb, podľa L

Missus est Gabriel (Morales), attb, podľa L

Ne timeas Maria (Victoria), satb, podľa L

Verbum caro factum est (Riccio), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Otvor sa zem a zroď Spasiteľa. (Iz 45, 8) Podľa RM: Keď Kristus Pán prichádzal na tento svet, povedal svojmu Otcovi: Bože, hľa, tu som a chcem plniť tvoju vôľu. (Hebr 10, 5-7) Podľa GS: Anjel Pána zvestoval Márii a ona počala z Ducha Svätého. (Lk 1, 28. 31. 35) Odporúčané verše: Ž 19 alebo Ž 46.

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330/1, 2, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Hľa, anjel Pána (Wick), JKS, č. 11/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Kráľovná nebeská (Matzenauer), JKS, č. 340/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Ó Mária, Prímluvnica naša (ann.), JKS, č. 359/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Roste, nebesá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 21/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Zdravas, Mária, krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1, 3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa GS

Angelus Domini (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ne timeas Maria (Victoria), satb, v roku B, podľa GS

Rorate caeli desuper (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Rorate caeli desuper (Byrd, Gallus/Handl, Guerrero, Palestrina, Reiner, Rheinberger, Rossi, Schütz, Titsek), podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1, 28. 42) Odporúčané verše: Ž 85.

Anjel Gabriel – Zdravas’ (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., or-gan, podľa OCM, GR a GS

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa OCM, GR, GS

Ave Maria (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Ave Maria (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ave Maria (Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa OCM, GR a GS

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa OCM, GR, GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, [čo značí: Boh s nami]. (Iz 7, 14) Podľa GS: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. (Lk 1, 38) Odporúčané verše: Ž 19 alebo Ž 96.

Duša moja, celou silou – Mária sa Pannou stala (Wick), JKS, č. 8/4-5, pieseň, 1hl., organ, 4. strofa podľa GS, 5. strofa téma prijímanie

Hľa, Panna počne (Bokes), AT 4/2000, www.spevnik.sk, antifóna, 1hl., organ, v rokoch A a B, podľa OCM, GR a RM

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM

Pán Boh všemohúci – Vtedy pozdravená (ann.), JKS, č. 18/(6 a) 8, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Veselo spievajme – Mária zvolila (ann.), JKS, č. 24/(3 a) 4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Znovu ti dávam svoje áno (Davidov), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa GS

Dixit Maria (Hassler), satb, podľa GS

Dixit Maria (Simon), satb, podľa GS

Ecce ancilla Domini (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ecce virgo concipiet (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM

Ecce virgo concipiet (Byrd), sattb, podľa OCM, GR a RM

Ecce virgo concipiet (Isaac), satb, podľa OCM, GR a RM

Ecce virgo concipiet (Morales), satb, podľa OCM, GR a RM

Ecce virgo concipiet (ann.), stb, podľa OCM, GR a RM

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, omša vo dne, 24. júna

 

Hlavná téma omše: Ján sa bude volať (Lk 1, 57-66. 80)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Ó svätý a spanilý (Schneider-Trnavský), JKS, č. 428, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Ján Krstiteľ

Elisabeth Zachariae (Guerrero), satb, téma sv. Ján Krstiteľ

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Od života mojej matky volal ma Pán po mene. Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený. (Iz 49, 1-2) Podľa RM: Narodil sa človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok svedčiť o Svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud. (Jn 1, 6-7; Lk 1, 17) Podľa GS: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. (Iz 49, 1) Odporúčané verše: Ž 92.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať aj repertoár vhodný všeobecne na introit.

De ventre matris (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Dominus ab utero (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Elisabeth Zachariae (Guerrero), satb, podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. (Ž 92, 13) Podľa GS: Chlapec, ktorý sa nám narodil je viac ako prorok: on je ten, o ktorom Spasiteľ povedal: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. (Mt 11, 11) Odporúčané verše: Ž 65.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať repertoár vhodný na procesiové spevy všeobecne alebo všeobecne na offertorium.

Elisabeth Zachariae (Guerrero), satb, podľa GS

Inter natos mulierum (Mozart), satb, 2 huslí, violončelo, organ, podľa GS

Iustus ut palma (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Justus ut palma (Palestrina), sattb, podľa OCM a GR

Puer qui natus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Suscipe (G. Gabrieli), ttttbb, téma sv. Ján Krstiteľ a obetovanie

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu. (Lk 1, 76) Podľa RM: Vďaka milosrdnej láske nášho Boha navštívilo nás Slnko z výsosti – Ježiš Kristus, náš Pán. (Lk 1, 78) Odporúčané verše: Zachariášov chválospev (Lk 1, 68-79).

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa RM

Elisabeth Zachariae (Guerrero), satb, podľa OCM a GR

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa RM

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa RM

Tu puer (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM, GR a GS

 

 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, omša vo dne, 29. júna

 

Hlavná téma omše: Pas moje baránky, pas moje ovce (Jn 21, 15-19)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Šimon, syn Jánov (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Svätý Peter, Svätý Pavol (Bajan), JKS, č. 429, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Peter a Pavol

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: [Teraz naozaj viem, že] Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky [a zo všetkého, čo očakával židovský ľud]. (Sk 12, 11) Podľa RM: Oslavujeme apoštolov, ktorí položili základy Cirkvi a zvlažili ich vlastnou krvou; pili z kalicha Pánovho utrpenia a stali sa Božími priateľmi. Odporúčané verše: Ž 139.

Svätý Peter, Svätý Pavol (Bajan), JKS, č. 429/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Misit Dominus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GS

Nunc scio vere (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Nunc scio vere (Byrd), aattbb, podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Urobíš ich kniežatami nad celou zemou. Na tvoje meno budem pamätať [vo všetkých pokoleniach]. (Ž 45, 17-18) Odporúčané verše: Ž 45.

Svätý Peter, Svätý Pavol – Ó kniežatá (Bajan), JKS, č. 429/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Constitues eos principes (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Constitues eos principes (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Constitues eos principes (Byrd, Palestrina), podľa OCM a GR

Decora lux (Perosi), st, organ, podľa OCM, GR, GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. (Mt 16, 18) Podľa RM: Peter povedal Ježišovi: Ty si Kristus, Syn živého Boha. Ježiš mu povedal: Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev. (Mt 16, 16. 18) Odporúčané verše: Ž 80 alebo Ef 1, 3-10.

Ach, vitaj, vitaj nám – Pane náš milý (Žaškovský), JKS, č. 262/6, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Buď vždy pozdravená – Ty si môj Boh (Hollý), JKS, č. 263/(1 a) 5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Základ Cirkvi (Wick), JKS, č. 210/1, podľa OCM, GR, GS a RM

Tu es Petrus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR, GS a RM

Tu es Petrus (Byrd, Clemens non Papa, Fauré, Haller, Hassler, Kilpatrick, Morales, Palestrina, Perosi, Philips, Victoria), podľa OCM, GR, GS a RM

 

 

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, 5. júla

 

Hlavná téma omše: Choďte a učte všetky národy (Mt 28, 16-20)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Choďte do celého sveta (Šurin), ADP, č. 11, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Ajhľa, skvie sa (Křížkovský), JKS, č. 504, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Cyril a Metod, slávenie eucharistie

Buďte zvelebení (Egry), JKS, č. 430, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Cyril a Metod

Duša kresťanská (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 431, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Cyril a Metod

Ó krásne svetlá otčiny (Schneider-Trnavský), JKS, č. 433, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Cyril a Metod

Oslavujme hviezdy jasné (Schneider-Trnavský), JKS, č. 432, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Cyril a Metod

Svätý Cyril, svätý Metod (Riedl), pieseň, téma sv. Cyril a Metod

Tisíc rokov preletelo (Matzenauer), JKS, č. 434, pieseň, 1hl., organ, téma sv. Metod

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného. (Ž 132, 9-10) Podľa RM I: Čujte slovo, slovo Boha; slovo, ktoré sýti ľudské duše; slovo, ktoré posilňuje srdce i rozum; slovo, ktoré učí poznávať Boha. (Proglas, 24-27) Podľa RM II: Radujme sa všetci v Pánovi a slávme sviatok na počesť svätého Cyrila a Metoda. Z ich oslávenia radujú sa anjeli a spolu s nimi velebia Syna Božieho. Odporúčané verše: Ž 132.

Buďte zvelebení (Egry), JKS, č. 430/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM II

Oslavujme hviezdy jasné (Schneider-Trnavský), JKS, č. 432/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM II

Pred oltárom – Blahonosné (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/3, pieseň, 1hl., organ, podľa RM I

Sacerdotes tui (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Sacerdotes tui (Draconio), ttbb, podľa OCM a GR

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Pokorný ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ oči pyšných. Veď kto je Boh okrem teba, Pane? (Ž 18, 28. 32)

Z neba na zem zostupujte – Na nás, Bože (Schneider-Trnavský), JKS, č. 286/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Populum humilem (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Populum humilem (Martini, Palestrina), podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. (Mt 10, 27) Podľa RM: Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. (Sk 13, 49) Odporúčané verše: Ž 126.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať repertoár vhodný na procesiové spevy všeobecne alebo všeobecne na communio.

Quod dico vobis in tenebris (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

 

 

Premenenie Pána, 6. augusta

 

Hlavná téma omše (A): Jeho tvár zažiarila ako slnko (Mt 17, 1-9)

(B) Toto je môj milovaný Syn (Mk 9, 2-10)

(C) Mojžiš a Eliáš hovorili o jeho odchode (Lk 9, 28b-36)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Hľaď na Pána (ann. Taizé), SMT, č. 57, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Ježišu, Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Toto je môj milovaný Syn (ann.), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

In illo tempore (Guerrero, Morales, Soriano), v roku A, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. (Ž 27, 8-9) Podľa RM: V žiarivom oblaku zjavil sa Duch Svätý a bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho! (Mt 17, 5) Podľa GS: Ježiš vzal so sebou učeníkov, vyviedol ich na vysoký vrch a tam sa pred nimi premenil. (Mt 17, 1-2) Odporúčané verše: Ž 84.

Hľaď na Pána (ann. Taizé), SMT, č. 57, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Toto je môj milovaný Syn (ann.), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

V srdci mi znejú (Adamko), antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Assumpsit Iesus (gregorián), GS, s. 288-289, antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

In illo tempore (Guerrero, Morales, Soriano), podľa GS

Tibi dixit (gregorián), GR, s. 88, antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk, Pane. (Ž 8, 6-7) Podľa GS: Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. (Mk 9, 5) Odporúčané verše: Ž 133.

Pred oltárom – K anjelom (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Faciamus hic tria tabernacula (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Gloria et honore (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Gloria et honore (Witt), satb satb, podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. (Mt 17, 9) Podľa RM: Keď sa zjaví Kristus, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (1Jn 3, 2) Odporúčané verše: Ž 45 alebo Ž 97.

Ctím teba pobožne – Po smrti (ann.), JKS, č. 265/4, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Visionem (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a GS

 

 

Nanebovzatie Panny Márie, omša vo dne, 15. augusta

 

Hlavná téma omše: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný; povýšil ponížených (Lk 1, 39-56)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ, podľa L

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ, podľa L

Ave Maria (gregorián, Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa L

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski), podľa L

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa L

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, podľa L

Hodie Maria Virgo (Valls), satb satb, basso continuo, téma nanebovzatie Panny Márie

Vidi speciosam (Cima, Victoria), téma nanebovzatie Panny Márie

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR I, RM I: Veľké znamenie sa ukázalo na nebi: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12, 1) Podľa OCM, GR II, RM II: Radujme sa všetci v Pánovi, lebo dnes je slávnosť Panny Márie. Z jej nanebovzatia sa radujú anjeli a spolu s ňou oslavujú Syna Božieho. Podľa GS: Mária je vzatá do neba, radujú sa anjeli a spolu s ňou oslavujú Pána. Odporúčané verše: Ž 98.

Kvetom si, ó Matka Božia – Hviezdou si (Schneider-Trnavský), JKS, č. 341/2-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM I

Matka Pána Krista – Slnkom ozdobená (Matzenauer), JKS, č. 349/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM I

Ó Mária, Panna krásna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 356/1, 5, 6, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM I

Panna vznešená (Schneider-Trnavský), JKS, č. 364/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM I

Pred vekmi zvolená (Egry), JKS, č. 372/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a RM I

Predivne spanilá – Zástupy anjelské (Egry), JKS, č. 367/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II a GS

Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme – Syn tvoj (ann.), JKS, č. 404/(1 a) 11, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR II, RM II a GS

Tisíc ráz pozdravujeme teba (ann.), JKS, č. 383/1, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I, RM I a GS

Zdravas, ó slávna Panna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 387/1, 2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR I a II, RM I a II a GS

Assumpta est Maria (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GS, GR II a RM II

Assumpta est Maria (Byrd, Cima, Oliveira, Palestrina, Philips, Prenner), podľa OCM, GS, GR II a RM II

Gaudeamus omnes (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR II, GS a RM II

Gaudeamus omnes (Battistini), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR II, GS a RM II

Gaudeamus omnes in Domino (Byrd), sattb, podľa OCM, GR II, GS a RM II

Gaudeamus omnes in Domino (Kempter), ssaattbb, podľa OCM, GR II, GS a RM II

Signum magnum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR I a RM I

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Mária je vzatá do neba, radujú sa anjeli a spolu s ňou oslavujú Pána, aleluja. Podľa GS: Rajské brány sú pre nás otvorené vďaka tebe, ktorá si dnes dosiahla anjelskú slávu. Odporúčané verše: Ž 96.

Ó Mária, Panna krásna – Boha Otca (Schneider-Trnavský), JKS, č. 356/4-5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Predivne spanilá – Zástupy anjelské (Egry), JKS, č. 367/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Raduj sa, Kráľovná nebeská – Bránou si (ann.), JKS, č. 371/2, 4, pieseň, 1hl., organ, 2. strofa podľa GS, 4. strofa podľa OCM a GR

Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme – Syn tvoj (ann.), JKS, č. 404/11, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Tisíc ráz pozdravujeme teba – Na Sione (ann.), JKS, č. 383/(1 a) 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Zdravas’, ó slávna Panna – Máš mesiac (Schneider-Trnavský), JKS, č. 387/(1 a) 2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Assumpta est Maria (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Assumpta est Maria (Byrd, Cima, Oliveira, Palestrina, Philips, Prenner), podľa OCM a GR

Paradisi porta (Escribano), saatbb, podľa GS

Paradisi portae (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM, GS: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, [aleluja]. (Lk 1, 48-49) Odporúčané verše: Magnifikat (Lk 1, 46-47. 50-55).

Blahoslaviť ma budú (ann.), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a GS

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ, podľa OCM, GR, GS

Panna vznešená – Biela ľalia (Schneider-Trnavský), JKS, č. 364/(1 a) 2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a GS

Predivne spanilá – Zástupy anjelské (Egry), JKS, č. 367/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a GS

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ, podľa OCM, GR a GS

Beatam me dicent (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM, GR, RM a GS

Beatam me dicent (Valls), ssat, basso continuo, podľa OCM, GR, RM a GS

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski), podľa OCM, GR a GS

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR a GS

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR a GS

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

Narodenie Panny Márie, 8. septembra

 

Hlavná téma omše: Čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého (Mt 1, 1-16. 18-23)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Tisíc ráz pozdravujeme teba – Stvoriteľ náš (ann.), JKS, č. 383/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Teba, Matka, chválime – Ó šťastlivá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 380/7-8, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Zdravas’, ó slávna Panna – Ó preblažená (Schneider-Trnavský), JKS, č. 387/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Anna si ťa vyprosila (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 329/1 (a 2), pieseň, 1hl., organ, téma narodenie Panny Márie

Ó Mária, prespevuje – Od večnosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 358/(1 a) 2, pieseň, 1hl., organ, téma narodenie Panny Márie

Predivne spanilá – Bola si bez viny (Egry), JKS, č. 367/3, pieseň, 1hl., organ, téma narodenie Panny Márie

Cum esset desponsata (Isaac), satb, podľa L

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Radujme sa všetci v Pánovi, lebo dnes oslavujeme sviatok Panny Márie. Z jej sviatku sa radujú anjeli a spolu s ňou chvália Syna Božieho. Podľa RM: S radosťou slávime narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, lebo z nej vzišlo Slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh. Podľa GS: Panna Mária, zo všetkých žien na svete nie je tebe žiadna podobná. Odporúčané verše: Ž 46.

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330/7, 9, pieseň, 1hl., organ, 7. strofa podľa RM, 9. strofa podľa GS

Anna si ťa vyprosila (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 329/1 (a 2), pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Ó Mária, prespevuje – Od večnosti (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 358/(1 a) 2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Predivne spanilá – Zástupy anjelské (Egry), JKS, č. 367/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Tisíc ráz pozdravujeme teba (ann.), JKS, č. 383/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Zdravas’, ó slávna Panna (Schneider-Trnavský), JKS, č. 387/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Felix es sacra Virgo Maria (Byrd), sattb, podľa RM

Gaudeamus omnes (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

Virgo Maria (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Blahoslavená si, Panna Mária, ktorá si nosila Stvoriteľa sveta: porodila si toho, ktorý ťa stvoril a na veky si zostala Pannou. Podľa GS: Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1, 28. 42) Odporúčané verše: Ž 85.

Anjel Gabriel – Zdravas’ (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Mária, buď pochválená (Matzenauer), JKS, č. 342/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa GS

Tisíc ráz pozdravujeme teba (ann.), JKS, č. 383/(1 a) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária, krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa GS

Ave Maria (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Ave Maria (Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa GS

Beata es (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Beata es (Byrd), sattb, podľa OCM a GR

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa OCM, GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. (Lk 11, 27) Alebo: Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. (Ž 45, 3) Podľa RM: Hľa, Panna porodí Syna; on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Iz 7, 14; Mt 1, 21). Podľa GS: Blahoslavená si, Panna Mária, ktorá si nosila Stvoriteľa sveta: porodila si toho, ktorý ťa stvoril a na veky si zostala Pannou. Odporúčané verše: Magnifikat (Lk 1, 46-55) alebo Ž 45.

Blahoslavená si, Panna Mária (Tomáš op.), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Hľa, Panna porodí Božieho Syna (Vymazal), www.spevnik.sk, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa RM

Hľa, Panna porodí Syna (Holčák), AT 2/2006, www.spevnik.sk, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa RM

Ježišu, Ježišu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 115/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM II

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ, podľa OCM, GR

Mária, buď pochválená (Matzenauer), JKS, č. 342/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ, podľa OCM a GR

Tisíc ráz pozdravujeme teba (ann.), JKS, č. 383/(1 a) 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Beata es (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GS

Beata es (Byrd), sattb, podľa GS

Beata viscera (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM I

Beata viscera (Byrd), sattb alebo attbb, podľa OCM I

Diffusa est gratia (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa OCM II

Diffusa est gratia (Kelecom), sst, podľa OCM II

Diffusa est gratia (Nanino), satb, podľa OCM II

Diffusa est gratia (Palestrina), sattb, podľa OCM II

Diffusa est gratia (Skraup), satb, orchester alebo organ, podľa OCM II

Diffusa est gratia (Valls), ss, 2 huslí, continuo, podľa OCM II

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski), podľa OCM a GR

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl, nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM a GR

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

Povýšenie svätého kríža, 14. septembra

 

Hlavná téma omše: Syn človeka musí byť vyzdvihnutý (Jn 3, 13-17)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Boh vlastného Syna neušetril (Martin ad.), LS III, s. 16, antifóna, 1hl., organ, podľa L

Čo stanica prvá – A potom do výšky (ann.), JKS, č. 178/12, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Kresťania, sem pospiechajte – Ach, už je Pán (Schneider-Trnavský), JKS, č. 179/13, pieseň, 1hl., organ, podľa L

My klaname sa tebe – Veríme (M. Haydn), JKS, č. 245/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ó Ježišu náš najmilší – Tak je (Egry), JKS, č. 247/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Otec nebeský – Všetci plesajme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 17/6, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Veselo spievajme (ann.), JKS, č. 24/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

O crux benedicta (Guerrero, Merulo, Rore), téma sv. kríž

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM, GS: Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. On je naša spása, náš život, naše vzkriesenie; on nás vyslobodil a spasil. (Gal 6, 14) Odporúčané verše: Ž 67.

Hľadajme slávu v kríži (Katarína vl.), LS III, s. 18, antifóna, 1-2hl., organ, podľa OCM, GR, GS a RM

Prápor Kráľa slávne veje – Ó Trojica (Schneider-Trnavský), JKS, č. 186/7, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS a RM

Presväté znamenie (Schneider-Trnavský), JKS, č. 166/1 a 3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS a RM

Vexilla Regis (Šurin), ADP, č. 57/1, 3, 4, 6 a 7, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS a RM

Zástavy Kráľa (Šurin), ADP, č. 46/1, 3, 4, 6 a 7, hymnus, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS a RM

Nos autem gloriari (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR, GS a RM

Nos autem gloriari (Anerio, Palestrina), podľa OCM, GR, GS a RM

O crux ave (Morales, Nystedt, Palestrina), podľa OCM, GR, GS a RM

Vexilla Regis (Bruckner, Iribarren, Liszt, Naujalis, Parker, Victoria, Vierendeels), podľa OCM, GR, GS a RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Ochraňuj, Pane, svoj ľud, skrze znak svätého kríža, od všetkých útokov nepriateľov, aby sme ti mohli hodne slúžiť a naša obeta nech sa ti zapáči. Aleluja. Podľa GS: Sväté meno Pánovo krížom je vyvýšené a jeho veleba prevyšuje nebesia i zem. Odporúčané verše: Ž 1.

Radosťou oplývam – Ježišu, pred tebou (ann.), JKS, č. 283/2 a 4, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Sväté meno Pánovo (la-us), antifóna so žalmom, 1hl., organ, orchester ad lib., podľa GS

Znamením kríža (Adamko), BEN, s. 632, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Christus factus est (gregorián, Anerio, Asola, Bruckner, Cannicciari, Eberlin, Franco, Fresi, Gallus/Handl, Garcia, Lobo, Mesquita, Villanueva), podľa GS

Per crucem – kánon (Berthier), SMT, č. 56, 6 skupín, podľa OCM a GR

Per signum Crucis (Durante, Guerrero, Morales), podľa OCM a GR

Protege Domine (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Sanctum nomen Domini in Cruce (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, GS: Skrze znak kríža vysloboď nás, Bože, od našich nepriateľov. Podľa RM: Keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. (Jn 12, 32) Odporúčané verše: Ž 18 alebo Ž 2.

Čo stanica prvá – A potom do výšky (ann.), JKS, č. 178/12, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Kresťania, sem pospiechajte – Ach, už je Pán (Schneider-Trnavský), JKS, č. 179/13, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Pred trón tvoj (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 167/6-7, pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Ach, vitaj, vitaj nám – presväté Telo (Žaškovský), JKS, č. 262/2-3, pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Buď vždy pozdravené (Žaškovský), JKS, č. 264, pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Klaniam sa ti vrúcne – Na kríži (Schneider-Trnavský), JKS, č. 270/3 (a 4), hymnus, 1hl., organ, téma kríž a communio

Na kolená padáme – Tu je živé (Hollý), JKS, č. 274/6 (a 5), pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Veľkú milosť udeľuješ – Pod spôsobom (Wick), JKS, č. 293/2, pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Vitaj, milý Jezu Kriste (Hollý), JKS, č. 295, pieseň, 1hl., organ, téma kríž a communio

Per crucem – kánon (Berthier), SMT, č. 56, 6 skupín, podľa OCM, GR a GS

Per signum Crucis (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a GS

Per signum Crucis (Durante, Guerrero, Morales), podľa OCM a GR

Ave verum corpus (gregorián), 1hl., téma kríž a communio

Ave verum corpus (Bordèse), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Byrd), satb alebo attb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Castro), st, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Elgar), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Fauré), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Gontijo), ???? , téma kríž a communio

Ave verum corpus (Gounod), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Hiestand), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Klaes), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Kopec), ssatb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Kopec), iné zhudobnenie, 1hl., organ, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Lasso), ssattb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Liszt), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Lourenço), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Maia), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Mozart), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Oczko), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Peeters), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Perosi), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Philips), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Poulenc), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (J. des Prez), sat, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Rheinberger), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Robison), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Saint-Saëns), satb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Soldá), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Vercesi), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Viadana), ttbb, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Wael), ????, téma kríž a communio

Ave verum corpus (Webbe), ????, téma kríž a communio

Zdrav buď, pravé telo (Adamko), BEN, s. 626, 1hl., organ, téma kríž a communio

Zdrav‘ buď, pravé telo (Kopec), 1hl., organ, téma kríž a communio

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tento:

Pred trón lásky – Sláva večná (Schneider-Trnavský), č. 252/2 (a 6), pieseň, 1hl., organ

 

 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 15. septembra

 

Hlavná téma omše I: Ježiš povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka!“ (Jn 19, 25-27) Alebo II: Tvoju vlastnú dušu prenikne meč (Lk 2, 33-35)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Iní Krista opustili (Schneider-Trnavský), JKS, č. 139/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L, ak sa číta evanjelium o ukrižovaní Krista

Mária, Matka – v tebe sa láska s bolesťou stretla (Tomáš op.), pieseň, 1hl., organ, podľa L, ak sa číta evanjelium o ukrižovaní Krista

Mária, Matka bolestná (Schneider-Trnavský), JKS, č. 145/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L, ak sa číta evanjelium o Simeonovi

Matka plače, ruky spína (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 150a/1 a 6, pieseň, 1hl., organ, podľa L, bez 6. strofy, ak sa číta evanjelium o Simeonovi

Matka plače, ruky spína (Schneider-Trnavský), JKS, č. 150b/1 a 6, pieseň, 1hl., organ, podľa L, bez 6. strofy, ak sa číta evanjelium o Simeonovi

Ó Mária bolestivá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 394, pieseň, 1hl., organ, téma Sedembolestná

In illo tempore stabant autem (Morales), satb, podľa L, ak sa číta evanjelium o ukrižovaní Krista

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. (Jn 19, 25) Podľa RM I: Pri kríži stála Ježišova Matka. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej milovaného učeníka, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja Matka. (Jn 19, 25-27) Podľa RM II: Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha! Ty si Mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna. (JKS 394, 1) Odporúčané verše: Ž 56.

Jezu Kriste, Pane milý – Jak po slovách (Hollý), JKS, č. 133/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM I

Mária, Matka – v tebe sa láska s bolesťou stretla (Tomáš op.), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM I

Mária, Matka bolestná (Schneider-Trnavský), JKS, č. 145/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM I

Mária pod krížom stála (ann.), JKS, č. 147, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM I

Ó Mária bolestivá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 394/1, pieseň, 1hl., organ, podľa RM II

In illo tempore stabant autem (Morales), satb, podľa OCM a GR

Stabant iuxta crucem (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

 

Sekvencia (môže sa spievať sa celá, alebo od slov Svätá Matka / Sancta Mater)

Stabat Mater (Šurin), ADP, č. 54, 1hl., organ

Stála Matka bolestivá (gregorián), LS II, s. 220, nápev B, 1hl., organ

Stála Matka bolestivá (Šurin), ADP, č. 38, 1hl., organ

Stála Matka bolestivá (ann.), JKS, č. 172, 1hl., organ

Stabat Mater (gregorián), 1hl., podľa OCM, GR a GS

Stabat Mater (d’Astorga), satb, SATB sólisti, sláčiky, basso continuo

Stabat Mater (Brito), satb

Stabat Mater (Browne), sattbb

Stabat Mater (Fresi), ssatb

Stabat Mater (Garau), satb

Stabat Mater (Gorczycki), satb

Stabat Mater (Iribarren), satb

Stabat Mater (Kodály), satb

Stabat Mater (Lange), satb

Stabat Mater (Lasso), satb satb alebo satb

Stabat Mater (Lasso), satb satb alebo satb

Stabat Mater (Moreira), satb

Stabat Mater (Nanino), satb

Stabat Mater (Padilla), satb

Stabat Mater (Palestrina), satb satb

Stabat Mater (Sances), vysoký hlas sólo, basso continuo

Stabat Mater (Tartini/gregorián), ssa

Stabat Mater (Viro), satb, orchester

Stála Matka bolestivá (gregorián), LS II, s. 218-219, nápev A, 1hl., organ

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Spomeň si, Panna a Matka, pred Božou tvárou a hovor k nášmu dobru, aby odvrátil od nás svoj hnev. (Jer 18, 20)

K Márii voláme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 337, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Ó Mária bolestivá (Schneider-Trnavský), JKS, č. 394/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Recordare Virgo Mater (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Vysloboď ma, Bože Izraela, zo všetkých mojich súžení. (Ž 25, 22) Podľa RM: Radujte sa, že máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa mohli radovať a jasať, keď sa zjaví jeho sláva. (1Pt 4, 13) Odporúčané verše: Ž 25.

Iní Krista opustili – Vypros nám (Schneider-Trnavský), JKS, č. 139/5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Ó láska, nádej, spása – Tys’ všemohúci (Schneider-Trnavský), JKS, č. 278/2-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Redime me Deus (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

Všetkých svätých, 1. novembra

 

Hlavná téma omše: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5, 1-12a)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Hľa, otvára sa brána nebies (Schneider-Trnavský), JKS, č. 417, pieseň, 1hl., organ, téma všetci svätí

O quam gloriosum est regnum (Byrd, Marenzio, Victoria), téma všetci svätí

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Radujme sa všetci v Pánovi, lebo dnes je slávnosť Všetkých svätých. Z ich oslávenia radujú sa anjeli a spolu s nimi velebia Syna Božieho. Podľa GS: Milujte Pána, všetci jeho svätí, lebo Pán hľadá pravdu. (Ž 31, 24) Odporúčané verše: Ž 33 alebo Ž 31.

Hľa, otvára sa brána nebies (Schneider-Trnavský), JKS, č. 417/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM

Diligite Dominum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

Diligite Dominum (Byrd), satb satb, podľa GS

Gaudeamus omnes (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM

Gaudeamus omnes (Byrd), ssatb, podľa OCM, GR a RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás. Oni sú však na pokoji. (Múd 3, 1-3) Podľa GS: Večné meno dám svojim svätým, hovorí Pán; radosť a plesanie potrvajú naveky. Odporúčané verše: Ž 5.

Duše spravodlivých (Šurin), ADP, č. 9, antifóna, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Iustorum animae (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Justorum animae (Byrd, Lasso, Palestrina, Perosi, Stanford), podľa OCM a GR

Nomen sempiternum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 8-10) Podľa GS: Blahoslavení tichí, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mt 5, 5. 8) Odporúčané verše: Ž 126.

Blahoslavení sú chudobní (ann. Taizé), SMT, č. 3, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR a RM

Oslavujme najsvätejšie – Srdce tiché (Egry), JKS, č. 229/5-7, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, RM a GS

Beati mundo corde (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM

Beati mundo corde (Byrd), ssatb, podľa OCM, GR a RM

Beati pacifici (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS, OCM, GR a RM

Blahoslavenstvá (Dufka), sat, podľa OCM, GR, RM a GS

 

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých, 2. novembra

 

Hlavná téma omše (1. omša): V dome môjho Otca je mnoho príbytkov (Jn 14, 1-6)

(2. omša): Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky a ja ho vzkriesim v posledný deň (Jn 6, 51-58)

(3. omša): Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety (Mt 25, 1-13)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Duše spravodlivých (Šurin), ADP, č. 9, antifóna, 1hl., organ ad lib., téma zosnulí veriaci

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Odpočinutie večné daj zosnulým, Pane, a svetlo večné nech im svieti. (4Ezd 2, 34-35) podľa XXXX II: Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. (Ž 25, 17-18) podľa XXXX III: Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. (Ž 17, 15) podľa XXXX IV: Kiež prenikne k tebe moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe. (Ž 88, 3) podľa XXXX V: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý. (Ž 130, 3-4) podľa XXXX VI: Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. (Ž 123, 2-3) podľa XXXX VII: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie, pozoruj moju hlasitú prosbu. (Ž 5, 2-3) Podľa RM I: Ako Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh tých, čo zomreli v spojení s Ježišom, zjednotí s ním. Ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. (1Sol 4, 14; 1Kor 15, 22) Podľa RM III: Boh, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, oživí aj naše smrteľné telo svojím Duchom, ktorý prebýva v nás. (Rim 8, 11) Odporúčané verše: Te decet hymnus (Ž 65), Ž 25, Ž 17, Ž 88, Ž 130 alebo Ž 123.

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa V

Ad te levavi (Quick), satb, podľa VI XXXX

Requiem aeternam (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I, GR I a RM II

De necessitatibus meis (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II a GR II

Ego autem cum iustitia (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM III a GR III

Intret oratio mea (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Si iniquitates observaveris (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM V a GR V

Sicut oculi servorum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VI a GR VI

Verba mea (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VII a GR VII

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Pane Ježišu Kriste, Kráľ slávy, vysloboď doše všetkých veriacich zomrelých od útrap pekla a od hlbokej priepasti. Vysloboď ich z tlamy leva, aby ich nepohltila pekelná hlbina, aby neupadli do temnosti, ale nch ich svätý Michal uvedie do svätého svetla, ktoré si kedysi prisľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu. podľa XXXX II: Z hlbín volám k tebe, Pane, vypočuj moju prosbu. (Ž 130, 1-2) podľa XXXX III: Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. (Ž 6, 5) podľa XXXX IV: Pane, ty Boh mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe. Kiež prenikne k tebe moja modlitba. (Ž 88, 2-3) podľa XXXX V: Daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: Premohol som ho. (Ž 13, 5) podľa XXXX VI: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. (Ž 51, 3) podľa XXXX VII: Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica. (Ž 138, 7) Odporúčané verše: Hostias et preces.

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM III a GR III

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa III, VI

Domine Iesu Christe (gregorián), antifóna s veršom, 1hl., podľa OCM I a GR I

De profundis (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM II a GR II

Domine convertere (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM III a GR III

Domine, Deus salutis meae (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Illumina oculos meos (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM V a GR V

Miserere mihi Domine (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM VI a GR VI

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa OCM III a GR III

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa OCM III a GR III

Si ambulavero (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM VII a GR VII

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Svetlo večné nech svieti zosnulým, Pane, v spoločenstve svätých, veď si dobrotivý. (4 Ezdr 2, 35) podľa XXXX II: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. (Mt 25, 40. 34) podľa XXXX III: Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána. (Mt 25, 20-21) podľa XXXX IV: Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo. (Ž 15, 1-2a) podľa XXXX V: Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. (Ž 23, 1-2) podľa XXXX VI: Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Pane, nech nie som zahanbený, veď teba vzývam. (Ž 31, 17-18) podľa XXXX VII: Ukážeš mi cestu života; u teba je plnosť radosti. (Ž 16, 11) podľa XXXX VIII: Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. (Jn 6, 51) podľa XXXX IX: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. (Jn 6, 56) podľa XXXX X: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. (Jn 12, 26) Podľa RM I: Ja som vzkriesenie a život. Nik, kto žije a verí vo mňa, nezomrie naveky. (Jn 11, 25-26) Podľa RM III: Očakávame Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista; on pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Flp 3, 20-21) Odporúčané verše: Ž 130, Ž 121, Ž 23, Ž 6, Ž 16, Ž 15, Ž 23, Ž 31, Ž 27 alebo Ž 17.

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM VI a GR VI

Príď so svojou milosťou (Berthier), SMT, č. 7, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa VI

Ó vitaj, Ježišu – Dušiam buď umrelých (Janovcsik – Horváth), JKS, č. 280/2, pieseň, 1hl., organ ad lib., téma zosnulí veriaci a communio

Amen dico vobis – Quod uni (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II a GR II

Domine quinque talenta (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM III a GR III

Domine quis habitabit (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Dominus regit me (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM V a GR V

Illumina faciem (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VI a GR VI

Lux aeterna (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I, GR I a RM II

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, podľa OCM VI a GR VI

Misericordias tuas (Cima), ssatb, podľa OCM VI a GR VI

Notas mihi fecisti (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VII a GR VII

Pán je môj Pastier (Kopec), T sólo, organ, podľa OCM V a GR V

Panis quem ego derero (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VIII a GR VIII

Qui manducat carnem meam (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM IX a GR IX

Qui mihi ministrat (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM X a GR X

O quam amabilis (Celminskis), satb, téma Kristus, večný život

 

 

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky, 9. novembra

 

Hlavná téma omše: Hovoril o chráme svojho tela (Jn 2, 13-22)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Jeruzalem, kraj nebeský (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506/1, 2 a 4, pieseň, 1hl., organ, téma posvätenie chrámu

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Boh vo svojom svätom príbytku, on je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. (Ž 68, 6-7. 36) Odporúčané verše: Ž 68.

Boh býva (la-us), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM, GR a RM

Ty si, Pane, v každom chráme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 257/1, pieseň, 1hl., organ, téma chrám a introit

Deus in loco (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Bože, ty skúmaš srdce a páči sa ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj tvoj ľud, ktorý je tu, daruje ti s ochotou. (1Krn 29, 17-18)

Ty si, Pane, v každom chráme – Spásnu obeť (Schneider-Trnavský), JKS, č. 257/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Domine Deus (Palestrina), sattb, podľa OCM a GR

Domine Deus, in simplicitate (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. (Ž 122, 3-4) Odporúčané verše: Ž 122.

Spevy pre ľud na požadované témy chýbajú. Možno spievať aj repertoár vhodný všeobecne na communio.

Ierusalem quae aedificatur (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM a GR

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Bože, svetov mocný Pane – Z prachu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 238/2, pieseň, 1hl., organ, téma chrám

Jeruzalem, kraj nebeský – Zazni Bohu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506/4, pieseň, 1hl., organ, téma chrám

 

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 8. decembra

 

Hlavná téma omše: Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou (Lk 1, 26-38)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Anjel Gabriel – Zdravas, Mária (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Buď, Mária, pozdravená (Bajan), JKS, č. 5/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Duša moja, celou silou – Ajhľa, z neba (Wick), JKS, č. 8/2, 4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Zdravas, Mária (Ozym), JKS, č. 15/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Pán Boh všemohúci – Zdravas‘ buď (CC), JKS, č. 18/4, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Poslaný je anjel – Zdravas‘ buď (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 9/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa L

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa L

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Tys, Panna, plná milosti (Radlinský), JKS, č. 23/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Už z neba posol schádza – Tys Mária (Bajan), JKS, č. 22/3, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, krásna Pani anjelská (Bajan), JKS, č. 30/1, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, Mária (la-us), AT 3/1996, antifóna, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, Mária (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 31/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, Mária krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Zdravas, zdravas, ó Mária (CC), JKS, č. 32/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Znovu ti dávam svoje áno (Davidov), AT 3/2002, www.spevnik.sk, pieseň, 1hl., organ, podľa L

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa L

Ave Maria (gregorián, Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa L

Dixit Maria (Hassler), satb, podľa L

Dixit Maria (Simon), satb, podľa L

Missus est Gabriel (Morales), attb, podľa L

Ne timeas Maria (Victoria), satb, podľa L

Zdravas, Mária (Krška), AT 2/1999, satb, podľa L

Conceptio est hodie (Prenner), satb, téma nepoškvrnené počatie P. Márie

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR, RM: Radosťou oplývam v Pánovi a duša mi plesá v Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy a priodial ma plášťom svätosti ako nevestu ozdobenú šperkami. (Iz 61, 10) Podľa GS: Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet. Odporúčané verše: Ž 30 alebo Izaiášov chválospev (Iz 61, 10 – 62, 3).

Celá krásna (Wick), JKS, č. 332/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GS

Gaudens gaudebo (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM, GR a RM

Tota pulchra (gregorián), antifóna s veršami, 1hl., podľa GS

Tota pulchra (Belli, Bruckner, Figus, Isaac, Kempter, Lobo, Palestrina, Perosi, Plummer, Real, Sances, Senfl, Valls), podľa GS

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Aleluja. (Lk 1, 28) Podľa GS: Posvätil svoj stánok Najvyšší. Odporúčané verše: Žalm 46.

Anjel Gabriel – Zdravas‘, Mária (Egry), JKS, č. 10/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Anjel z neba (Furdanič), JKS, č. 3/1-5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Anjelským pozdravením zvon sa ozýva (ann.), JKS, č. 330/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, GS

Buď, Mária, pozdravená (Bajan), JKS, č. 5/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Duša moja, celou silou – Ajhľa, z neba (Wick), JKS, č. 8/2, 4(-5), pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR, 5. strofa téma obetovanie

Hľa, anjel Pána vznešený – Buď zdravá (Wick), JKS, č. 11/(1-)2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Nes, Gabrielu, pozdravenie – Zdravas, Mária (Ozym), JKS, č. 15/3-4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Ó prekrásna Hviezda ranná (Egry), JKS, č. 1/1-3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Pán Boh všemohúci – Zdravas‘ buď (CC), JKS, č. 18/4, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Poslaný je anjel – Zdravas buď (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 9/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Požehnaná si, Panna Mária (Šurin), ADP, č. 28, antifóna so žalmom, 1hl., organ, podľa OCM a GR

Radujže sa, Panna čistá (Liberto), antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Radujže sa, Panna slávna – Zdravas (ann.), JKS, č. 29/2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Tys, Panna, plná milosti (Radlinský), JKS, č. 23/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Už z neba posol schádza – Tys Mária (Bajan), JKS, č. 22/3, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, krásna Pani anjelská (Bajan), JKS, č. 30/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 31/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, Mária krásna (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 33/1, 5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Zdravas, zdravas, ó Mária (CC), JKS, č. 32/1-2, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM, GR

Angelus ad virginem (ann.), sab alebo stb, podľa OCM, GR

Ave Maria (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM a GR

Ave Maria (Alcantar, Aliseda, Arcadelt, Azemoon, Barrows, Bonnett, Brahms, Brodersen, Brosig, Bruck, Bruckner, Byrd, Calleja, Campos, Clemens non Papa, Cossetti, Colleoni, Cserny, Cuello, Cuypers, Dalitz, Dietsch, Fogliano, Marco, Dvořák, Elgar, Embil, Fokkens, Fresi, Gallus/Handl, Geringer, Gombert, Gounod, Grabowski, Guerrero, Hayes, Chapman, Cherubini, J. des Prez, Kopec, Kühnel, Liszt, Lobo, Lourenço, Luciani, Macchi, Mendelssohn, Merulo, Mirabile, Monteverdi, Moreira, Mozart, Oczko, Ottavini, Palestrina, Parsons, Perosi, Philips, Phinot, Quick, Real, Refice, Reimann, Rossini, Saint-Saëns, Schneider-Trnavský, Schubert, Secco, Senfl, Sisk, Skraup, Snowdon, Šurin, Toller, Tresch, Verdi, Verdonck, Victoria, Vierne, Vilarroig, Viro, Zangl, Zwyssig a i.), podľa OCM a GR

Sanctificavit tabernaculum (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa GS

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma spevu podľa OCM, GR: Preslávne veci hovoria sa o tebe, Mária, lebo veľké veci ti urobil ten, ktorý je mocný. (Ž 87, 3; Lk 1, 49) Podľa RM: Preslávne veci hovoria sa o tebe, Mária, lebo z teba vyšlo Slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh. (Ž 87, 3) Podľa GS: Preslávne veci hovoria sa o tebe, Mária. (Ž 87, 3) Odporúčané verše: Magnifikat (Lk 1, 46-55).

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ, podľa OCM, GR, GS

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ, podľa OCM, GR a GS

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ, podľa OCM, GR a GS

Gloriosa dicta sunt (gregorián), antifóna s vešami, 1hl., podľa OCM a GR

Gloriosa praedicentur (gregorián), antifóna s vešami, 1hl., podľa GS

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR a GS

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM, GR a GS

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Magnificat (Šurin), ADP, č. 53, antifóna s veršami, 1hl., organ

Magnificat – Velebí moja duša Pána (Kopec), striedavo satb a 1hl. ľud, organ

Velebí moja duša Hospodina (Šurin), ADP, č. 43, antifóna s veršami, 1hl., organ

Velebí moja duša Pána (gregorián/falso bordoni), ZVNS, s. 17, chválospev, 1hl., satb ad lib., organ

Magnificat (Brosig, Buxtehude, Cima, Durante, Fayrfax, Grandi, Hidalgo, Kelecom, Kilpatrick, Lange, Lasso, Leonarda, Marenzio, Monteverdi, Mozart, Pachelbel, Palestrina, Parsons, Perlatio, Perosi, Praetorius, Röder, Sailly, Schiedermayr, Soldá, Stuligrosz, Valls, Victoria, Victorinus, Zielenski)

Magnificat – chorál (Berthier), SMT, č. 46, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib.

Magnificat – kánon (Berthier), SMT, č. 44, 4 skupiny, nástrojové sprievody ad lib.

 

 

Výročie posvätenia chrámu

 

Hlavná téma omše: Hovoril o chráme svojho tela (Jn 2, 13-22)

 

Procesiové spevy všeobecne (IN, OF alebo CO)

Jeruzalem, kraj nebeský (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506, pieseň, 1hl., organ, téma posvätenie chrámu

 

Úvodný spev

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba! (Gn 28, 17. 22) podľa XXXX II: Boh vo svojom svätom príbytku, on je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. (Ž 68, 6-7. 36) podľa XXXX III: Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho Pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. (Ž 84, 10-11) podľa XXXX IV: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. (Ž 48, 10-11. 2) Podľa RM: Vznešený je Boh vo svojej svätyni, Boh Izraela, on sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Nech je zvelebený Boh. (Ž 68, 36) Odporúčané verše: Ž 84, Ž 68.

Boh býva (la-us), antifóna, 1hl., organ, podľa OCM II a GR II

Misericordias Domini (Berthier), SMT, č. 45, 1-4hl., nástrojové sprievody ad lib., podľa OCM IV a GR IV

Ráč nás, Pane, zbaviť (Eliáš), JKS, č. 253/1, pieseň, 1hl., organ, v Pôstnom období, téma chrám, introit a prosba o odpustenie

Ty si, Pane, v každom chráme (Schneider-Trnavský), JKS, č. 257/1, pieseň, 1hl., organ, téma chrám a introit

Deus in loco (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II a GR II

Locus iste (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I a GR I

Locus iste (Baeta), satb, podľa OCM I a GR I

Locus iste (Blasius), sattb, podľa OCM I a GR I

Locus iste (Bruckner), satb, podľa OCM I a GR I

Locus iste (Moreira), satb, podľa OCM I a GR I

Misericordias Domini (Cima), ssatb, podľa OCM IV a GR IV

Misericordias Domini (Mozart), satb, sláčiky, organ, OCM IV a GR IV

O quam metuendus est (Victoria), satb, podľa OCM I a GR I

Protector noster (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM III a GR III

Protector noster (Drobisch), satb, organ, dychy, sláčiky, podľa OCM III a GR III

Suscepimus Deus (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Suscepimus Deus (Byrd), sattb, podľa OCM IV a GR IV

 

Spev na prinášanie obetných darov

— Predpísaná téma spevu podľa XXXX: Bože, ty skúmaš srdce a páči sa ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj tvoj ľud, ktorý je tu, daruje ti s ochotou. (1Krn 29, 17-18) podľa XXXX II: Ja, Daniel, modlil som sa k Bohu a hovoril som: Vyslyš, Pane, prosby svojho sluhu a rozjasni svoju tvár nad svojou svätyňou, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojím ľudom. (Dan 9, 4. 17. 19) podľa XXXX III: Mojžiš zasvätil Pánovi oltár, prinášajúc na ňom žertvy a príjemné obety: uskutočnil večernú obetu príjemnej vône Pánovi, svojmu Bohu, pred očami synov Izraela. (Ex 24, 4-5) podľa XXXX IV, mimo Veľkonočného obdobia: Anjel zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla voňavý dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. (Zjv 8, 3-4).

Pred oltárom – Zhliadni na nás (Schneider-Trnavský), JKS, č. 251/5, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR II

Prosíme ťa, Bože (la-us), 1hl., organ, podľa OCM a GR IV

Ty si, Pane, v každom chráme – Spásnu obeť (Schneider-Trnavský), JKS, č. 257/1, pieseň, 1hl., organ, podľa OCM a GR I

Domine Deus (Palestrina), sattb, podľa OCM I a GR I

Domine Deus, in simplicitate (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM I a GR I

Oravi Deum meum (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM II a GR II

Sanctificavit Moyses (gregorián), antifóna, 1hl., podľa OCM III a GR III

Sanctificavit Moyses (Palestrina), sattb, podľa OCM III a GR III

Stetit angelus (gregorián), antifóna, 1hl., mimo Veľkonočného obdobia, podľa OCM IV a GR IV

 

Spev na prijímanie

— Predpísaná téma podľa XXXX: Môj dom sa bude volať domom modlitby. A vy z neho robíte lotrovský pelech. (Mt 21, 13) podľa XXXX II: Prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. (Ž 51, 21) podľa XXXX III: Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. (Ž 122, 3-4) podľa XXXX IV: Pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním. (Ž 43, 4) podľa XXXX V: Vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. (Ž 84, 4-5) podľa XXXX VI: Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. (Ž 96, 8-9) podľa XXXX VII: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. (Ž 27, 4) Podľa RM: Vy ste chrámom Božím a Duch Svätý prebýva vo vás. Boží chrám je svätý a tým chrámom ste vy. (1Kor 3, 16-17) Odporúčané verše: Ž 84, Ž 51, Ž 122, Ž 43, Ž 96 alebo Ž 27.

Ach, vitaj, vitaj nám (Žaškovský), JKS, č. 262, pieseň, 1hl., organ, podľa GR IV

Bože, svetov mocný Pane – Z prachu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 238/2, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Bože, tvojej velebnosti (Knapp), JKS, č. 239/1, pieseň, 1hl., organ, podľa GR IV

Tu skrúšení v prach padáme – Jak smiem ísť (M. Haydn), JKS, č. 256/7, pieseň, 1hl., organ, podľa GR IV

Veľkú milosť udeľuješ – Zanechávam (Wick), JKS, č. 293/3, pieseň, 1hl., organ, podľa GR IV

Znej, pieseň, srdcom lásky – Ó srdce lásky plné (ann.), JKS, rč. 235/5, pieseň, 1hl., organ, podľa RM

Domus mea (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM I a GR I

Acceptabilis sacrificium (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM II a GR II

Beati qui habitant (Cima, Führer), podľa OCM V a GR V

Ierusalem quae aedificatur (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM III a GR III

Introibo ad altare Dei (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM IV a GR IV

Passer invenit (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM V a GR V

Quam dilecta (Röder, Saint-Saëns), podľa OCM V a GR V

Tollite hostias (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VI a GR VI

Tollite hostias (Saint-Saëns), satb, sláčiky, organ, harfa, podľa OCM VI a GR VI

Unam petii (gregorián), antifóna so žalmom, 1hl., podľa OCM VII a GR VII

Unam petii (Anerio, Byrd), podľa OCM VII a GR VII

 

Ďakovný chválospev po prijímaní

— Okrem spevov všeobecne vhodných na poďakovanie možno použiť tieto:

Bože, svetov mocný Pane – Z prachu (Matzenauer – Mathulay), JKS, č. 238/2, pieseň, 1hl., organ, téma chrám

Jeruzalem, kraj nebeský – Zazni Bohu (Schneider-Trnavský), JKS, č. 506/4, pieseň, 1hl., organ, téma chrám

Teba, Bože, chválime (gregorián), JKS, č. 526, chválospev, 1hl., organ

Teba, Bože, chválime (M. Haydn), JKS, č. 525, hymnus, 1hl., organ

Te Deum laudamus (gregorián, Berlioz, Braunfels, Bruckner, Caldara, Diabelli, Führer, Garcia, Händel, Haydn, Horak, Charpentier, Ireland, Langlais, Lasso, Mozart, Parker, Pinto, Sacchini, Scarlatti, Shenk, Soldá, Stanford, Sullivan, Victoria a i.)

 

 

 

 

 

 

 

SEO