Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Úvodné poznámky

Direktórium pre kantorov (DPK) je pomôckou pre výber spevov do omšovej liturgie. Obsahuje odporúčania spevov v latinskom a slovenskom jazyku pre jej procesiové časti, t. j. úvodný spev, spev na prinášanie obetných darov a spev na prijímanie. Výnimočne tiež odporúčania pre iné časti liturgie.

DPK zostavené na základe analýzy liturgických textov nahrádza doterajšiu tabuľku na konci direktória, ktoré každoročne vydáva Spolok sv. Vojtecha.

DPK je usporiadané chronologicky podľa liturgických slávení cirkevného roka (ako sú v Rímsko misáli) a v rámci nich podľa liturgických úkonov.

Názvy spevov sú zoradené abecedne a zároveň podľa spôsobu predvedenia: najprv spevy s možnou účasťou ľudu, za nimi zborový repertoár (vrátane gregoriánskeho chorálu). Aj keď je často rovnaký spev odporúčaný pre viaceré časti jedného slávenia, použije sa len raz.

Text kurzívou = skladba je vybraná iba na základe tzv. všeobecnej adaptácie, nekorešponduje s predpísaným textom

Z hľadiska textov sa DPK sústredí na:
1) hlavnú tému konkrétneho slávenia, ktorá sa nachádza v evanjeliu a je vhodná spravidla pre všetky tri procesiové spevy, teda na úvod, obetovanie i prijímanie,
2) antifóny predpísané v liturgických príručkách na jednotlivé procesiové spevy.

Pri každom slávení uvádzame tému evanjelia ako „hlavnú tému omše“ a preklad antifón ako „predpísanú tému spevu“. V poznámke k jednotlivým spevom môže byť uvedený zdroj textu daného spevu, obvykle evanjelium (L, Ev), príručka Ordo cantus missae (OCM), graduály (GR, GS), misál (RM).

Z hľadiska hudobných druhov obsah DPK tvoria najmä:
1) klasické antifóny zo spevníkov gregoriánskeho chorálu,
2) antifóny a kvázi-antifóny v slovenčine z existujúcich spevníkov i doposiaľ nepublikované,
3) strofické piesne a hymny – takisto staré i nové,
4) zborové spevy, aby sa využilo čo najviac z bohatstva posvätnej hudby v úzkom súvise s liturgickým dianím. 

Antifóny možno použiť aj samostatne, t. j. bez žalmových veršov, ako to umožňujú VSRM. Ak sa použijú aj verše, mali by byť zo zdroja, ktorý uvádzame pri každom procesiovom speve ako odporúčaný (pochádzajú z GR a GS).

DPK je otvorený systém. Vo svojej prvej verzii bolo publikované v časopise Adoramus Te (č. 1-4/2011), avšak optimálnejšia je elektronická forma, nakoľko sa počíta s jeho úpravami, dopĺňaním a postupným rozširovaním. Prípadné návrhy ďalšieho repertoára môžete posielať e-mailom na spevnik(at)spevnik.sk. Budú prekonzultované a publikované pri priebežnej aktualizácii.

 

Direktórium pre kantorov

PDF, HTML

Poznámka: DPK ešte obsahuje miesta označené ???? a XXXX, ktoré budú neskôr doplnené.

 

Vysvetlivky

ad lib. = ad libitum (ľubovoľne);
ADP = Antifóny a duchovné piesne (SSV, 2011);
ann. = anonym;
ASVNIS = A svetlo večné nech im svieti (Spišská Kapitula, 1996);
AT = časopis Adoramus Te;
BEN = Benedikcionál (SSV, 2007);
CC = Cantus Catholici (1655, 1700);
CO = communio, spev na prijímanie;
GR = Graduale Romanum (Solesmis, 1979);
GS = Graduale simplex (Lib. Editrice Vaticana, 1975);
IN = introit, úvodný spev;
JKS = Jednotný katolícky spevník (SSV, 2006);
L = lekcionár;
LC = Liber cantualis (Solesmis, 1983);
LS = Liturgický spevník;
MR = Missale Romanum (2002);
OCM = Ordo cantus missae;
OF = offertorium, spev na prinášanie obetných darov;
OO = Osobitné obrady na Veľký piatok, Bielu sobotu a na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania (Osveta, 1991);
RM = Rímsky misál (2001);
SMT = Spevy a modlitby z Taizé (Lux, 2001);
VSRM = Všeobecné smernice Rímskho misála;
ZVNS = Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky (Spišská Kapitula, 1997);
Ž = žalm

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2018

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com