Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Komentár k Výzve ku kresťanským umelcom

Výzva predsedu Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS vychádza z organizovaného úsilia o budovanie národného liturgického spevu v intenciách liturgickej obnovy Druhého vatikánskeho koncilu a zapadá do systematickej prípravy nového liturgického spevníka. Na úvodný spev omše, spev na prípravu obetných darov a spev na prijímanie sa u nás používajú spravidla piesne z Jednotného katolíckeho spevníka. Počíta sa s tým, že aj v novom spevníku budú mať tieto piesne najdôležitejšie zastúpenie. V každom prípade treba splniť podmienku tematického vyladenia omše: texty omše, teda aj texty spevov, ktoré v omši zaznejú, majú zodpovedať hlavnej myšlienke omše. Tá je v „čistej forme“ vyjadrená v evanjeliu tej-ktorej omše. Takto je na základe prastarej tradície usporiadaný súbor spevov gregoriánskeho chorálu v Graduale Romanum a tak to predpisuje aj celocirkevný Ordo cantus missae. Takým spôsobom treba zostaviť aj súbor spevov pre slávenie liturgie s ľudom v slovenskom jazyku.

Umelci, ktorí sa chcú zapojiť do budovania spoločného celoslovenského diela majú široké tvorivé možnosti, ktoré môžu využiť podľa svojej profesie a umeleckého založenia. Musia sa však zahĺbiť do spirituality nedele alebo slávnosti, do ktorej chcú prispieť svojou tvorbou. Musia pochopiť myšlienku a výraz toho slávenia a nechať sa ním inšpirovať.

Tematickou smernicou môžu byť texty uvedené ako úvodný spev a spev na prijímanie v Rímskom misáli. Zväčša sú to slovenské preklady antifón gregoriánskeho chorálu pre tú-ktorú omšu. Tieto slovenské texty síce nie sú určené na to, aby sa spievali (majú sa čítať vtedy, keď sa v omši nespieva), sú to však texty, ktoré myšlienke omše najväčšmi zodpovedajú. Ak skladateľa inšpirujú, ponúkajú sa na zhudobnenie:

Skladateľ môže pripraviť z toho textu novú slovenskú antifónu pre chrámový zbor, prípadne aj pre striedavý spev s ľudom. Je to aj historicky odôvodnené: Texty antifón gregoriánskeho chorálu vždy inšpirovali aj skladateľov ďalších slohových období.

Inou možnosťou je práca básnika, ktorý využije text príslušnej antifóny ako tému na svoju básnickú reflexiu, a tá potom poslúži na zhudobnenie. Umelecká forma nie je predpísaná – Cirkev odobruje všetky formy pravého umenia, ak majú potrebné vlastnosti – uvádza Liturgická konštitúcia Sacrosantum Concilium. Potrebné je však zachovať ducha liturgie a zvoliť textovo-hudobnú formu vhodnú pre celoslovenský „ľudový“ liturgický spevník. Jednou z možností je príprava textu na novú chrámovú pieseň.

Veľmi diskutovanou otázkou je adaptácia vzácneho pokladu piesní JKS pre súčasnú liturgiu. Tu je možné obohatiť jestvujúce piesne JKS o texty nových slôh, vystihujúcich predpísané myšlienky slávenia. Pre ďakovný chválospev po prijímaní platí len prostý predpis Všeobecných smerníc Rímskeho misála: celé zhromaždenie môže spievať nejaký hymnus, žalm alebo iný chválospev.

Katolícke noviny uvádzajú pravidelne liturgiu každej nedele. Hneď na začiatku je príslušný text úvodného spevu z Rímskeho misála a podobne ďalej text spevu na prijímanie. Tieto texty sú prvoradou predlohou pre umeleckú tvorbu na príslušné nedele. Podrobnejšie sa touto problematikou zaoberá časopis Adoramus Te (vydáva ho Spolok sv. Vojtecha), ktorý slúži ako médium informácií a výmeny názorov v oblasti prípravy Liturgického spevníka. Na adrese uvedenej vo Výzve ku kresťanským umelcom možno požiadať aj odborné konzultácie s litugistami a pracovníkmi Redakcie prípravy LS.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 


__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com