Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Z Predhovoru k Liturgickému spevníku III (1993)

Obrady Veľkej noci i celého Svätého týždňa tvoria vrchol liturgického roka. Slávime tu tajomstvo Kristovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. V ňom pramení Božia milosť a z neho čerpajú sviatosti a sväteniny všetku svoju účinnosť. Spev zhromaždených veriacich, prisluhujúcich a kňaza má v slávení Svätého týždňa a najmä Veľkonočného trojdnia osobitný význam, lebo práve spev najlepšie zodpovedá slávnosti tých dní a dodáva textom väčšiu pôsobivosť a silu.

Liturgické knihy – najmä Rímsky misál a s ním súvisiaci lekcionár a graduál – nám podávajú vzácne texty určené pre spev, čerpajúce zo Svätého písma alebo starých liturgických prameňov, tradíciou mnohých stáročí vyskúšané a logicky začlenené do obnovenej liturgie. Je to hodnota, ktorá nás zaväzuje k ich správnemu využívaniu, a to tak, aby ich prednes viedol k plnej, uvedomelej a činnej účasti na liturgii.

Pri obradoch Svätého týždňa majú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu chrámoví speváci a hudobníci – spevácky zbor, speváci žalmov, predspeváci, organista. Im je určený tento zošit s plným znením spevov, s organovými sprievodmi a s vysvetleniami.

V zošitoch sú najprv spevy na Popolcovú stredu, ktorá má medzi všednými dňami osobitné postavenie: ňou sa začína Pôstne obdobie zamerané už na Veľkú noc. V zošite sú aj spevy na všedné dni Svätého týždňa, a nakoniec aj spevy na Veľkonočný pondelok, prvý všedný deň vo veľkonočnej oktáve.

 

Inštruktívne zvukové nahrávky

Tieto nahrávky vyšli roku 1993 na mg. kazete pod názvom Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc.

 

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, úvodný spev Hľadajme slávu v kríži MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, responzóriový žalm Tento kalich MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, verš pred evanjeliom Chvála ti a česť / Nové prikázanie MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 1. a 2. ant. Pán Ježiš vstal od večere MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 3. ant. Keď som vám teda ja MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 4. ant. Podľa toho poznajú všetci MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 5. ant. Nové prikázanie MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, zjednodušený spev v jednej tónine (ukážka) MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 6. ant. Nech vzmáhajú sa v nás, nápev A MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, obrad umývania nôh, 6. ant. Nech vzmáhajú sa v nás, nápev B MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, spev k obetnej procesii, ant. Kde je láska, nápev A MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, spev k obetnej procesii, ant. Kde je láska, nápev B MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, spev na prijímanie Pán Ježiš hovorí - Toto je moje telo MP3

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere, prenesenie Najsv. Sviatosti, Sviatosť tela MP3

Veľký piatok, responzóriový žalm Otče, do tvojich rúk MP3

Veľký piatok, verš pred evanjeliom Sláva ti a chvála / Kristus sa stal poslušným MP3

Veľký piatok, obrad s krížom, Hľa, drevo kríža MP3

Veľký piatok, obrad s krížom, Ecce lignum crucis MP3

Veľký piatok, pri poklone sv. krížu, ant. Pane, vzdávame úctu MP3

Veľký piatok, pri poklone sv. krížu, prvý Pánov žalospev Ó, ľud môj MP3

Veľkonočná vigília, obrad svetla, Kristus, svetlo sveta MP3

Veľkonočná vigília, veľkonočný chválospev Zaplesaj MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 1a Pane, zošli svojho Ducha MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 1b Milosti Pánovej MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 2 Ochráň ma, Bože MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 3 Spievajme Pánovi MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 4 Budem ťa, Pane, oslavovať MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 5 Čerpajme vodu MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 6 Pane, ty máš slová MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 7a Ako jeleň dychtí MP3

Veľkonočná vigília, responzóriový žalm 7b Bože, stvor vo mne MP3

Veľkonočná vigília, slávnostné aleluja so 118. žalmom MP3

Veľkonočná vigília, liturgia krstu, Litánie k svätým MP3

Veľkonočná vigília, liturgia krstu, k sväteniu krstnej vody, Oslavujte Pána, pramene MP3

Veľkonočná vigília, spev na prijímanie, ant. Náš veľkonočný baránok MP3

Veľkonočná vigília, obrad vzkriesenia, Vstal som z mŕtvych... Pokoj vám MP3

Veľkonočná nedeľa, úvodný spev, ant. Pán naozaj z mŕtvych vstal MP3

Veľkonočná nedeľa, responzóriový žalm Toto je deň Krista Pána MP3

Veľkonočná nedeľa, sekvencia Obete dnes veľkonočnej MP3

Veľkonočná nedeľa, verš pred evanjeliom Aleluja / Kristus, náš veľkonočný baránok MP3
Veľkonočná nedeľa, Veľkonočná oktáva a Turíce, slávnostné prepustenie ľudu MP3

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com