Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
DirektóriumJKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Dôvody vzniku Liturgického spevníka

V roku 1963 Druhý vatikánsky koncil uviedol do platnosti konštitúciu Sacrosanctum concilium, ktorá sa priamo vyjadruje k obnove v posvätnej liturgii. V zmysle tejto konštitúcie a celého Koncilu sa začala zdôrazňovať:

  • aktívna – plná, uvedomelá a činná účasť veriacich na liturgii, 
  • ľudový spev sa za určitých podmienok povýšil na spev liturgický, 
  • do liturgie omše sa pridala spoločná modlitba veriacich, 
  • do liturgie sa zaviedli popri latinčine národné jazyky a začal sa klásť dôraz na národné kultúrne tradície, 
  • obnovil sa Rímsky misál, čoho dôsledkom boli viaceré Eucharistické modlitby, prefácie a modlitby z dávnych sakramentárov, 
  • bola daná možnosť pri niektorých príležitostiach prijímať pod oboma spôsobmi, 
  • rozšírila sa liturgia Božieho slova, tak aby veriaci bedlivým vnímaním počas liturgického roku poznali celý Nový zákon a dôležité časti Starého zákona. 

O potrebe slovenského Liturgického spevníka, ktorý zodpovedá požiadavkám Druhého vatikánskeho koncilu, rozhodla Konferencia biskupov Slovenska v Badíne na mimoriadnom zasadaní 28. 7. 1998. Prípravou Liturgického spevníka pre ľud poverila Hudobnú sekciu Liturgickej komisie KBS.

Koncepcia LS 
Spevník pre ľud 
Pokoncilová omšová liturgia a hudba 
Liturgický spevník pre tretie tisícročieštúdia koncipujúca dielo nového spevníka 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com