Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)
Liturgický spevník II: medzispevy na nedele a sviatky. Ed. Juraj Lexmann. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1999. ISBN 80-968279-0-1. 264 s.

Čísla strán uvádzame podľa tohto zatiaľ jediného oficiálneho vydania spevníka. Vzorová nahrávka vyšla roku 1992 na mg. kazete pod názvom Omšové spevy 3.

 

Predhovor k 1. vydaniu (1999)

Cirkev zdôrazňuje veľký liturgický a pastoračný význam medzispevov. Prvý z nich, responzóriový žalm, je meditatívnou odpoveďou na Božie slovo, ktoré sme práve počuli. Druhý je prípravou na evanjelium. Tvorí ho naše radostné volanie v ústrety Pánovi, prítomnému vo svojom slove, a verš, ktorý vystihuje ústrednú myšlienku z nasledujúcej perikopy evanjelia.

Medzispevy majú plniť poetický kontrast k čítaniam, pričom vystupuje do popredia aj dôstojnosť a krása prednesu: speváci žalmu boli vždy umelcami. Liturgické predpisy pripomínajú, aby sa táto úloha v každom spoločenstve zverila schopným laikom, ktorí vedia pekne spievať, správne vyslovovať a prednášať slová. Im má poslúžiť ako pomôcka tento spevník.

Všetky responzá majú svoj vlastný nápev. Išlo o to, aby nápevy aj z hudobného hľadiska čo najlepšie vystihovali zmysel textu a aby sa tak dosiahol silnejší účinok vo výraze. Responzum s priliehavým nápevom sa lepšie spieva, veriaci si ho lepšie pamätajú, ba skúsenosť učí, že v pamäti si uchovajú aj responzá, ktoré sa opakujú len raz za tri roky.

Nápevy sa čerpali z hudobných modelov uvedených v Liturgickom spevníku I. Tam je aj podrobnejšie poučenie o liturgickom poslaní medzispevov, úlohe speváka žalmu, štruktúre notácie, organových sprievodoch a pod. Najviac sú využité gregoriánske tónusy.

Liturgické predpisy umožňujú spievanie medzispevov v zjednodušenom výbere, pamätajúc na obmedzené možnosti niektorých spoločenstiev pri speve. V tomto spevníku podávame zhudobnené medzispevy v plnom rozsahu, ako ich podáva Lekcionár na nedele a sviatky. Prednes medzispevov v tom rozsahu, ako ich k jednotlivým čítaniam podávajú Ordo lectionum missae a naše lekcionáre, má svoju liturgickú hĺbku a k tomu smeruje aj tento spevník. Jeho publikovanie však nebráni tomu, aby sa spievali medzispevy aj v zjednodušenom dovolenom výbere textov a nápevov, ako ich podáva dodatok Lekcionára, alebo výber tzv. „spoločných“ medzispevov na konci tohto spevníka, alebo spievanie textov v plnom rozsahu s použitím obmedzeného počtu nápevov.

Nápevy sa tvorili so zámerom, aby zhromaždenie mohlo zopakovať responzum bezprostredne, ako ho počuje z úst speváka žalmu. Len ak je text responza príliš dlhý, môže ako pomôcka poslúžiť jeho zápis na vývesnej tabuli. (Texty responz na nedele a sviatky sú uvedené aj vo vydaniach JKS pre ľud).

Nápevy aj organové sprievody v tomto spevníku sú jednoduché, zodpovedajú prirodzenému melodickému cíteniu a frázovaniu textu. Pripomíname, že úloha speváka žalmu je liturgicky svojbytná, nie je to povinnosť organistu. Organový sprievod nie je podmienkou, mnohé nápevy (všetky gregoriánske) dobre vyznejú aj bez organového sprievodu.

Vo veľkonočnom období možno väčšinu reponzóriových žalmov spievať aj s jednotným responzom „Aleluja“. Túto alternatívu pri nápevoch neuvádzame, môže si ju spevák sám doplniť o vhodný nápev „aleluja“ podľa tónusu či tóniny nápevu.

V spevníku sú uvedené síce len medzispevy na nedele a sviatky, avšak vieme, že uvedené žalmy, responzá a verše sa vo veľkej miere používajú aj v omšiach pri iných príležitostiach: pri vysluhovaní sviatostí, vo všedných dňoch a pod. I tu môže byť teda spevník užitočný, a pre orientáciu v ňom poslúžia registre na konci zošita.

Napokon ešte pripomíname, že dôstojný prednes medzispevov predpokladá starostlivú prípravu – biblickú, liturgickú i technickú – aby sa speváci i organista naučili chápať závažnosť a zmysel toho, čo konajú, aby mohli svoju úlohu vykonávať s náležitou nábožnosťou, ako sa to patrí pri takej úctyhodnej službe a ako si to Boží ľud od nich žiada.

 

Prehľad zhudobnených responzórií a príslušných žalmov na všetky slávenia podľa Lekcionára I, II, III, IV, V

Klikni sem.

 

Responzóriové žalmy (výber)

(celý register responzórií je v Liturgickom spevníku II na s. 258-259)

Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách, s. 21  MP3

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, s. 24  MP3

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení, s. 95, 152  MP3

Bože, stvor vo mne srdce čisté, s. 103  MP3

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil, s. 126, 160, 177  MP3

Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy, s. 73  PDF, spoločný žalm v Cezročnom období

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta, s. 26  MP3

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy, s. 28, 113  MP3

Dnes sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán, s. 15  MP3

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, s. 18  MP3

Duša mi plesá v mojom Bohu, s. 97  MP3

Duša mi žízni po tebe, Pane, Bože môj, len v samizdatovom vydaní  MP3

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu, s. 60, 115  MP3

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy, s. 12  MP3

Chváľ, duša moja, Pána, s. 145  MP3

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne, s. 208  MP3

Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo, s. 228  MP3

Jasaj Bohu, celá zem, s. 43  PDF MP3, spoločný žalm vo Veľkonočnom období

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, s. 149  PDF MP3, spoločný žalm v Adventnom období

Milostivý a milosrdný je Pán (napev a), s. 65  PDF, spoločný žalm v Cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán (nápev b), s. 66, 121, 174  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období

Milujem ťa, Pane, ty moja sila, s. 89, 144  MP3

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu, s. 178  MP3

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam, s. 146  MP3

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky, s. 39, 105, 159  MP3

Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás, s. 77, 130  MP3

Pán je moje svetlo a moja spása (Gelineau), s. 61  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období

Pán je môj pastier, nič mi nechýba, s. 35, 41, 93, 129, 167  MP3

Pán požehná svoj ľud pokojom (nápev b), s. 27  MP3

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice, s. 44  MP3

Pane, buď so mnou v mojich skúškach, s. 153  PDF, spoločný žalm v Pôstnom období 

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia, s. 82, 117, 195  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?, s. 135, 184  MP3

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi, s. 165  MP3

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, s. 48  PDF MP3, spoločný žalm na Turíce

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu, s. 109, 196  MP3

Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane, len v samizdatovom vydaní  MP3

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich, s. 100, 137, 223  MP3

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho, s. 225  MP3

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho, s. 9, 202  MP3

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, s. 132  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda, s. 70  PDF, spoločný žalm v Cezročnom období

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky, s. 14, 72, 98  MP3

Tvoje slová, Pane, sú duch a život, s. 170  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (nápev a), s. 36  PDF MP3, spoločný žalm v Pôstnom období

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (nápev b), s. 37  PDF MP3, spoločný žalm v Pôstnom období

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu, s. 96  PDF MP3, spoločný žalm v Adventnom období

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha, s. 17  PDF MP3, spoločný žalm vo Vianočnom období

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj, s. 81, 179  PDF MP3, spoločný žalm v Cezročnom období
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili (nápev a), s. 31  PDF MP3, spoločný žalm v Pôstnom období

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili (nápev b), s. 32  PDF, spoločný žalm v Pôstnom období

 

Register spoločných žalmov

(v Liturgickom spevníku II je na s. 257)

Adventné obdobie:
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu, s. 96  PDF MP3
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, s. 149  PDF MP3

Vianočné obdobie:
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha, s. 17  PDF MP3

Pôstne obdobie:
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili (nápev a), s. 31  PDF MP3
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili (nápev b), s. 32  PDF
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (nápev a), s. 36  PDF MP3
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (nápev b), s. 37  PDF MP3
Pane, buď so mnou v mojich skúškach, s. 153  PDF

Veľkonočné obdobie:
Jasaj Bohu, celá zem, s. 43  PDF MP3

Zoslanie Ducha Svätého:
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, s. 48  PDF MP3

Cezročné obdobie:
Pán je moje svetlo a moja spása (Gelineau), s. 61  PDF MP3
Milostivý a milosrdný je Pán (napev a), s. 65  PDF
Milostivý a milosrdný je Pán (napev b), s. 66, 121, 174  PDF MP3
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda, s. 70  PDF
Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy, s. 73  PDF
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj, s. 81, 179  PDF MP3
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia, s. 82, 117, 195  PDF MP3
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, s. 132  PDF MP3
Tvoje slová, Pane, sú duch a život, s. 170  PDF MP3

 

Spevy pred evanjeliom

Aleluja I – adventné, s. 230  PDF MP3, spoločný verš v Adventnom období

Aleluja II – adventné, s. 231  PDF MP3, spoločný verš v Adventnom období

Aleluja III – vianočné, s. 232, 233  PDF MP3, spoločný verš vo Vianočnom období

Aleluja IV – vianočné, s. 234, 235  PDF MP3, spoločný verš vo Vianočnom období

Pôstne zvolanie pred evanjeliom I, s. 236  MP3, na verš sa odporúča 1. tonus

Pôstne zvolanie pred evanjeliom II (nápev a), s. 237  MP3, na verš sa odporúča 1. tonus

Pôstne zvolanie pred evanjeliom III (nápev a), s. 238  MP3, na verš sa odporúča 1. tonus

Aleluja V – veľkonočné, s. 239  MP3

Aleluja VI – veľkonočné, s. 240, 241  PDF MP3, spoločný verš vo Veľkonočnom období

Aleluja VII – svätodušné, s. 242, 243  PDF MP3, spoločný verš v Cezročnom období

Aleluja VIII – mariánske, s. 244  MP3

Aleluja IX, s. 245-247  MP3

Aleluja X, s. 248  MP3

Aleluja XI, s. 249  MP3

Aleluja XII, s. 250  PDF MP3, spoločný verš v Cezročnom období

Aleluja XIII (nápev a), s. 251  MP3

Aleluja XIII (nápev b), s. 251  MP3

Aleluja XIV, s. 252  MP3

Aleluja XV (nápev a), s. 253  MP3

Aleluja XVI, s. 254  MP3

Aleluja XVII, s. 255  PDF MP3, spoločný verš v Cezročnom období

 

Chváľ, Sione, Spasiteľa – sekvencia na Najsv. Kristovho tela a krvi, s. 56-57  MP3

 

Register spoločných veršov pred evanjeliom

(v Liturgickom spevníku II je na s. 257)

Adventné obdobie:
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, s. 230, Aleluja I/1  PDF
Hľa, služobnica Pána, s. 231, Aleluja II/4  PDF

Vianočné obdobie:
Zvestujem vám veľkú radosť, s. 232, Aleluja III/1  PDF
Zvestujem vám veľkú radosť, s. 234, Aleluja, IV/4  PDF
Sláva Bohu na výsostiach, s. 235, Aleluja IV/6  PDF

Pôstne obdobie:
Nielen z chleba žije človek, s. 236, Pôstne zvolanie I/1, odporúča sa 1. tonus
Boh tak miloval svet, s. 237, Pôstne zvolanie II/2, odporúča sa 1. tonus

Veľkonočné obdobie:
Ja som dobrý pastier, s. 240, Aleluja VI/1  PDF MP3

Cezročné obdobie:
Ja som svetlo sveta, s. 241, Aleluja VI/9  PDF
Zvelebujem ťa, Otče, s. 243, Aleluja VII/4  PDF
Zvelebujem ťa, Otče, s. 250, Aleluja XII/5  PDF
Zvelebujem ťa, Otče, s. 255, Aleluja XVII/6  PDF

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com