Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Výzva ku kresťanským odborníkom v oblasti umenia – básnikom, hudobným textárom, jazykovedcom

Bratislava, 7. 6. 1999

Dovoľujem si vás požiadať o spoluprácu na príprave nového liturgického spevníka pre slovenských veriacich zodpovedajúcemu požiadavkám liturgickej obnovy podľa Druhého vatikánskeho koncilu. O príprave spevníka rozhodla Konferencia biskupov Slovenska. Chceme dodržať zásadu, aby z prípravy tohto diela celoslovenského významu nebol vylúčený nijaký kresťanský odborník.

Spevník bude pozostávať zo sústavy viacerých kníh a hudobnín, pričom súbor všetkých spevov, ktoré používajú zhromaždení veriaci v liturgii, bude v knižke celoslovenského významu pre ľud aj s najdôležitejšími modlitbami a poučeniami. Niektorí zainteresovaní preto hovoria o revízii Jednotného katolíckeho spevníka, ktorý sa v tejto úlohe doposiaľ používa.

Obsahom nového spevníka ako celku budú najmä spevy omšového poriadku a ďalšie pravidelne používané spevy omše (Kyrie, Glória, spevy na vyznanie viery atď.), ďalej ucelené súbory spevov, ktoré sa v rámci liturgického roka budú používať v omši ako úvodný spev (vstupná antifóna), spev na prípravu obetných darov, spev na prijímanie a ďakovný chválospev po prijímaní. Budú tu tiež príslušné spevy pre liturgiu hodín, spevy, ktoré sa majú spievať pri vysluhovaní sviatostí, a tiež spevy k pobožnostiam.

Kvantitatívne najdôležitejšou prácou pre odborníkov v oblasti slovesného umenia bude básnický preklad predpísaných latinských liturgických prameňov do slovenčiny, usporiadaných na jednotlivé nedele a sviatky podľa vzoru Graduale Romanum, a tak pripravených pre zhudobnenie v slovenskom jazyku. Veľmi diskutovanou otázkou je v tejto súvislosti tématická adaptácia piesní Jednotného katolíckeho spevníka (používaného od roku 1937) a s tým súvisiaca úloha básnicky pretvoriť texty piesní alebo doplniť o ďalšie slohy. Treba to robiť veľmi citlivo s úctou k tradícii používania tohto spevníka a pri zachovaní autorskoprávnej etiky.

Príprava nového spevníka bude mať povahu pomerne voľnej tímovej spolupráce, na ktorej sa jednotliví odborníci zúčastnia v takej miere, aká im vyhovuje, a prispejú tým, čo im je blízke a čo zodpovedá ich erudícii. Spolupráca je dnes už dobre pripravená zo strany liturgistov: publikované sú už potrebné odborné vysvetlenia a práce sa môžu zúčastniť aj umelci, ktorí neovládajú latinský jazyk.

Prosím Vás, oznámte mi, či a v akej podobe sa chcete podieľať na príprave nového Liturgického spevníka a tiež či chcete prísť na prvé pracovné stretnutie odborníkov, ktoré plánujeme v Bratislave a v Košiciach. Svoju odpoveď môžete zaslať na adresu: Slovenská liturgická komisia, Hudobná sekcia, P.O. Box 113, 814 99 Bratislava.

Mons. Vladimír Filo biskup, predseda SLK

.

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com