Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Školenia a kurzy pre chrámových hudobníkov

Cieľ

Prehĺbenie vedomostí z oblasti liturgie a liturgickej hudby, praktický nácvik vybraných liturgických spevov, skúšanie nových spevov v súvislosti s postupom prác na Liturgickom spevníku.

Rámcový obsah kurzov 

  • Všeobecné poznatky o posvätnej liturgii a liturgickej hudbe
  • Aktuálne problémy posvätnej hudby, spevu a služieb hudobnej stránky liturgie
  • Hudobnopraktická časť
  • Konkrétne nácviky
  • Priestor na odborné vyjadrenia, výmenu skúseností, diskusie

Výzva ku kňazom 

Kňazi, zodpovední za liturgiu nech poskytnú možnosť a nech žiadajú účasť svojich organistov, kantorov a žalmistov podľa Kán. 214, Kán. 228 §1, Kán. 230 §2 a Kán. 231 §1. Je potrebné ich aj vhodne hmotne podporiť (napr. uhradením cestovných nákladov).

Košická arcidiecéza

Liturgický inštitút J. Jaloveckého v Košiciach v spolupráci s hudobníkmi – absolventmi cirkevnej hudby vypracoval a pripravil projekt kurzu organistov, ktorý schválil košický arcibiskup. Miesta konania kurzov: Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov, Michalovce, Humenné. Bližšie informácie na adrese pekar(at)ktfke(dot)sk. 

Spišská diecéza

Organové kurzy pripravuje Diecézna hudobná komisia Spišskej diecézy. Bližšie informácie na adrese amo(at)stonline(dot)sk.

Bratislavská arcidiecéza

V dňoch 21. – 23. 7. 2005 sa v budove RKCMBF UK v Bratislave konalo školenie pre chrámových hudobníkov. Organizátorom bola Diecézna hudobná komisia Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Ohlas tu.

Nitrianska diecéza

Odborný seminár "Liturgická hudba Veľkonočného trojdnia" sa konal v sobotu 2. apríla 2011. Organizátorom bola Diecézna liturgická komisia Nitianskej diecézy a RKCMBF UK.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2018

 

 

 

 


__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com